Pensjon for utenlandske offshorearbeidere som har arbeidet i Norge

Denne artikkelen vil ikke fortælle dig, hvad du vil få i kr. og ører, men er ment som et forsøg på at redegøre for principperne i den pension du kan tilkomme.

Revidert november 2017.

Pension:

Du vil få en kombination af:
 - Pension fra dit hjemland, for eksempel Danmark
- Norsk alderspension
- Firmategnet pension (PFA/Scottish Life/Scottish Widows)
- Evt. privattegnede pensioner 

Ref. 1 Dansk folkepension:
For at få dansk folkepension eller førtidspension skal du opfylde tre grundlæggende betingelser:
du skal være dansk statsborger eller borger i et EØS-land
du skal bo fast i Danmark, men som dansk statsborger kan du søge om at få dansk pension, selv om du bor i udlandet.
du skal have boet i Danmark minimum tre år mellem du var 15 og folkepensionsalderen. Ret til fuld pension opnås efter 40 års bopæl i DK. Se dog længere nede under punktet Delpension. 
Din folkepensionsalderPensionsalderen er ikke ens for alle. Med tilbagetrækningsreformen gælder der følgende:
- Borgere født før 1954 kan gå på pension når de er: 65
- Borgere født de første 6 måneder af 1954: 65 ½
- Borgere født de sidste 6 måneder af 1954: 66
- Borgere født de første 6 måneder af 1955: 66 ½
- Borgere født mellem juli 1955 og 1962: 67
- Borgere født 1963 og senere: 68 år
Med tilbagetrækningsreformen og velfærdsaftalen er der lagt op til, at pensionsalderen skal stige yderligere, dersom gennemsnitlig levealder stiger – i teorien helt op til 74 år!
 
Ansøgning om folkepension
Du skal søge om folkepension i din bopælskommune. Kommunen udsender ansøgningsskema nogle måneder inden din pensionsalder. I ansøgningsskemaet stilles spørgsmål om alle de forhold, der har betydning for, om du er berettiget til pension, og som har betydning for pensionens størrelse.
 
Delpension
Selv om man har boet i DK mens man har arbejdet i Norge, så regnes de år ikke med, som bopælsår.
Pensionsloven §8 stk 2 siger at dersom man i udlandet optjener rettighed til social pension, så medregnes tiden ikke som bopælstid i DK. Så længe man arbejder på norsk sokkel og derfor betaler trygdeavgift, optjener man pensionret i Norge. Delpension beregnes som fyrretyvendedele af fuld pension.
 
Delpensionen beregnes på denne måde:
Antal år fra 15 til pensionsalder minus antal år med optjening i udlandet = bopælsår i DK
Bopælsår i DK divideret med 40 = din pensionsbrøk
 
Eksempel 1:
En person der er født i 1951 har pensionsalder 65 år. Antag at han har arbejdet 20 år på norsk sokkel.
Bopælsår = (65 – 15) – 20 = 30
Pensionsbrøk = 30/40            (også kendt som ¾)
 
Eksempel 2:
En person der er født i 1958 har pensionsalder 67 år. Antag at han har arbejdet 32 år på norsk sokkel.
Bopælsår = (67 – 15) – 32 = 20
Pensionsbrøk = 20/40            (også kendt som ½)
 
Det du vil få udbetalt fra DK, er de danske satser du er berettiget til, ganget med din pensionsbrøk.
 
Satser, (2016, pr. måned, før skat)
Grundbeløb: 6.063,-
Pensionstillæg, enlige: 6.399,-
Pensionstillæg, samboende/gifte: 3.136,-
 
Grundbeløb og arbejdsindtægt: Tjener du mere end 310.000 kr. ved lønnet arbejde om året, bliver dit grundbeløb sat ned. For hver 100 kr. du tjener over 310.000 kr., nedsættes grundbeløbet med 30 kr. En eventuel ægtefælles indkomst har ingen betydning for grundbeløbets størrelse.
Har du en arbejdsindtægt på over 546.500 kr. om året, får du ingen folkepension.
 
Pensionstillægget og øvrige indtægter.
Pensionstillægget bliver sat ned, hvis du har årlige indtægter over en vis størrelse ved siden af folkepensionen. Og her tæller også renteindtægter og andre pensioner med.
Som enlig reduceres tillægget, hvis dine andre årlige indtægter (ud over folkepensionen) overstiger 68.400 kr. For hver 100 kr. din indtægt overstiger de 68.400 kr., bliver pensionstillægget reduceret med 30,90 kr.
Par kan have indtægt på 137.300,- inden pensionstillægget begynder at blive reduceret.
 
Pensionskalkulator
Ved at logge ind med din Nem-ID kan du få beregnet dine samlede danske pensioner her:
https://www.pensionsinfo.dk/Borgerservice/velkommen.html
 


Ref. 2 norsk alderspensjon
Pensionsalderen i Norge er 67 år. Man kan dog gå på pension fra man fylder 62, dersom man har tilstrækkelig høj optjening. Man får højere pension, jo længere tid man venter med at tage pensionen ud. Man kan frit kombinere arbejde og alderspension, uden pensionen bliver reduceret af den grund.
Du er berettiget til norsk alderspension, så snart du har indbetalt trygdeafgift i min. 3 år.
Den norske alderspension er en personlig opsparingsordning, hvor du optjener et pensionsbeløb for hvert år du har arbejdet og betalt trygdeafgift i Norge.
Fuld grundpension kræver at du har mindst 40 års trygdetid.
Den norske alderspension kan du få udbetalt, selv om du ikke bor i Norge, når du bliver pensionist.
 
Når du går på pension, skal du sende ansøgning om norsk alderspension via de sociale myndigheder i dit hjemland:
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/International-pension/International-pension-udenlandsk-pension-i-danmark
Her skal du logge ind med dit Nem-ID og udfylde ansøgningsskemaet. De nationale myndigheder videresender din ansøgning til NAV i Norge.
I Danmark indgår beløbet i beregningsgrundlaget for evt. pensionstillæg.
 
Alderspensionen beregnes efter enten ny eller gammel metode, eller en kombination af de to. Læs evt. mere her:
https://www.nav.no/Pensjon/Alderspensjon/Fakta+om/_attachment/269923?_ts=1398c14f3b8
NAV har en pensionskalkulator på deres hjemmeside, men den klarer ikke at tage højde for de specielle forhold, der gælder for bosatte i udlandet. I stedet kan man evt. ringe/skrive til NAV og bede om en beregning.
 
Norsk alderspension beskattes med 15 % i Norge. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten er i 2008 ændret, så alderspensionen tillige beskattes i Danmark, dog gives der nedslag for den skat, der allerede er betalt (credit metoden).
Pengene kommer via Udbetaling Danmark.
 
Ansøgningsskema: NAV 19-01.05
https://www.nav.no/Skjema/Skjemaer/Privatpersoner/Skjemaveileder11/SkjemaveilederPrivatperson?key=248782&languagecode=53
 

 
Ref. 3 Firmategnet, tarifbestemt pension
Mærsk Drilling Norge indbetaler 13,1% af din grundløn til en pensionsordning i PFA.
Du skal selv bidrage med minimum 2%, men du kan vælge at sætte din egen indbetaling op – send blot en e-mail til lønningsafdelingen.
I 2014 fik man mulighed for at vælge PFA Plus, hvor der er 4 forskellige risikomodeller (A, B, C, D).
Har man andre PFA-pensioner fra tidligere, kan disse slås sammen med den nye (uden gebyr) eller man kan vælge at bevare dem hver for sig. Vær opmærksom på, om der er favorable vilkår ved de gamle ordninger, som ikke kan overføres til en ny samlet konto. PFA skal vejlede dig om det.
 
Arbejdsgiverens bidrag er skattepligtigt i Norge som løn, og der er ikke fradragsret for dit eget bidrag. Af samme grund er udbetalingen skattefri til sin tid. Men renteafkastet af dit depot er skattepligtigt gennem alle årene, så det er vigtigt at renteindtægten påføres din danske selvangivelse. PFA oplyser beløbet til SKAT.
 
Ref. 4 Privattegnede pensioner
Kapital- og ratepensioner som du selv har tegnet, vil i Danmark være inkluderet i den oversigt, du kan trække på pensionsinfo.dk
 
Summa summarum:

For udregning af konkrete beløb kan du altså selv trække en pensionsoversigt på pensionsinfo.dk samt kontakte NAV for at få en beregning af din norske alderspension.
For langt de fleste vil det betyde, at du foruden PFA og privattegnede pensioner, kan forvente at få:
(din pensionsbrøk) x (dansk folkepensions grundbeløb) + (norsk alderspension), begge dele skattepligtige i Danmark.
 
Som medlemmer af IE kan man, hvis man er født i 1958 eller tidligere, få tilskud til en pensionsberegning af sin(e) norske pension(er) ved firmaet Tredjepart A/S. Der er en egenbetaling på 500 NOK, hvis du ønsker at benytte dig af dette tilbud.
http://www.industrienergi.no/star-du-fare-miste-afp/
 
 
Opdateret november 2017, Finn Boserup
 
 
Kilder:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=165512
https://www.borger.dk/Sider/Saadan-beregnes-folkepension.aspx
http://penge.dk/article/155819-folkepension-og-pensionstillaeg
www.aeldresagen.dk
https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon/Alderspensjon.223023.cms
https://www.nordisketax.net/main.asp?url=files/dan/dan/021.asp
http://www.pfa.dk/private/
 
}, []);