19.February.2018

INFO OM DAGPENGERETTIGHEDER I EØS

fb

 
Denne info skal ses som en vejledende hjælp for dem som måtte have behov for at søge dagpenge i Danmark eller i Norge, med forbehold for ændringer i gældende lovværk. For andre lande må vi henvise til lokale regler. For UK se separat info.(oppdatert 19.februar 2018)
informerer
Under årsmødet kom det frem at der stadig findes tilfælde hvor nogen Danskere har problemer med at overbevise de Danske a-kasser om at de har ret til dagpenge hvis de opsiges I Norge. Vi henviser derfor igen til vores Info om dagpengerettigheder fra 2015/2016.
Problemet som opstod dengang var at flere a-kasser fortolkede reglerne således at hvis man havde været ude af Danmark I mere end 5 år, så ville man ikke have ret til dagpenge medmindre man havde påbegyndt et arbejde inden for 8 uger med en varighed af i alt 296 timer inden for 3 måneder. 

Dette er imod EØS reglerne som i sin enkelthed siger at man optjener ret til dagpenge i det EØS land hvor man arbejder, og får dem udbetalt i det EØS land hvor man bor eller opholder sig. 
Det betyder at hvis man som EØS borger har betalt trygdeafgift I Norge, så har man krav på at få udbetalt dagpenge I det EØS land hvor man bor eller opholder sig som arbejdssøgende.
Dermed har man som EØS borger også mulighed for at søge dagpenge fra NAV.  Men så må man som nævnt bo eller opholde sig som arbejdssøgende i Norge.  

Efter en lang diskussion med de Danske a-kasser, endte vi med at få medhold fra Dansk Metal og fra Dansk El Forbund. Men det blev nok aldrig formidlet ud til hver enkelt sagsbehandler i hver enkelt lokale klub.  Mange misfortolkede fortsat denne 5 års-regel som de henviste til, men vi fik løst problemerne enkeltvist. Derfor hvis man skulle være så uheldig at komme i den situation at man nægtes dagpenge i Danmark på grund af 5 års-reglen, så tag endelig kontakt med os.

Vi henviser til mere detaljeret information I tidligere artikel herunder fra 2015/2016:
Dette er kun et mindre udsnit af den info som findes på https://www.borger.dk/Sider/default.aspx og https://www.nav.no/Forsiden Så for mere uddybende og opdateret info så følg de links som er lagt ind.
 
 
Om ret til dagpenge I danmark hvis man har arbejdet i Norge:
Man har ret til at få udbetalt dagpenge i Danmark fra første dag man er arbejdsledig.
Info er hentet herfra:
https://www.borger.dk/Sider/Udlandsdanskere-der-flytter-hjem.aspx#RichHtmlField2Bookmark6
 
Dagpenge og a-kasse
Når du vender hjem til Danmark efter et arbejdsophold som lønmodtager i et EØS-land, er du som hovedregel ikke længere medlem af en dansk a-kasse. Det skal du med andre ord sørge for at blive, før fristen udløber – ellers kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge. Du kan kun blive optaget i en dansk a-kasse, når du har bopæl og ophold i Danmark.
Du kan overføre forsikrings- og arbejdsperioder, som er optjent i et andet EØS-land til en a-kasse i Danmark. Du skal dog huske at melde dig ind i en dansk a-kasse senest otte uger, efter du ikke længere er arbejdsløshedsforsikret i det EØS-land, du er flyttet fra. Læs mere om otte-ugers reglen nedenfor.
 
8-ugers fristen
Hvis du har haft arbejde i et EØS-land, og du samtidig har været medlem af en dansk a-kasse inden for de seneste fem år, så skal du skriftligt søge om optagelse i din danske a-kasse. Ansøgningen skal sendes inden otte uger efter, din forsikringsdækning ophører i det EØS-land, du før var forsikret i.
Afsnittet herunder gælder kun for udenlandsdanskere som flytter hjem – se info om 5-års reglen. 
Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse i løbet af de seneste fem år, skal du ud over den skriftlige ansøgning også have påbegyndt et arbejde inden for otte uger (arbejdet skal have en varighed af i alt 296 timer inden for tre måneder). 

Overholder du ikke 8-ugers-fristen, skal du optages som nyt medlem – og er derefter først dagpengeberettiget efter et år.

Du kan med fordel kontakte din danske arbejdsløshedskasse, som kan oplyse dig nøjagtigt om, hvordan du skal forberede din hjemkomst.
 
Vigtig Info om 5-års reglen:
MAF har igennem længere tid erfaret at denne regel fortolkes forskelligt af a-kasserne i Danmark. Men efter at vi nu har været i dialog med både DANSK METAL og DANSK EL FORBUND, og begge forbund har vurderet reglerne igen, og derfor kommet med deres skiftlige udtalelser til os. Så føler vi os nu ret så overbeviste om at 5-års reglen IKKE GÆLDER for dem som Jobber offshore i Norge når de bor eller opholder sig i Danmark.

DANSK METAL skriver blandt andet følgende til os:
Hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet land og vender hjem mindst én gang om ugen, så er du ”grænsearbejdere”. Hvis du vender hjem mindre end én gang om ugen så er du ”anden arbejdstager end grænsearbejder”.
Og de skriver dette:                               
Når man er fast bosiddende i Danmark er man ikke at betragte som udenlandsdansker. Så er man at betragte som ”anden arbejdstager end grænsearbejder” og dermed gælder 5-års reglen ikke.
Og dette:
Hvis du ikke har haft dansk medlemskab indenfor de sidste 5 år vil denne regel være gældende, men kun for dem som er tilflytter til Danmark. Hvis du har din normale bopæl og ophold i Danmark, og kun er i Norge når du har arbejdsperioder, så vil denne regel ikke finde anvendelse.
 
DANSK EL FORBUND skriver dette til os:
Du,som arbejder i ét EØS-land, men har bopæl i et andet EØS-land – og altså er ”grænsearbejder” eller ”anden arbejdstager end grænsearbejder” – er ikke omfattet af ”o/u 5 års reglen” og skal derfor ikke opfylde et arbejdskrav ved tilbagevenden til dansk forsikring!
Endvidere skriver de:
Uanset hvor længe en person har været grænsearbejder eller "anden arbejdstager end grænsearbejder" stilles der ikke krav om arbejde som betingelse for at medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land.
 
Vi erfarer også at DET FAGLIGE HUS følger reglerne på samme måde. Men MAF kan naturligvis ikke garantere at andre sagsbehandlere i de forskellige a-kasser i Danmark alle fortolker reglerne ens. Derfor hvis nogen af vores nuværende medlemmer, senere skulle blive nægtet rettigheder til dagpenge fra første ledighedsdag i Danmark, skal vi gerne bistå med hjælp til at overbevise den pågældende a-kasse om hvordan vi mener reglerne skal fortolkes.
Om at dokumentere:
For at få dokumenteret de dagpengerettigheder som du har oparbejdet i Norge, skal du søge om en attest PD U1. Dette gøres online her:
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=248832
 
Om ret til dagpenge i Norge:
For at modtage dagpenge i Norge må man bo eller opholde sig I Norge og være arbejdssøgende i Norge.
Læs mere her:
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Dagpenger+ved+arbeidsloshet+og+permittering/Dagpenger+n%C3%A5r+du+er+arbeidsledig.893.cms#chapter-1
Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet. For å få dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker hos NAV:
https://tjenester.nav.no/sbl/arbeid/registrering?execution=e1s1
 
Hvem kan få dagpenger?
Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du
har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent)
har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de tre siste avsluttede kalenderårene
er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
er reell arbeidssøker
bor eller oppholder deg i Norge
Hva vil det si å være reell arbeidssøker?
Som hovedregel må du være villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge. Dette innebærer at du

må være arbeidsfør. Hvis du ikke er arbeidsfør har du heller ikke rett til dagpenger, men du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger eller sykepenger.
ikke kan stille krav til lønn. Hvis du ikke er villig til å ta arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane har du ikke rett til dagpenger.
bare kan reservere deg mot å flytte hvis du er mer enn 60 år gammel eller det er tungtveiende sosiale hensyn knyttet til helse, omsorgsansvar for små barn eller pleietrengende i nær familie.

Du må være villig til å jobbe både heltid og deltid. Hvis du bare jobber deltid, eller er delvis permittert, må du være villig til å slutte i det eksisterende arbeidsforholdet ditt til fordel for et arbeidsforhold som gir deg mer arbeid.
Du må være aktiv jobbsøker. Det innebærer at du må lete etter jobber selv, sende søknader og møte til intervjuer. NAV kan kreve at du dokumenterer avtalt jobbsøkingsaktivitet, og vi kan pålegge deg å føre jobblogg.
Du må være tilgjengelig for NAV, og kunne begynne i arbeid eller på tiltak på kort varsel.
Du må holde CV-en din oppdatert på nav.no.
Du må ha en fast oppholdsadresse som NAV kan kontakte deg på.
Du må kunne skaffe tilsyn til barn på kort varsel hvis du har små barn. 
Fra når kan du få dagpenger?
Hvis du registrerer deg som arbeidssøker, har du krav på dagpenger fra registreringsdatoen hvis du leverer en fullstendig dagpengesøknad innen 4 uker. I de fleste tilfeller har du altså inntil fire uker på å skaffe all nødvendig dokumentasjon, uten at du taper penger. Hvis du trenger mer tid enn 4 uker må du kontakte NAV.
Når du søker dagpenger vil du ikke få dagpenger de tre første dagene. Disse dagene kalles ventedager. Hvis du selv er skyld i at du mistet jobben, og du ikke har en rimelig grunn, så blir ventetiden forlenget med minst 8 uker.
 
Ventetiden begynner å løpe den dagen du søker om dagpenger. Det betyr at du bør søke dagpenger første dag du er arbeidsledig. Du må altså søke om dagpenger med én gang, selv om du ikke vil få utbetalt dagpenger for ventedagene. Du må også sende meldekort i hele ventetiden. Les mer om forlenget ventetid.
Hvis du mottar sluttpakke fra tidligere arbeidsgiver, er hovedregelen at du ikke har rett til dagpenger før tidsrommet sluttpakken gjelder for er over. Du bør likevel søke om dagpenger fra første dag du blir arbeidsledig slik at NAV kan vurdere fra når du har rett til dagpenger. I søknaden må du legge ved kopi av den avtalen som er inngått med arbeidsgiver om sluttkompensasjon.
 
Hvor mye får du i dagpenger?
Dagpengene beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser i fjor (eller snittet av de tre siste årene før du søkte dagpenger). Dagpengene utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekten før skatt. Inntekt over 6 G og engangsstønad ved fødsel regnes ikke med i grunnlaget for dagpengene.

Om ret til at få overført dagpenge fra Norge til et andet EØS land:
Der findes mulighed for at få overført dagpenge fra Norge til bosiddende i andre EØS lande i op til tre måneder. Men det kræver at man har været arbejdssøgende i Norge i mindst 4 uger og for at være arbejdssøgende I Norge må man have adresse eller opholde sig i landet.
Det kræver at søker om en attest PD U2. Dette gøres online her: https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=248836
 
Læs om reglerne her:
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Arbeid+i+utlandet/Arbeidssoker+i+utlandet
 
Hva skjer med rettighetene i folketrygden når du søker arbeid i et annet EØS-land?
Dersom du er omfattet av EØS-avtalen, er helt arbeidsledig, har mottatt dagpenger i minst fire uker i løpet av de siste 12 ukene før avreise og får innvilget attest PD U2 fra Norge, kan du ta med deg dagpengene til et annet EØS-land mens du søker arbeid der. Du opprettholder i denne perioden ditt medlemskap i folketrygden.
Dersom du får arbeid i løpet av tre måneder opphører retten din til dagpenger fra Norge. Dette får konsekvenser for medlemskapet i folketrygden.Oppholder du deg lenger i utlandet uten arbeidsinntekt er du fortsatt medlem i folketrygden kun hvis du skal hjem til Norge før det har gått 12 måneder.
Hvis du blir i utlandet for å søke arbeid på egen hånd fordi du vil bo i landet i mer enn 12 måneder, går du ut av folketrygden når utbetaling av dagpenger opphører.
Når du får arbeid i utlandet går du ut av folketrygden, også før det har gått 12 måneder.
Når du får arbeid i et annet EØS-land skal du være dekket av lovgivningen  i landet du arbeider.
maersk-drilling-hardware-page
15.May.2024

NAF info May 2024

A little about the Salary Settlement, Inspire, Travel Policy, Health insurance, Vocational certificate and International employees.
Read more
NAF info May 2024
Kran%20offshore
19.April.2024

NAF info April 2024

Information about the contract situation, NAF board meeting, floorhands, safety glasses, safety meetings, health insurance, international employees, the quarantine case, salary/travel bills input and employee advice.
Read more
NAF info April 2024
IMG_1759
28.March.2024

Sick leave follow-up

In recent months, NAF has been in dialogue with the company to, if possible, reach an agreement where NAF uses resources to contact those who have called in sick.
Read more
Sick leave follow-up
p%C3%A5ske
21.March.2024

Info March 2024

Information about the right to disembark, job title, health insurance, international employees, apprentices, Intrepid/Interceptor and Inspirer.
Read more
Info March 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.March.2024

Info March 12

Inspirer
Read more
Info March 12
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.March.2024

NAF info March 6

Some information about Inspirer
Read more
NAF info March 6
Helikopter
01.March.2024

NAF info-1 March

The helicopter accident outside Sotra
Read more
NAF info-1 March
IMG_2965
22.February.2024

Info February 2024

Information about the contract situation, international employees, health insurance, first aid team offshore, rig safety meeting Invincible and apprentices.
Read more
Info February 2024
Helikopter
14.February.2024

Helicopter situation Inspirer

We have received several inquiries from desperate members at Inspirer who are very frustrated with the helicopter situation.
Read more
Helicopter situation Inspirer
shutterstock_133455608
04.February.2024

The new NAF board 2024

Frode Larsen continues as leader, Jørn B Hansen, Frode Sell and Odd Richard Kollstad are deputy leaders. Bår Inge Pedersen continues as association secretary.
Read more
The new NAF board 2024
IMG_1756
17.January.2024

NAF info 17 January 2024

Odfjell Technology has then been awarded the contract at YME
Read more
NAF info 17 January 2024
20130119-14240465
16.January.2024

Election results NAF board 2024

Bår Inge Pedersen, Glenn Andersen, Odd Jacobsen, Glenn Guldbrandsen and Eirik Gjemble become permanent members of the NAF board.
Read more
Election results NAF board 2024
IMG_2954
10.January.2024

INFO JANUARY 10, 2024

The right to go ashore at leisure
Read more
INFO JANUARY 10, 2024
JULETRE
20.December.2023

NAF info December 2023

An info that deals with the contract and the staffing situation, the quarantine case, shop stewards' conference, point 3.7, health insurance and international employees.
Read more
NAF info December 2023
20131001-124549421
01.December.2023

The election to the NAF board 2024 has begun

All eligible voters must have received an e-mail from post@mafsiden.no with a link to the election via Surveymonkey
Read more
The election to the NAF board 2024 has begun
20110407-142743791
01.December.2023

KHVO

Appointment of Coordinating Chief Safety Representative (KHVO)
Read more
KHVO
LO%20Frode%20Larsen
29.November.2023

IE and oil policy

What does Industri Energi do in LO?
Read more
IE and oil policy
IMG_2961
24.November.2023

NAF info November 23

Information about the course, the contract situation, point 3.7, PC/safety glasses, health insurance and helicopter transport.
Read more
NAF info November 23
Stavanger%20Tinghus
09.November.2023

Industri Energi is now going to the district court for the quarantine cases

The first pilot case is scheduled for Stavanger district court on 20-24. november
Read more
Industri Energi is now going to the district court for the quarantine cases
IMG_2961
02.November.2023

The contract and the staffing situation - 2.nov

The alliance worked once again
Read more
The contract and the staffing situation - 2.nov
shutterstock_186766919
20.October.2023

NAF info October 23

Information about the contract situation, rig visit, right to go ashore, health insurance, smoke diver test, private telephone use, subsidy for safety glasses and shop stewards' conference.
Read more
NAF info October 23
Noble_Corporation_Logo
18.October.2023

Noble newsletter 18.october 2023

Here are news that have been sent out to all employees in Noble Drilling Norge as
Read more
Noble newsletter 18.october 2023
20140306-111226249
14.October.2023

NAF informs about

Health insurance
Read more
NAF informs about
IMG_2302
06.October.2023

Integrator in Åmøyfjorden 2023

Right to disembark
Read more
Integrator in Åmøyfjorden 2023
IMG_2300
01.October.2023

Nominated candidates 2024

Here you will find a list of nominated candidates for board elections in NAF(updated)
Read more
Nominated candidates 2024
20130119-142419613
01.October.2023

Nomination for board election in Noble Ansattes Forening 2024

Today, 1 October, nominations for board elections in NAF start.
Read more
Nomination for board election in Noble Ansattes Forening 2024
20180727-201242394
14.September.2023

NAF INFO SEPTEMBER 23

An info that deals with the staffing situation, Integrator in Åmøyfjorden, "3C observation system", smoke diver test, sick leave, MOB boat training, organizational struggle, heliport visit, site union representatives, apprentices and the quarantine case.
Read more
NAF INFO SEPTEMBER 23
IMG_2300
16.August.2023

NAF info August 23

An info that deals with wage negotiations on land, new members, international contracts, Employee Focus Group, previous position held position and Use of the Norwegian language
Read more
NAF info August 23
Bilde%20l%C3%B8nnstabell
11.July.2023

Salary table 2023

New salary tables can be found here
Read more
Salary table 2023
2221A60A-A500-4B20-8B22-1BEC9585B652_1_201_a
28.June.2023

Salary settlement 2023 —

Agreement with the Ombudsman
Read more
Salary settlement 2023 —
20150527-102651425
28.June.2023

Riksmekler 2023

Mediation will then start at the Riksmekleren in Oslo
Read more
Riksmekler 2023
IMG_1759
21.June.2023

Information in connection with a possible strike at Noble Integrator

This year's wage settlement has not been concluded, we have been summoned to the Ombudsman on Wednesday 28 June at 09.00
Read more
Information in connection with a possible strike at Noble Integrator
shutterstock_221724718
08.June.2023

Salary settlement 2023-

CONDITIONAL NOTICE OF LAYOFF
Read more
Salary settlement 2023-
IMG_1758
24.May.2023

Salary settlement 2023- Offshore

Breach in the salary settlement for offshore employees
Read more
Salary settlement 2023- Offshore
348356015_551782847161039_2357673868699056871_n
23.May.2023

The collective bargaining agreement 2023

Then the collective bargaining agreement for offshore has started
Read more
The collective bargaining agreement 2023
shutterstock_125822267
18.May.2023

General info May-23

Information about Norwegian contracts, sick leave project, personal information, apprentices, salary regulation onshore/offshore.
Read more
General info May-23
Nyt%20pas%20forside
12.May.2023

Information for Noble USA---UPDATED MAY 16---

There have been emails from agents asking for personal information - THE COMPANY WILL INFORM-
Read more
Information for Noble USA---UPDATED MAY 16---
IE%20logo%20midt-farge-firkant
11.May.2023

Member survey

Participate in Industri Energi's Member Survey 2023
Read more
Member survey
20120116-104534864
26.April.2023

International contracts

Negotiations will be held regarding the transition from international contracts to employment in Norway
Read more
International contracts
Bilde%20dansk%20skat
14.April.2023

The tax agreement for those who have worked outside Norway

We remind you that those who have worked outside Norway in 2022 and who have paid a higher tax abroad than they otherwise would have paid to the Norwegian tax, can now make use of the Tax Agreement as described in the following protocols from 2022:
Read more
The tax agreement for those who have worked outside Norway
069D6107-E7DE-4909-99DD-A493AA619DE1_1_201_a
29.March.2023

NAF-info March-23

Here is some information about International contracts, health insurance, rig visits, info screens, salary negotiations and NAF board meeting.
Read more
NAF-info March-23
shutterstock_221724718
03.March.2023

Info from IE March 3-23

Industri Energi has received a claim for compensation for imposed quarantine for approximately 690 members against 83 businesses.
Read more
Info from IE March 3-23
shutterstock_219274531
03.March.2023

Update on the Covid case 2 March-23

The cases are now continuously submitted to the Stavanger Conciliation Council
Read more
Update on the Covid case 2 March-23
IMG_1759
27.February.2023

NAF info Feb-23

Here is some information about the NAF annual meeting, quarantine compensation and rig visits.
Read more
NAF info Feb-23
Coronavirus
17.February.2023

Important info, the Covid case 17.feb-23

Now it's urgent
Read more
Important info, the Covid case 17.feb-23
16.February.2023

Info from the VO

Ptil has confirmed that all six SUTs have been transferred to Noble Drilling Norge as
Read more
Info from the VO
shutterstock_247372726
15.February.2023

IMPORTANT-Quarantine and compensation

Have you received a case number?
Read more
IMPORTANT-Quarantine and compensation
shutterstock_68568742
13.February.2023

Hydraulics up in a higher salary group.

A status of the case presented at the 2023 NAF Annual Meeting.
Read more
Hydraulics up in a higher salary group.
covid19
30.January.2023

Quarantine and compensation

Important information for those who have registered for the case
Read more
Quarantine and compensation
Kran%20offshore
26.January.2023

NAF info January-23

Info about staffing, redundancies, mergers and some other topics
Read more
NAF info January-23
shutterstock_137939552
26.January.2023

Tax card

Tax card for persons with a d-number in the national register (resident outside Norway)
Read more
Tax card
20130119-142348471
16.January.2023

Election results NAF board 2023

Frode Larsen, Odd Richard Kollstad, Jørn B. Hansen, Frode Sell, Ulrik Vassgård and Tom Eirik Hansen become permanent members of the NAF board.
Read more
Election results NAF board 2023
IMG_1751
06.January.2023

2 important agreements signed

Agreement regarding preferential rights and continuation of agreements
Read more
2 important agreements signed
Engelsk%20julehilsen
22.December.2022

Temporary laid-off and membership in IE

NAF will pay the dues for all furloughed members
Read more
Temporary laid-off and membership in IE
elektronisk-valg
19.December.2022

Elections NAF Board 2024

The election is well under way, have you voted?
Read more
Elections NAF Board 2024
20100929-141635518
05.December.2022

Invincible to Stavanger

87 will be temporarily laid off
Read more
Invincible to Stavanger
NAF%20bag%201
29.November.2022

Bags on the way

Offshore bags with new NAF logo are on the way
Read more
Bags on the way
maersk-drilling-hardware-page
23.November.2022

General info from November-22

Not everything revolves around quarantine and compensation. Of course, it takes a lot of time, but here is also some of the other things that happen in and around NAF.
Read more
General info from November-22
IMG_1756
22.November.2022

Quarantine compensation- 22.nov.-22

Latest news- Quarantine compensation
Read more
Quarantine compensation- 22.nov.-22
Maersk-Drilling-Resilient-3-160
26.October.2022

General info October 2022

Information from the monthly meeting and the last few weeks' activities
Read more
General info October 2022
shutterstock_84018010
25.October.2022

Quarantine and compensation..

The way forward
Read more
Quarantine and compensation..
Noble%20Maersk
04.October.2022

Maersk and Noble

Then the day had come.
Read more
Maersk and Noble
Kran%20offshore
30.September.2022

General info September 22

A info about PTS, Noble/Maersk, hire, illness and heliport visits.
Read more
General info September 22
IMG_1756
28.September.2022

Industri Energi is considering going to court to get compensated quarantine time during the corona

Industri Energi is considering legal claims that our members in Maersk Drilling should be compensated for the time they were required by their employer to sit in quarantine in connection with work trips offshore during the corona pandemic.
Read more
Industri Energi is considering going to court to get compensated quarantine time during the corona
shutterstock_140786680
21.September.2022

Organizational struggle and wage settlement

MAF was completely ready to go on strike if our demands from the annual meeting were not met.
Read more
Organizational struggle and wage settlement
20140911-093730568
31.August.2022

Board election Maersk Drilling Norge AS - Vote for the MAF list

MAF encourages you all to vote on the list that was adopted during the club's annual meeting in 2022
Read more
Board election Maersk Drilling Norge AS - Vote for the MAF list
20150210-123547564(1)
24.August.2022

2 new protocols

Invincible to Norway, Intrepid to Denmark
Read more
2 new protocols
IMG_1759
13.July.2022

Manning and redundancies

An update here in the middle of summertime
Read more
Manning and redundancies
20120904-122047854
30.June.2022

Then we finished the mediation

For the tariffed, this was a good settlement
Read more
Then we finished the mediation
20110525-113232638
29.June.2022

Wage settlement offshore 2022

The mediation is over, the wage settlement in port
Read more
Wage settlement offshore 2022
20150527-102651425
27.June.2022

National Mediator

Then mediation starts at the National Mediator in Oslo
Read more
National Mediator
covid19
10.June.2022

Update in the quarantine case june 2022

IE asks how many nights you have been quarantined
Read more
Update in the quarantine case june 2022
20100929-141635518
07.June.2022

Rig visit june 2022

AU travels on Invincible on Wednesday 7 June
Read more
Rig visit june 2022
Frode%20Larsen
02.June.2022

LO Congress

Here is the speech that Frode delivered at the congress.
Read more
LO Congress
31.May.2022

LO-congress

Someone who will never understand-, «we shall develop not discontinue»
Read more
LO-congress
20101124-112521628
25.May.2022

Protocol Invincible Denmark

An agreement on work at Invincible in Grenå Denmark has been signed
Read more
Protocol Invincible Denmark
IMG_2300
19.May.2022

Wage settlement 2022

There will be mediation, a break in the settlement.
Read more
Wage settlement 2022
20110525-113232638
18.May.2022

The collective bargaining agreement 2022

Then the collective bargaining agreement for offshore has started
Read more
The collective bargaining agreement 2022
shutterstock_127009094
04.May.2022

Quarantine issues may-22

STATUS OF QUARANTINE ISSUES - May 2022
Read more
Quarantine issues may-22
shutterstock_136078472
11.April.2022

News from IE 11 April

Status Quarantine compensation
Read more
News from IE 11 April
p%C3%A5ske
07.April.2022

MAF info April 2022

An info about dismissals, Noble, rig visits, quarantine cases and what happens next.
Read more
MAF info April 2022
Maersk-Drilling-Inspirer-2-157
30.March.2022

News from IE

Read more
News from IE
shutterstock_186766919
29.March.2022

Latest from IE

Update after meeting with NOG March 24
Read more
Latest from IE
Kran%20offshore
23.March.2022

Annual General Meeting 2022

MAF Annual General Meeting, Stavanger 18-19. March 2022.
Read more
Annual General Meeting 2022
IMG_1754
24.February.2022

Mass redundancies in Maersk Drilling Norway

135 considered for dismissal, temporary lay-off were not an option.
Read more
Mass redundancies in Maersk Drilling Norway
IMG_1758
23.February.2022

Negotiations are ongoing

We are negotiating the current situation
Read more
Negotiations are ongoing
IMG_2346
23.February.2022

Rigmove to Denmark

An agreement has been signed for a rigmove for Reacher to Fredrikshavn in Denmark
Read more
Rigmove to Denmark
IMG_1759
19.January.2022

MAF info January 2022

An info about AkerBP requirements, Noble, Nordea, Annual Meeting and compensations in connection with Covid-19.
Read more
MAF info January 2022
IMG_1758
15.January.2022

MAF informs January 15, 2022

AkerBP introduces requirement for Corona vaccine from 1 February 2022
Read more
MAF informs January 15, 2022
IMG_1746
10.December.2021

General info December 2021

Some info about Merger Noble, PTS, Nordea Liv, Pension agreements, annual meeting MAF, various compensations in connection with Covid-19 and MAF board elections.
Read more
General info December 2021
Interceptor
02.December.2021

Quarantine/compensation

At the 4th ordinary National Meeting in Industry Energy, Prime Minister Jonas Gahr Støre was present.
Read more
Quarantine/compensation
elektronisk-valg
01.December.2021

The election to the MAF board has begun

All eligible voters must have received an e-mail from post@mafsiden.no with a link to the election via Surveymonkey.
Read more
The election to the MAF board has begun
maf%20logo%20ex%20stor
13.November.2021

Who is really MAF

Here are some of the tasks of the Maersk Employees' Association
Read more
Who is really MAF
Noble%20Maersk
10.November.2021

Maersk + Noble

Maersk Drilling and Noble merge
Read more
Maersk + Noble
maersk_inspirer_print
24.October.2021

General info October 2021

Some info about Integrator, hiring of Floorhands, Aker BP-Elektrician at Maersk Reacher, meeting activities, personal passwords, PTS, leisure time quarantine and transfer of undertaking to REPSOL.
Read more
General info October 2021
IMG_1754
22.September.2021

Integrator without contract

Redundancies in Maersk Drilling Norway
Read more
Integrator without contract
Maersk-Drilling-Inspirer-2-157
21.September.2021

General info September 2021

Some info about DMO Certificate, High Pressure Course, HR Gdansk, Pension Insurance Scheme for Seamen, and Status on personnel situation.
Read more
General info September 2021
IMG_2302
29.August.2021

Quarantine information from MAF

Latest news about the quarantine cases
Read more
Quarantine information from MAF
Interceptor
02.July.2021

General info July 2021

Some info about Inspirer, AFP in Repsol, Floorhands, smoke diver certificate, quarantine / compensation and Relief pool.
Read more
General info July 2021
IMG_1758
09.June.2021

​CONDITIONAL NOTICE OF PERMITTING

Everyone in MDN offshore has today received a conditional notice of redundancy.
Read more
​CONDITIONAL NOTICE OF PERMITTING
IMG_1756
05.June.2021

Recruit a colleague, get double recruitment points

MAF has in collaboration with Industri started a recruitment campaign, new members get free membership for 3 months.
Read more
Recruit a colleague, get double recruitment points
IMG_2346
31.May.2021

Agreement on MAERSK REACHER

An agreement has been entered into for completion at shipyards in Denmark and rigmove to Norway.
Read more
Agreement on MAERSK REACHER
Maersk-Drilling-Inspirer-2-157
28.May.2021

Sale of Maersk Inspirer, info 2

February 2 MAF was summoned for a meeting...
Read more
Sale of Maersk Inspirer, info 2
Maersk-Drilling-Inspirer-1-156
27.May.2021

Sale of Maersk Inspirer

Today, it has been announced that Maersk Drilling has entered into an agreement with Repsol and Havila Sirius to sell Mærsk Inspirer.
Read more
Sale of Maersk Inspirer
ie%20logo
27.April.2021

Info from Industri Energi

Here is some info about covid-19
Read more
Info from Industri Energi
IMG_1759
23.April.2021

General info April 2021

Some info on corona and quarantine, PTS, Reacher and the MAF Annual General Meeting.
Read more
General info April 2021
shutterstock_186766919
23.March.2021

Quarantine compensations

Status update
Read more
Quarantine compensations
shutterstock_92370940
11.March.2021

Once again MAF met with Industri Energi

We raised the current issues within our industry and especially in our company.
Read more
Once again MAF met with Industri Energi
shutterstock_133455608
03.March.2021

General info March 2021

Some info about quarantine situation, quarantine compensation, terminations in the office and MAF annual general meeting.
Read more
General info March 2021
shutterstock_186766919
28.January.2021

Norway closes borders --- updated

But a foreigner who works on mobile or fixed installations is not denied entry to Norway.
Read more
Norway closes borders --- updated
shutterstock_393867985
18.January.2021

Election result MAF board 2021

Frode Larsen, Jørn B. Hansen, Odd Richard Kollstad, Frode Sell, Eirik Gjemble and Jarle Halvorsen will be permanent members of the MAF board. Kristoffer Norheim and Jan Haakon Vikra becomes 1 and 2.vara
Read more
Election result MAF board 2021
shutterstock_68568742
16.January.2021

Hydraulic Position

After a long period of waiting, we were finally invited to meet with the Permanent Position Committee
Read more
Hydraulic Position
shutterstock_137939552
08.January.2021

MAF BOARD ELECTION 2021

Last chance to vote
Read more
MAF BOARD ELECTION 2021
20101223-215022639
22.December.2020

General info december 2020

An info about re-employment, competence group, corona, quarantine and Pension Insurance for Seafarers.
Read more
General info december 2020
20120131-130829263
01.December.2020

MAF Board Election 2021

Error in the election leads to a one-day postponement
Read more
MAF Board Election 2021
Covid-19%20test
01.December.2020

Teams meeting concerning quarantine and compensation

Last Friday MAF arranged a Team meeting where all members were invited.
Read more
Teams meeting concerning quarantine and compensation
IMG_1756
26.November.2020

Information on Teams

MAF invites to Teams on Friday.
Read more
Information on Teams
shutterstock_127009094
21.November.2020

Some info

Which deals with elections and conferences
Read more
Some info
IMG_1758
17.November.2020

News from Industri Energi- Hotel quarantine

Industry Energy works continuously for improving solutions for members who have to stay in hotel quarantine
Read more
News from Industri Energi- Hotel quarantine
Covid-19%20test
30.October.2020

Uncertainty concerning Covid-19 quarantines

New regulations create frustration and despair.
Read more
Uncertainty concerning Covid-19 quarantines
shutterstock_186766919
23.October.2020

Central Settlement 2020 offshore

Answers to questions after the Central Settlement 2020
Read more
Central Settlement 2020 offshore
shutterstock_92903485
09.October.2020

What’s the status of the Korona dispute between LO and NHO?

A meeting has now been arranged between IE and LO lawyers...
Read more
What’s the status of the Korona dispute between LO and NHO?
shutterstock_393867985
09.October.2020

Nomination to the MAF board 2021 is underway

The nomination period lasts until 15 November 2020
Read more
Nomination to the MAF board 2021 is underway
IMG_1746
02.October.2020

General info october-20

An info about Hydraulic, corona, hotel and diet
Read more
General info october-20
shutterstock_186766919
02.October.2020

What did we really get?

Comments on each item in the minutes
Read more
What did we really get?
20120608-152907358
24.September.2020

Agreement in the wage settlement 2020

Minimum 13693 for all plus increase on surcharge
Read more
Agreement in the wage settlement 2020
20110525-113232638
22.September.2020

Wage settlement 2020

Then the collective bargaining agreement for offshore has started
Read more
Wage settlement 2020
maersk-connector-cable-layer-crane-test-january-2016
14.September.2020

Election for the board of Maersk Drilling Norge AS

For those who have not voted yet, vote on the MAF list
Read more
Election for the board of Maersk Drilling Norge AS
IMG_1751
11.September.2020

General info September-20

Some miscellaneous information
Read more
General info September-20
IMG_1758
28.August.2020

General info August-20

An info about quarantine, Hydraulic Engineers and collective bargaining.
Read more
General info August-20
IMG_1756
21.August.2020

Safety contract at Maersk Intrepid

MAF has been contacted, can they do so?
Read more
Safety contract at Maersk Intrepid
shutterstock_140786680
12.August.2020

Quarantine compensation

MAF disagrees with the compensation model that the company presented related to the covid-19 quarantine.
Read more
Quarantine compensation
90844595_147508406634655_8290476574336090112_n
11.August.2020

No agreement on compensation model for quarantine

A meeting has been held today between MAF and MDN about the quarantine / compensation.
Read more
No agreement on compensation model for quarantine
IMG_1759
03.August.2020

AkerBP and the quarantine.

MAF has received a number of inquiries about the status on the subject.
Read more
AkerBP and the quarantine.
Gardermoen
17.July.2020

MAF INFO mid July 2020

Info about quarantine, quarantined illness and shop stewards.
Read more
MAF INFO mid July 2020
IMG_2301
03.July.2020

Info July 2020

Info from monthly meeting with the company dealing with Covid-19, courses, outbound conversations, hydraulics and compas.
Read more
Info July 2020
bilde%20oppsigelse
23.June.2020

AkerBP terminates contract for extra personnel at Maersk Invincible

Once again MAF must regret that bad news is coming the way for several of our members.
Read more
AkerBP terminates contract for extra personnel at Maersk Invincible
IMG_2300
12.June.2020

General INFO reflecting weekly activities.

In this info we like to submit some information in general about daily and weekly activities.
Read more
General INFO reflecting weekly activities.
Kronekurs%20og%20corona
10.June.2020

Quarantine and Corona

Quarantine regulations changed for all residents of the Nordic countries from June 1st 2020
Read more
Quarantine and Corona
20100929-141635518
29.May.2020

No temporary lay-offs in Maersk Drilling Norge

MAF and MDN agreed on agreement avoiding lay-offs.
Read more
No temporary lay-offs in Maersk Drilling Norge
IMG_2346
06.May.2020

Protocol Reacher

Rigmove for Reacher from Norway to Denmark
Read more
Protocol Reacher
6d8c0251-84ae-4332-aa36-60f3ea66a740
29.April.2020

Information about your right to unemployment benefits in UK

and other EU/EEA countries if you are terminated or temporary laid-off in Norway.
Read more
Information about your right to unemployment benefits in UK
shutterstock_133455608
26.April.2020

What happens if I am assessed for notice ?

Information of what happens if someone is considered terminated in connection with downsizing of manning / lack of assignments at Maersk Drilling Norway.
Read more
What happens if I am assessed for notice ?
bilde%20oppsigelse
24.April.2020

Terminations in Maersk Drilling Norway as

100 employees lose their jobs - a sad day!
Read more
Terminations in Maersk Drilling Norway as
shutterstock_186766919
23.April.2020

Terminations in MDN

MDN tonight sent out a newsletter informing imminent layoffs in the company.
Read more
Terminations in MDN
Kronekurs%20og%20corona
22.April.2020

Quarantine and exchange rate of NOK’s

Presently this are two topics that presently are very important for our members from abroad.
Read more
Quarantine and exchange rate of NOK’s
Gardermoen
16.April.2020

STATUS – MAF RESPONSE TO CRITICISM

MAF like to submit some information to criticism directed at AU in recent weeks.
Read more
STATUS – MAF RESPONSE TO CRITICISM
p%C3%A5ske
09.April.2020

MAF - Summary report at Easter

This last week before Easter has been filled by meetings.
Read more
MAF - Summary report at Easter
Coronavirus
05.April.2020

No change in rotations - Main focus should be on quarantine challenges

On Friday, April 3, an extraordinary meeting was convened for all leaders of the local branches within the scope of the NR Collective Agreement relating to Mobile Offshore Units.
Read more
No change in rotations - Main focus should be on quarantine challenges
Bergen%20Comfort
01.April.2020

MAF visits Bergen

The plan is to meet members on Thursday and Friday
Read more
MAF visits Bergen
20151006-12274725
31.March.2020

No tax on hotel stays

The company provides the following:
Read more
No tax on hotel stays
90844595_147508406634655_8290476574336090112_n
28.March.2020

Meeting at the Energy Hotel March 28

Info from meeting with "personnel quarantined" at hotel.
Read more
Meeting at the Energy Hotel March 28
20130905-14330158
27.March.2020

Info- Corona

MAF has a need to once again explain our role related to the quarantine situation.
Read more
Info- Corona
20150602-124710531
26.March.2020

Questions and answers

Here is an overview of frequently asked questions and answers provided by the company.
Read more
Questions and answers
20120116-104534864
24.March.2020

Newsletter from MDN - Covid-19 update

Many have called for comments from MAF as a follow up on a newsletter submitted by MDN today - here is our response.
Read more
Newsletter from MDN - Covid-19 update
covid19
16.March.2020

COVID-19

Info about Coronavirus
Read more
COVID-19
IMG_1754
12.February.2020

Info from monthly meeting with the company February 2020

An INFO concerning certificate of trade for Crane Operators, PTS and ME
Read more
Info from monthly meeting with the company February 2020
IMG_2300
19.December.2019

Info after monthly meeting with the company December 2019

An info about Hydraulics and Interceptor.
Read more
Info after monthly meeting with the company December 2019
20131022-115014390
19.December.2019

The tax agreement for work abroad

Information relevant for those who were sailing, rig transfer, from Korea in 2017 and for those who were working in the UK in 2018 and who have got extra taxation abroad as a consequence.
Read more
The tax agreement for work abroad
20131022-115014390
19.December.2019

Norwegian exchange rate

One issue that has occupied many of our members lately is how the Norwegian krone exchange rate has developed.
Read more
Norwegian exchange rate
Inteceptor
08.November.2019

No dismissals in Maersk Drilling Norway

In connection with the "Maersk Interceptor" going off contract an agreement has been negotiated
Read more
No dismissals in Maersk Drilling Norway
20140330-201320220
06.November.2019

Maersk Interceptor

MAF is in negotiations with MDN in connection with the rig going out of contract on December 28, 2019.
Read more
Maersk Interceptor
20180727-201242394
02.November.2019

Info from monthly meeting with the company - October 2019

An info about apprentices in Tech-dep/maritime, hiring in of Crane Operator, oil-based drilling mud, and Intreprid crew optimization project.
Read more
Info from monthly meeting with the company - October 2019
20150602-124710531
29.October.2019

Maersk Interceptor

MAF meets with MDN to discuss possible solutions next week
Read more
Maersk Interceptor
20140330-201320220
09.October.2019

Mærsk Interceptor

Answer MAF has been given the situation regarding Mærsk Interceptor
Read more
Mærsk Interceptor
20120608-152907358
20.September.2019

Info from monthly meeting with the company - September 2019

An info about TMS, apprentices in technical-dep/ maritime, Daily Safety Leader, hiring of Crane Operator, PPMS, oil-based drilling mud, Medhelp, VO seminar and Helicopter handling at Invincible.
Read more
Info from monthly meeting with the company - September 2019
p200609111400-48568
01.July.2019

No strike

Read more
No strike
20180727-201242394
09.April.2019

Info following monthly meeting with the company in April 2019

An info dealing with Tax Treaty, Chela crane, TMS, Smoke Divers Test, Apprentices in Technical Department / Maritime, Work beyond normal working hours and MLS and PHTls course for medics.
Read more
Info following monthly meeting with the company in April 2019
20130905-14330158
27.March.2019

Info following monthly meeting with the company March 2019

The info contains subjects like Agreement on Taxation, Chela Crane, TMS, extra AD, Smoke Divers test, Medhelp, Waiting at heliports, “Daily Safety Leader”, Certificate of Trade for workers on deck, Apprentices in the Technical Department / Maritime Department, reporting of absence, Welders, evaluation of junior personnel and emergency training of substitites at Reacher.
Read more
Info following monthly meeting with the company March 2019
20120608-152907358
15.February.2019

Info from monthly meeting with the company in February 2019

An info that deals with tax-free supplement to wages, AMLS and PHTLS courses, Chela crane, TMS, smoke divers test, HR administration, waiting at heliport, absence, waiting time payment, Welders and Engine Mech.
Read more
Info from monthly meeting with the company in February 2019
elektronisk-valg
04.December.2018

The MAF board election is ongoing

Use your voting rights
Read more
The MAF board election is ongoing
IMG_2300
27.October.2018

Info from monthly meeting with the company in October 2018

An info about substitutes on call, Christmas/New Year's rotations, Board of MDN, election to MAF Board, BOP course Hydraulic Engineers, Operator Drilling and Chela crane.
Read more
Info from monthly meeting with the company in October 2018
Management_Board_3831143__600x450
02.October.2018

Nomination for the MAF board 2019 is ongoing

The nomination period lasts from October 1st until November 15th
Read more
Nomination for the MAF board 2019 is ongoing
shutterstock_140786680
02.October.2018

Info September 2018

Topics: Process Department Inspirer, Hydraulics - Bop Course, PRLO Responsibility, AMLS and PHTLS Courses for Medics, Workload for Technical Department, Extra Ass. Driller at Invincible, Question related to the retirement age, Catering and Shop Stewards Conference.
Read more
Info September 2018
maersk_innovator_print
01.June.2018

Signert avtale for Innovator til UK

Avtale om lønns- og arbeidsvilkår for MDN ansatte i forbindelse med Mærsk Innovator yardstay i UK og Innovator Kompetansegruppe
Read more
Signert avtale for Innovator til UK
20180523-113759499
01.June.2018

Hva fikk vi egentlig?

Kommentarer til hvert punkt i protokollen
Read more
Hva fikk vi egentlig?
IMG_1660%20copy
25.May.2018

Enighet i lønnsoppgjøret

En time på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret.
Read more
Enighet i lønnsoppgjøret
20151110-134048248
07.May.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i april 2018

En info som omhandler OD, El/ET, møter, lønnsoppgjør land, Hydraulikkere, VO arbeid og kompetansegruppen
Read more
Info etter månedsmøte med bedriften i april 2018
PFA-pensjon
11.April.2018

PFA udbetaling til dækning af skat på afkast.

Denne info henvender sig til bosatte i Danmark som har deres pensionsopsparing i PFA
Read more
PFA udbetaling til dækning af skat på afkast.
20110407-142743791
04.April.2018

MAF info

12 permitteres på Maersk Interceptor
Read more
MAF info
informerer
19.February.2018

INFO OM DAGPENGERETTIGHEDER I EØS

Denne info skal ses som en vejledende hjælp for dem som måtte have behov for at søge dagpenge i Danmark eller i Norge, med forbehold for ændringer i gældende lovværk. For andre lande må vi henvise til lokale regler. For UK se separat info.(oppdatert 19.februar 2018)
Read more
INFO OM DAGPENGERETTIGHEDER I EØS
20141201-115500616
12.January.2018

Styrevalget i MAF

Fristen for å stemme er snart over.
Read more
Styrevalget i MAF
20130905-14330158
11.January.2018

Info etter månedsmøte med bedriften 10. januar 2018

En info som omhandler kurs for sykepleiere, PFA, kompetansegruppen, reisekompensasjon og "Operator Drilling".
Read more
Info etter månedsmøte med bedriften 10. januar 2018
11.January.2018

Bagger til alle medlemmer

Bagger til medlemmene ble sendt ut til riggene i desember.
Read more
Bagger til alle medlemmer
20150602-124710531
11.January.2018

Info etter månedsmøte med bedriften i mai 2018

En info som omhandler OD, kurs for sykepleiere, tvist Intergrator og arbeidsbelastning Elektrikere/ET.
Read more
Info etter månedsmøte med bedriften i mai 2018
20150813-10152078
23.May.2017

Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart for de som er 57 år eller eldre

For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving. Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.
Read more
Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart for de som er 57 år eller eldre
23.May.2017

En kort info uke 16

Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå.
Read more
En kort info uke 16
20141201-115500616
12.January.2017

MAF styrevalg

Frode L, Jørn, Frode S, Kristoffer, Odd Richard og Lars er nye faste medlemmer i MAF-styret
Read more
MAF styrevalg
}, []);