Arkiv 2014

Pension
Pensions for those residing in Norway and those that are not.
Sist oppdatert: 08.12.2014 | Opprettet: 08.12.2014
Here comes an info about pension for offshore employees.

There have been some requests topic pensions for those who work offshore. Board of MAF has since delegated tasks among themselves and Roy Stranden has written for those who are resident in Norway and Finn Boserup has written for those resident outside Norway.

For those who are resident in Norway you can find info here:
http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=85&ArtId=798#ScrollAnchor

For those who are resident outside Norway (Scandinavian version) you'll find info here: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=85&ArtId=795#ScrollAnchor

For those who are resident outside Norway (English version) you can find info here: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=86&ArtId=794#ScrollAnchor

As you may understand, it created its own subgroups on our website that these articles refer.
For those who read English located under: "ENGLISH" --- "Pension".
For those who read Scandinavian located under «DIVERSE» --- "Pensjon».

Appendix need id and password. It can be obtained by contacting an elected representative board or contact MAF.

Pensjon
Pensjon for de som er bosatt i Norge og dem som ikke er det.
Sist oppdatert: 08.12.2014 | Opprettet: 08.12.2014
Her kommer en info omkring pensjon for offshore ansatte.

Det har vært endel forespørsler om emne pensjon for dem som jobber offshore. Styret i MAF har da delegert oppgavene seg imellom og Roy Stranden har skrevet for dem som er bosatt i Norge og Finn Boserup har skrevet for dem som er bosatt utenfor Norge.
For dem som er bosatt i Norge finner du info her:
http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=85&ArtId=798#ScrollAnchor

For dem som er bosatt utenfor Norge(Skandinavisk versjon) finner du info her: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=85&ArtId=795#ScrollAnchor
For dem som er bosatt utenfor Norge(Engelsk versjon) finner du info her: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=86&ArtId=794#ScrollAnchor
Som dere kanskje forstår er det opprettet egne undergrupper på vår hjemmeside som disse artikler refererer til.
For dem som som leser engelsk ligger det under: "ENGLISH"---"Pension". 
For dem som leser Skandinavisk ligger det under: "DIVERSE"---"Pensjon".
Vedlegg trenger id og passord. Det får du ved å kontakte en tillitsvalgt ombord eller kontakte MAF.

MAF-Styrevalg
Valget til styret i MAF har startet.
Sist oppdatert: 01.12.2014 | Opprettet: 01.12.2014
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.

Som dere vet starter styrevalget til MAF idag, den 1.desember 2014. Dette pågår frem til 15.januar 2015.
Materiell er sendt hjem til hvert enkelt medlem og det er også sendt ut valgmateriell på riggene.
Sett opp en urne på hvert enkelt rigg slik at vi sikrer oss at flest mulig stemmer. Den plasstillitsvalgte er spesielt ansvarlig at dette gjøres. Hvem som er plasstillitsvalgt på din rigg finner du her: http://www.mafsiden.no/category.aspx?CatId=63

Godt valg alle sammen

MAF Info
MAF general information
Sist oppdatert: 22.11.2014 | Opprettet: 22.11.2014
This is an info concerning "International SOS", "Hiring in from Danbor", "Crane Operator/Ass. Crane Operator", "Calculation of loss of leisure time", "Reviewing of local protocols" and "G4 welding certification".
International SOS
Earlier this year MDN informed that MD (Maersk Drilling) has appointed International SOS to deliver of medic services globally.
The agreement does not apply to Norway, but now MDN review the possibility that this may also be introduced here. The company has invited MAF to a meeting on the subject in January. MAF will meet with the Executive Board supplemented with 3 medics. Please note that the MAF is very critical of all forms of potential outsourcing!

Hiring in from Danbor
Occasionally Danbor has been hired in to Maersk. On these occasions we requested the wages and working conditions for this personnel.
The company checked this up and gave us their guarantees that the wages and working conditions were ok.
MAF believes pursuant to Appendix 5 of the Collective Agreement, that we are entitled the right to access this information.
MDN does not agree to this, and the parties continue to work on the issue.

Crane Operator / Ass. Crane Operator
The position of Assistant Crane Operator was promoted to the salary group C from 01.06.2014.
This means that those who were close to D6 were promoted into C4.
This was fair enough. The problems and discontent appeared when others who were promoted from D6 after this date was promoted directly into C6.

This is nothing we may do anything about, as the procedure is pursuant to the protocol and the provisions.

Then a new situation appeared when personnel who had been promoted to C4 were further promoted to Crane Operator with full responsibilities and so where entitled to be moved to Wage Group B. For those in C4 at the time should, according to provisions, be moved into B4.
Here the difference in wages is very apparent as the individual having the responsibility actually earns about NOK 1400,00 less than the individual who is placed in C6.

In meeting with the company MAF has suggested that personnel placed in the C4 and who get their promotion into Wage Group B, shall regain seniority to be placed in B6.
Obviously, the personnel in question must then already been in D6 and promoted to C4 at first.
The company will review the issue, and we are awaiting an answer.


Calculation of “loss of leisure time”
There has been some confusions about how to calculate lost leisure time pursuant to the Clause 3.4 of the Collective Agreement.
First we had to clarify this with our union (IE) and after some time we now have received final feedback. We have presented the result to MDN and we are now agreed on how to practice this Clause in the Collective Agreement within our company.
MAF has some unsolved issues on the subject, these will be now be attended to.

Reviewing of local protocols
MAF and MDN have the need to review some local protocols to update them to current legal requirements/agreements. Pursuant to this we will jointly review a number of protocols like the company protocol on seniority, course/training agreement, offshore employees working at the office/onshore, Driller Trainees, agreement for KHVO and safety representatives and agreement on passionate leave. We hope that most agreements are updated before the summer of 2015.

G4 welding certification
We find that many new employees in the position of Engine/Mechanic on the XLE rigs, but also some Mechanics/Welders on INN and INS, have some challenges to pass the G4 welding test required. We have for long been in consecutive dialog with the company about this issue. Therefore the compensation was increased so that up 10 days’ overtime compensation was granted for passing the G4 test. But we find it likely that many also will faitl the test in 10 days. The company is aware of the problem, and we follow up on the matter.

MAF Info
Generell info
Sist oppdatert: 21.11.2014 | Opprettet: 21.11.2014
En info om "International SOS", "Innleie av Danbor", "Kranfører/ass kranfører", "Utregning av tapt fritid", "Gjennomgåelse av lokale protokoller" og "G4 svejse sertifisering".
International SOS
Tidligere i år informerte MDN om at MD(Maersk Drilling) globalt har inngått avtale med International SOS om levering av medic tjenester. 
Avtalen gjelder ikke i Norge, men nå vil MDN se på muligheter for at dette også kan gjennomføres her. Bedriften har innkalt MAF til møte i januar i denne forbindelse. MAF stiller med AU og 3 sykepleiere. Dere skal vite at MAF er svært kritisk til all form for eventuell outsourcing!

Innleie av Danbor
Vi har hatt Danbor innleid ved noen anledninger i Mærsk.
Der etterspørte vi lønns og arbeidsvilkår for disse.
Bedriften sjekket dette opp og ga oss sine garantier for at lønns og arbeidsvilkår var ok.
MAF mener i henhold til Bilag 5 i Tariffavtalen, at vi skal ha rett til innsyn i disse opplysningene.
Dette er ikke MDN helt enige i, og vi arbeider videre med saken.

Kranfører/ass kranfører.
Assisterende kranfører fikk opprykk til lønnsgruppe C fra 01.06.14.
Dette betyr at de som ca var i D6 rykte opp i C4.
Dette var greitt nok. Problemene og misnøyen kom da andre fikk opprykk etter den datoen og de var i D6 og kom rett i C6.

Dette er det ingenting vi kan gjøre noe med, da protokollen og reglene er slik.
 
Så fikk vi en ny situasjon der at de som da hadde rykt opp til C4 ble forfremmet til å være Kranfører med det fulle ansvaret og skulle innplasseres i lønnsgruppe B. For de som da var i C4 så skal disse ihht til reglene opp i B4.
Her blir forskjellen veldig synlig da den som har ansvaret faktisk tjener ca 1400.- mindre en den personen som er innplassert i C6.
MAF har i møte med bedriften foreslått at disse som står i C4 og får sine opprykk til å være innplassert i lønnsgruppe B, skal få tilbake sin ansiennitet og da bli innplassert i B6.
Selvfølgelig så måtte disse da allerede vært i D6 og blitt flyttet til C4 først.
Bedriften skal se på saken, og vi avventer svar.

Utregning av "tap fritid"
Det har vært endel uklarheter om hvordan vi regner ut tapt fritid i forhold til tariffavtalens punkt 3.4. 
Først måtte vi avklare dette med vårt forbund(IE) og etter en tid har vi nå fått den endelige tilbakemeldingen. Vi har presentert resultatet for MDN og vi er nå enige om hvordan vi praktiserer dette punkt i tariffavtalen i vår bedrift.
MAF har noen saker som har vært uløst omkring dette emne, dette vil nå bli jobbet med.


Gjennomgåelse av lokale protokoller
MAF og MDN har behov for å gjennomgå endel lokale protokoller for å oppdatere dem til dagens lovkrav/avtaler. I den forbindelse vil vi i samarbeid se på en rekke protokoller som bedriftsansenitetsprotokoll, kursavtale, offshoreansatte som arbeider på kontoret/onshore, Driller trainees, KHVO og verneombudsavtale og permisjonsavtale. Vi håper på at de fleste avtalene er oppdatert før sommeren 2015.

G4 svejse sertifisering.
Vi erfarer at mange nyansatte i stillingen Enginge/Mechanic på XLE riggene, men også en del Mechanic/Welders på INN og INS, har nogen udfordringer med at bestå den G4 svejsetest som der kræves af dem. Vi har længe været i løbene dialog med bedriften om dette problem. Derfor hævede de kompensationen så der nu gives op til 10 dages overtidsbetaling for at bestå G4 testen. Men vi finder det sansynligt at mange heller ikke klarer testen på 10 dage. Bedriften er opmærksom på problemet, og vi følger op på sagen.

MAF Info
Motormann-stillingen på G riggene
Sist oppdatert: 18.09.2014 | Opprettet: 18.09.2014
Motormann vil fra 10.september 2014 være avlønnet i lønnsgruppe A

MAF har arbeidet lenge for å klargjøre denne saken ovenfor det faste stillingsutvalget. (Dette utvalget består av representanter fra IE, SAFE, DSO, Norges Rederiforbund og arbeidsgiversiden.)

MAF har ment ovenfor MDN at denne stillingen har vært feil innplassert, noe som ikke MDN umiddelbart har vært enige i.
MAF mente at denne stillingen måtte sammenlignes med eksisterende stillinger som har samme ansvar.
Møte hos det faste stillingsutvalget skulle vært avholdt 10.september 2014. MAF ble kontaktet av bedriften kvelden før, der de ikke så noen grunn til å avholde dette møte, da de var enige med MAF.
Det betyr at stillingen Motormann vil fra 10.september 2014 være avlønnet i lønnsgruppe A.

Tvistesak MAF
Uenighet om kurskompensasjon
Sist oppdatert: 30.09.2014 | Opprettet: 18.09.2014
Vi er uenige om betaling for BP kurs for Rig Adm og Log. Coord tilhørende «Reacher».

Under med blå skrift er direkte fra tvisteprotokoll som ble signert i mars 2014. Her beskrives situasjonen og MAF`s påstand.

Etter avholdt tvistebehandlingsmøte i august, der vi ikke kom til enighet mellom organisasjonene(NR/IE), ser det nå ut som saken kansje går videre til arbeidsretten.


Situasjonsbeskrivelse:
Logistikk koordinatorer og Rig Administratorer ombord på MÆRSK REACHER deltok i perioden oktober/november 2013 på BP WELS offshore system opplæring.
Opplæringen har blitt arrangert i forbindelse med utreise, hvor de har hatt opplæring i 1 – 1 ½ time før innsjekk på heliporten kl 10:30.

Foreningens påstand:
MAF krever 8 timers overtidskompensasjon for deltakelse på kurset, ref tariffavtalens punkt 9.2.
Det er ikke avtalt noen annen form for kompensasjon og kurset er pålagt.

MAF kontor
MAF flyttet
Sist oppdatert: 11.09.2014 | Opprettet: 11.09.2014
MAF kontoret er nå flyttet fra Dusavik til hovedkontoret på Forus. Alt er som før, men adressen er forandret.
Den nye adressen er:
Maersk Ansattes Forening
Postboks 134
Moseidveien 19
4065 Stavanger
Vi befinner oss i 3.etasje i det nordøstlige hjørnekontoret. 


Alle telefonnumre er som før: (+47) 4000 4380 

eller mobilnumre direkte til:


Leder: Frode Larsen: (+47) 993 29100
Nestleder: Jørn B Hansen: (+45) 408 22868
Foreningssekretær: Bår Inge Pedersen: (+47) 900 33560
Alle våre e-mailadresser er som før. 

Ta gjerne turen innom, vi er jo der for dere. 

Tillitsvalgtkonferanse MAF
Tillitsvalgtkonferanse 5.-6.november og 25.-26.november 2014
Sist oppdatert: 09.09.2014 | Opprettet: 09.09.2014
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2014. Datoer for avholdelse av disse er satt til 5.-6.novmeber og 25.-26.november.

Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte inviteres herved på konferanse. Tillitsvalgtkonferansene avholdes 5.-6.novmeber og 25.-26.november 2014 på
Quality Airport Hotel Stavanger, 500 meter nord for Stavanger Lufthavn Sola.

Begge konferansene starter første dag med lunsj kl 12.00 og avsluttes dagen etter kl 16.00. Agendaen under konferansen er en gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge as (MDN). En gjennomgang av lokale særavtaler og sosialt samvær.
Ansatte onshore, primært fra HR-avd vil også delta første dag. En felles forsåelse og diskusjon gagner alle ansatte i MDN.
 
Tillitsvalgtkonferansen skal tas på fritiden og det gis ikke fri fra offshorearbeid for deltakelse. Deltakerne vil få dekket transport, opphold etc. og kompenseres tilsvarende 12 timer overtidskompensasjon.
MAF ber dem som er interessert å delta om å melde seg på HER Du må oppgi navn og arbeidsplass samt den dato du ønsker å delta. Det er begrenset deltakelse på konferansene og derfor blir det ”først til mølla” prinsippet.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 5.november er satt til 15.oktober.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 25.november er satt til 4.november.

Local protocol
Giant hotel arrangement
Sist oppdatert: 22.08.2014 | Opprettet: 22.08.2014
Then the agreement dealing with Maersk Giant in Hotel mode on Yme signed.

The agreement is attached.

Lokal protokoll
Giant hotell avtale
Sist oppdatert: 22.08.2014 | Opprettet: 22.08.2014
Da er avtale som omhandler Maersk Giant i hotell modus på Yme signert.
Avtalen ligger vedlagt.

MAF-Info
General info
Sist oppdatert: 15.08.2014 | Opprettet: 15.08.2014
This is an info concerning MAF office, new MAF secretary, initiated courses, VO seminar, "Giant" as a hotel and new apprentices. 

Moving of the MAF office to Forus
We have for some time been in discussions about the move and it is now decided that we will move from Dusavik to Forus in September.
All e-mail addresses and telephone numbers will be the same.
New secretary at MAF
August 1st Ranveig Gundersen started an educational leave for one year. We have now engaged Hanne Kluge at the office and we wish her a warm welcome.
Sick leave after started on courses
If one were to report oneself sick, and go home after one has commenced a course, you are not entitled to claim compensation until you have passed the course. 
No matter if you later have to take the course from the beginning, or if you just need to finish the days missing, the compensation will be for the stated duration of the course.
VO seminar in autumn 2014
Today we learned that this seminar is not going to take place. 
This is due to the fact that there was too few who had signed up within the deadline. 
MAF may only regret this, as this seminar has been very good.
“MAERSK GIANT" to operate as a hotel at YME.
MAF and MDN today initiated discussions that hopefully will end up in a protocol that will regulate how this situation should be handled. We did not agree today. 
Next meeting will be at 20th of August.
New apprentices
MAF attended when 15 new apprentices started in MDN Monday, 11.08.14. 
14 were enrolled and one was previously accepted. 
New gathering will be 25.08.14.
Then 15 new ones will start their training.

MAF-Info
Generell info
Sist oppdatert: 13.08.2014 | Opprettet: 13.08.2014
Dette er en info som omhandler MAF-kontor, ny MAF sekretær, påbegynt kurs, VO-seminar, ”Giant” som hotell og nye lærlinger.

Flytting av MAF-kontor til Forus
Vi har en tid vært i samtaler omkring flyttingen og det er nå bestemt at vi flytter fra Dusavik til Forus i september måned.
Alle e-mail og telefoner vil være som før.

Ny sekretær hos MAF
1.august gikk Ranveig Gundersen ut i utdanningspermisjon for ett år. Vi har nå engasjert Hanne Kluge på kontoret og ønsker henne hjertelig velkommen.

Sygemelding efter påbegyndt kurs
Såfremt man skulle melde sig syg, og rejse hjem efter at man er påbegyndt et kurs, vil man ikke kunne kræve kompensation før man har bestået kurset.
Uanset om man senere må tage kurset helt forfra, eller om man kun trænger at tage de dage man mangler, så vil kompensationen blive for de dage som kurset varer i sin helhed.

VO-seminar høsten 2014
I dag fikk vi vite at dette seminaret ikke ikke kommer til å bli avholdt.
Dette fordi det var alt for få som hadde meldt seg på innen fristens utløp.
Dette kan MAF bare beklage, da dette seminaret har vært veldig bra.

"MAERSK GIANT" som hotell på YME
MAF og MDN startet idag på drøftelser som forhåpentligvis ender i en protokoll som skal regulere hvordan dette skal håndteres. Vi ble ikke enige i dag.
Nytt møte er satt til den 20.august.

Nye lærlinger
MAF var tilstede da 15 nye lærlinger startet opp i MDN mandag 11.08.14.
14 ble meldt inn og en var meldt inn fra før.
Ny samling er den 25.08.14.
Da er det 15 nye som skal starte opp.

Election MDN AS
Election of employee representatives in MDN AS
Sist oppdatert: 20.06.2014 | Opprettet: 23.04.2014
You have now received election materials for this board election.
MAF sets with their own list and we encourage strongly recommend that members vote on this now that the election has begun.
This is an important arena for the employees, and it gives us an opportunity to take the lead in the company and make our views. 
Annual Meeting of MAF has unanimously chosen these to be on the list.
1 Frode Larsen
2 Bår Inge Pedersen
3 Hanne Holmboe Bang
4 Jørn Hansen
5 Eric Gjemble
6 Tom Erik Hansen

We hope you join us now when the election started.

Styrevalg MDN AS
Valg av ansatterepresentanter i MDN AS
Sist oppdatert: 20.06.2014 | Opprettet: 23.04.2014
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.
Dette er en viktig arena for de ansatte, og det gir oss en mulighet til å treffe ledelsen i selskapet og komme med våre synspunkter.
Årsmøte i MAF har enstemmig valgt disse til å stå på listen.
1. Frode Larsen
2. Bår Inge Pedersen
3. Hanne Holmboe Bang
4. Jørn B. Hansen
5. Eirik Gjemble
6. Tom Eirik Hansen

Vi håper at dere stemmer på oss nå når valget startet.

Lønnsoppgjøret 2014 (onsdag kl 06.15)
Enighet i oppgjøret
Sist oppdatert: 20.06.2014 | Opprettet: 28.05.2014
Lønnsoppgjøret for NR-offshore er ferdig
NÅ MED LØNNSTABELL OG PROTOKOLL, PÅ ENGELSK OGSÅ. 
Her er litt om enigheten:


Generelt tillegg på 3 %, dog minimum 18 500,- pr. år.
Tårnarbeider opp til lønnsgruppe B
Ass. kranfører opp til lønnsgruppe C
Oljebasert boreslam til 104,-/127,-.
Rengjøring i mudpit til 23,- pr. time.
Røykdykkere til kr 450,- pr. mnd.
Nytt punkt; Kloakktillegg kr 30,- pr. time.
Nattillegg opp til 75,- pr. time.

Det er i tillegg gjort en rekke tekniske endringer. 
Protokollen fra oppgjøret vil bli lagt ut så snart denne er tilgjengelig.
Har laget en uoffisiell lønnstabell, denne er vedlagt. 

Lønnsoppgjøret 2014 (onsdag kl 02.00)
Vi er fremdeles i forhandlinger
Sist oppdatert: 28.05.2014 | Opprettet: 28.05.2014
Vi får håpe at vi kommer frem til en løsning i løpet av natten.
Forhandlingene fortsetter utover natten.

Lønnsoppgjøret 2014 (tirsdag kl 16.30)
Tilbud frem og tilbake
Sist oppdatert: 27.05.2014 | Opprettet: 27.05.2014
Forhandlingene fortsetter. Føler nok at dette vil ta litt tid, som vanlig.
Tilbud og krav har gått frem og tilbake de siste timene, men vi er langt fra mål. Vi fortsetter nok utover kvelden/natten så lenge det er håp om enighet.

Lønnsoppgjøret 2014 (tirsdag kl 10.15)
Da har dag 2 startet
Sist oppdatert: 27.05.2014 | Opprettet: 27.05.2014
Vi venter nå på ett tilbud fra Rederne
Så blir det vel litt frem og tilbake....

GOD JUL OG GODT NYTTÅR - MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
Sist oppdatert: 23.12.2014 | Opprettet: 23.12.2014
MAF ønsker alle medlemmer en riktig 
GOD JUL OG GODT NYTTÅR !
MAF wish all members a
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR! 
Spesielt går denne hilsen til personer som er offshore på tidspunktet Jul og Nyttår feires.
Especially goes this greeting to people who are offshore at the time Christmas and New Year is celebrated. 

Lønnsoppgjøret 2014 (mandag kl 12.28)
Nå starter lønnsoppgjøret for offshoreansatte
Sist oppdatert: 26.05.2014 | Opprettet: 26.05.2014
Da er forhandlingene i gang. Stedet er Rederiforbundets lokaler i Oslo.

Info kommer fortløpende.
Forhandlingene startet kl 12.00 og vil fortsette utover dagen.

Vi håper å være ferdig i løpet morgendagen, men av erfaring tror jeg dette forlenges utover onsdagen.

Lønnsoppgjøret 2014 (mandag kl 17.42)
Da tar vi pause til i morgen
Sist oppdatert: 26.05.2014 | Opprettet: 26.05.2014
Nå tror vi noen må regne å diskutere litt, derfor permitteres vi til i morgen tidlig.
Forhandlingene taes derfor opp i morgen, tirsdag.
Vi oppdaterer når vi er igang. 

MAF-Info
General info
Sist oppdatert: 10.05.2014 | Opprettet: 10.05.2014
This is an info which deals with International SOS, Yard Stay for "Intrepid" and welders on "Gallant".
International SOS
An info which reads as follows has been submitted:
“Maersk Drilling has entered into a global agreement with International SOS, which means that onboard medical services going forward will be employed by International SOS.”

It was not long before we were approached. MDN has expressed that presently this does not apply to Norway, and that this info was not intended for the Norwegian organization.
All the same it is a pre-warning and MAF has made a clear statement that we are not going to accept any outsourcing of this position.

“Maersk Intrepid” to stay at repair yard in Ølen
The agreement is signed, and it is identical to other agreements related to stays at yards. 
The length of the yard stay is stipulated to about 50 days. Departure from Singapore was April 23. Transit time is estimated to be about 50-60 days.

Welders on "Mærsk Gallant"
Maersk is now finished with evaluation of ongoing and future welding activities.
On the basis of this report, they have decided to keep one position as welder that we have on Maersk Gallant.

MAF-Info
Generell info
Sist oppdatert: 08.05.2014 | Opprettet: 08.05.2014
Dette er en info som omhandler International SOS, Yardstay for ”Intrepid” og sveisere om bord på ”Gallant”.
International SOS
Det har blitt sendt ut info som lyder som følgende:

Maersk Drilling has entered into a global agreement with International SOS, which means that onboard medical services going forward will be employed by International SOS.

Det varte ikke lenge før vi ble kontaktet. MDN har sagt at pt så gjelder ikke dette Norge, og at denne infoen ikke skulle vært sent til den norske organisasjonen.
Det er likevel ett forvarsel og MAF har gitt klar beskjed om at vi ikke kommer til å aksepter noe outsoursing av denne stillingen.

Yardstay for "Maersk Intrepid" i Ølen
Avtalen er signert, og den er lik tilsvarende avtaler for yardstay.
Lengden av yardstay er satt til ca 50 dager. Avreise Singapore var 23.april. Seilingstiden er beregnet til ca 50-60 dager.

Svejsere på ”MÆRSK GALLANT”
Mærsk er nu færdig med deres kortlægning af pågående og fremtidige svejsejobs.
På baggrund af denne rapport har de besluttet at beholde den ene svejsestilling som vi har på Mærsk Gallant.

Local protocol
Yardstay agreement "Maersk Intrepid"
Sist oppdatert: 09.05.2014 | Opprettet: 09.05.2014
Then we signed yardstay agreement for "Intrepid" in Ølen.

Lokal protokoll
Verftsavtale for "Maersk Intrepid"
Sist oppdatert: 08.05.2014 | Opprettet: 08.05.2014
Da har vi signert verftsavtale for "Intrepid" i Ølen.

Wage settlement in 2014
Process of the collective settlement
Sist oppdatert: 13.03.2014 | Opprettet: 13.03.2014
Here follows a description on how the preparation and negotiations are carried out in the main wage settlement for employees offshore covered by the NSA Collective Agreement for mobile offshore units.
This is just a short summary of how a wage settlement is performed from start to end. I could probably have written page up / down if I were to inform of all the details.
The present summary is related to how we in MAF / IE attend to the subject.
Initially I would like to inform that this year, 2014, it is a so-called main settlement that would take place. This means that it is the content of the first part of the ‘pink book’ that is subjected to negotiations.
Here is the chronological sequence:


At the MAF Annual General Meeting the claims for the settlement, improvements and changes to the CA, are decided. In turn these are submitted to IE central (February 8 2014).
All IE local branches encompassed by the scope of the NSA Collective Agreement will convene at a tariff conference to present their individual claims (29 April 2014). The claims are coordinated and joint priorities are decided.
The actual negotiation starts at the premises of the Norwegian Shipowners’ Association in Oslo 26 May 2014. Basically, these negotiations are supposed to be completed during May 28.
If no consensus is obtained at the meeting on May 26–28 it means that there is a breakdown in the settlement and the issue is submitted to administration of the National Mediator who in turn will set a date for mediation (normally 3-6 weeks after the breakdown).
If no result is obtained during mediation at the State Mediator's office in Oslo it will normally be legally right to go on strike from the end of the last day of mediation. Prior to the mediation an industrial action (strike) is announced for some individual offshore units (determined by IE).


Lønnsoppgjøret 2014
Prosessen i tariffoppgjøret
Sist oppdatert: 11.03.2014 | Opprettet: 11.03.2014
Slik foregår forberedelser og forhandlinger i hovedlønnsoppgjøret for offshoreansatte på NR-området.
Dette er bare en liten oppsummering om hvorledes ett lønnsoppgjør drives frem fra A til Å. Jeg kunne nok skrevet side opp/ned dersom jeg skulle informert om alle detaljer. Oppsummeringen er i forhold til hvordan vi i MAF/IE gjør det.

Først ønsker jeg å si at i år, 2014, er det ett såkalt hovedoppgjør. Det betyr at første del i den rosa boken skal det forhandles om.

Her er den kronologisk rekkefølge:


På MAF´s årsmøte bestemmes det hvilke endringer som ønskes, disse oversendes IE (8.februar 2014).
Alle klubber innenfor området samles på tariffkonferanse for å fremlegge hver enkelt klubbs krav (29.april 2014). Kravene samkjøres og prioriteringer blir gjort.
Selve forhandlingene starter i Rederiforbundets lokaler i Oslo den 26.mai 2014. I utgangspunktet skal disse forhandlingene være ferdig i løpet av 28.mai. 
Oppnås det ikke enighet på møtet 26.-28.mai er det brudd i oppgjøret. Saken sendes da til riksmeklingsmannen som fastsetter møtedato for mekling(normalt 3-6 uker etter bruddet).
Oppnås det ikke resultat i mekling hos riksmeklingsmannens kontor i Oslo vil det normalt være streikerett fra meklings dagens slutt. I forkant av dette møtet blir det varslet plassfratredelse(steik)på enkelte enheter(fastsettes av IE).


Local protocol
Shipyard Agreement " Mærsk Gallant "
Sist oppdatert: 02.04.2014 | Opprettet: 02.04.2014
Agreement on " Mærsk Gallant " in the yard at Lindø shipyard in Denmark signed
Yesterday was signed deal about " Mærsk Gallant " staying at a shipyard in Denmark.

The stay is estimated at 74 days .

The agreement is in short that if you work on the Norwegian continental shelf , as we have had agreements in recent years , OTHER THAN AN ESSENTIAL THING !

Waiting time compensation granted ONLY if you live on the rig ! !

That means , as you will predominantly be staying at hotels, are not entitled to waiting time compensation.
Why?
After a judgment of the Labour Court from 2011 is no longer allowed to provide waiting time refund if you are not staying at the facility. Understanding what it will , but the law parties must adhere to, also MAF .
It provides a tax guarantee. " Each employee shall, with regard to personal tax stillt not be worse than if you work in Norway ." The company has made ​​a detailed memo about the tax .

Agreement and tax memo is attached.

Lokal protokoll
Verftsavtale"MÆRSK GALLANT"
Sist oppdatert: 02.04.2014 | Opprettet: 02.04.2014
Avtale om "MÆRSK GALLANT" på verft på Lindø verft i Danmark signert.
Igår ble det signert avtale omkring "MÆRSK GALLANT" sitt opphold på verft i Danmark.
Oppholdet er estimert til 74 dager.
Avtalen er kort sagt som om du jobber på norsk sokkel, slik vi har hatt avtaler de siste årene, BORTSETT FRA EN VESENTLIG TING!.
Ventetid gis BARE dersom du er bor på riggen!!!!
Det betyr, ettersom dere skal i all vesentlig grad skal bo på hotell, ikke har krav på ventetid.
Hvorfor det?
Etter en dom i Arbeidsretten fra 2011 er det ikke lenger lov å gi ventetidskompensasjon dersom du ikke bor på innretningen. Forstå det den som vil, men lov må alle parter forholde seg til, også MAF. 
Det gis en skattegaranti. "Den enkelte ansatte skal med hensyn til personlig skatt ikke være dårligere stillt enn om man arbeidet i Norge". Bedriften har laget en utfyllende memo omkring skatt(slik at vi forhåpentligvis slipper såkalt etterarbeid).
Avtalen og skattememoet ligger vedlagt. 

MAF-Info
General info
Sist oppdatert: 01.04.2014 | Opprettet: 01.04.2014
This is an INFO that deals with many issues.
Payment for courses not passed 
For courses which require an exam it is demanded that you have passed before receiving the course allowance. Cost for course / travel / stay are covered by MDN in event of a "new" course.

BP WELS offshore logistic course
MAF and MDN are not agreed on how this course should be compensated. Thus, we have submitted the case to the respective organizations as a local dispute. The case concerns courses the Radio / Logistics Coordinators on board the “Maersk Reacher” have completed in their time off. Unfortunately, the case then will drag on somewhat in time.

”MÆRSK GALLANT”- yard stay protocol
The Agreement concerning the yard stay of "GALLANT" in Denmark is to be signed at the beginning of week 14 (this week). When the agreement is published MAF will present their comments.

Safety manning and downsizing of the work force at industrial actions
As per date we have such an agreement covering above situations related to the units presently operating in Norway. We have extended the agreement to include the four consecutive arriving new rigs. The agreement is posted at www.mafsiden.no.
Agreement on wages and working conditions when working on XLE1 in Singapore
The agreement will be extended to apply to "XLE2" and "XLE3". The agreement has been signed and is posted on www.mafsiden.no

Apprentices
This is a matter in an early stage, but it is a very important one.
Recently we have experienced that there are some of our apprentices who have been taken off from their offshore hitches for different reasons.
This might be due to that they have been taken off helicopter flights, to little bed capacity on the offshore units or being sent back home before end of offshore hitch due to lack of accommodation.
This in turn has caused that they have received reduced statutory training and so they will suffer ‘losses’ in their training.

We must review who is taking those seats and accommodation, and ensure that apprentices are given priority in the future.

What happens now is that this matter will be reported to the Industri Energi as an issue and we are trying to get the major participants from the oil companies to look at this.
MAF believes it is very important that the oil companies are made aware of this problem.
It would be a benefit to all if we got the same standards for all operators in the North Sea so that this issue will disappear.
MAF will revert with more information when we register that Industri Energi has processed the matter.

Work beyond the familiarization-hitch in Singapore
As a result of some delay on "Maersk Intrepid" more personnel will be offered to travel to Singapore to prepare for the transit, as well as perform OJT.
These personnel will be directly encompassed by the agreement entitled “Agreement on wages and working conditions when working on XLE 1, 2 & 3”.
This relates both to those who stay on in extension of their familiarization period and for those returning from home.

Protocol at www.mafsiden.no 

Welders on ”MÆRSK GALLANT”
MDN is still working on the survey on the welder jobs.
The final report is expected soon to be finished, and it will be of significance for which solution they will try to implement related to who will be welding on ”MÆRSK GALLANT” and what certificates will be needed.
MAF prefer that we retain at least one position for a full-time G6 welder which previously has been used.

Position as Motorman on G-rigs
As previously described MAF believe that this personnel are place in a wage group too low.
We are awaiting the last comments from MDN before we as soon as possible will forward our arguments to the permanent position committee. 
When the case is heard before the committee MAF will be represented.

Shipyard agreement for ”MAERSK INTREPID”
MDN and MAF are working to prepare a shipyard agreement ready to be implemented when Intrepid arrives.
The stay at shipyard probably in Norway, is estimated to be approx. 50 days.

MAF-Info
Generell info
Sist oppdatert: 30.03.2014 | Opprettet: 30.03.2014
Dette er en info som omhandler mange saker.
Betaling for kurs som ikke er bestått
For kurs som krever eksamen kreves det at du får bestått før du får kursbetalingen. Kurs/reise/opphold dekkes av MDN ved ”nytt” kurs.

BP WELS offshore logistic course
MAF og MDN er uenig om hvorledes dette kurset skal kompenseres. Vi har derfor oversendt saken videre til våre respektive organisasjoner som en tviste sak. Saken omhandler kurs som Radio/Logistikk koordinatorer om bord på ”Maersk Reacher” har tatt i sin fritid. Beklageligvis vil da saken drøye litt ut i tid.

”MÆRSK GALLANT”- verftsoppholdprotokoll
Avtalen omkring verfsopphold for ”GALLANT” i Danmark blir signert i begynnelse av uke 14(denne uke). Når avtalen blir publisert vil MAF komme med kommentarer.

Sikkerhetsbemanning og nedbemannings ved arbeidskonflikter.
Vi har i dag en slik avtale for de enhetene vi har i Norge akkurat nå. Vi har utvidet avtalen til også å gjelde de 4 nye riggene som kommer på løpende bånd. Avtalen finner du på www.mafsiden.no.

Avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE1 i Singapore
Denne avtalen blir utvidet til også å gjelde for ”XLE2” og ”XLE3”. Avtalen er signert og lagt ut på www.mafsiden.no.

Lærlinger
Dette er en sak som er i ett tidlig stadie, men er veldig viktig.
I den senere tid har vi registrert at det er noen av våre lærlinger som har blitt tatt av sine turer av forskjellige årsaker.
Dette kan være at de har blitt tatt av helikopter, for lite sengeplasser ute på installasjonene eller at de har blitt sendt hjem før turen var over pga plassmangel.
Dette har medført at de har fått for lite læretid og vil da ha "hull" i sin opplæring.

Vi må få belyst hvem er det som tar disse plassene, og sikre oss at lærlingene blir prioritert i fremtiden.

Det som skjer nå er at dette blir meldt inn til Industri Energi som en sak, og at vi prøver å få med store aktører fra oljeselskapene til å se på dette.
MAF mener det er veldig viktig at oljeselskapene blir gjort oppmerksom på denne problemstillingen.
Det hadde vært bra om vi fikk like regler for alle aktørene i Nordsjøen slik at denne problemstillingen forsvinner.
MAF vil komme med mer informasjon når vi ser at Industri Energi har fått behandlet dette.


Arbeid ut over familiserings-turen i Singapore.
Som følge av noe forsinkelse på "Maersk Intrepid" så vil flere bli tilbudt å reise ned å klargjøre for seilas, samt utføre OJT.
Disse går da rett over på avtalen som heter "Avtale om lønns og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE 1,2 & 3", 
Dette gjelder da både for de som blir igjen i forlengelse av familiseringsturen og for de som reiser ned igjen.

Protokollen ligger på www.mafsiden.no 

Sveisere på ”MÆRSK GALLANT”
MDN holder fortsat på med kortlægning af svejsejobs.
Den endelige rapport forventes snart færdigt, og den vil få betydning for hvilken løsning de vil forsøge at gå for, med hensyn til hvem som skal svejse på”MÆRSK GALLANT”og hvilken certifikater de trænger.
MAF ser helst at vi beholder mindst en enkelt fuldtids G6-svejser, som vi tidligere har haft.

Motormands-stillingen på G-rigge
Som beskrevet sidst, mener MAF at de placeret i for lav lønsgruppe.
Vi afventer de sidste kommentarer fra MDN, før vi snarest muligt oversender vores argumentation til stillingsudvalget.
Når sagen behandles i udvalget vil MAF være representeret.

Værftaftale for ”MAERSK INTREPID”
MDN og MAF arbejder på at få en værftaftale klar, til når "MAERSK INTREPID" ankommer.
Værftopholdet som formentlig bliver I Norge, forventes at vare ca 50 dage.

Lokale protokoller
Avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE1, XLE2 og XLE3 i Singapore
Sist oppdatert: 27.03.2014 | Opprettet: 27.03.2014
Her er avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE-riggene i Singapore. Dette omfatter ca 12 personer på hver av enhetene inkludert ledende personell. Denne avtale er signert 26.mars 2014.
Denne avtalen er en utvidelse fra kun å gjelde XLE1 til også gjelde XLE2 og XLE3 i Singapore.

Lokale protokoller
Avtale om sikkerhetsbemanning
Sist oppdatert: 27.03.2014 | Opprettet: 27.03.2014
Den 26.mars 2014 ble det underskrevet ny avtale om sikkerhetsbemanning som omfatter alle 6 enhetene som er tilknyttet Maersk Drilling Norge as. I tillegg er alle 4 "XLE-riggene" inkludert.
Denne avtalen erstatter tidligere avtaler.

Norwegian offshore medicals
From 1st Jan 2014 new regulations became applicable for doctors issuing Norwegian offshore medicals
Sist oppdatert: 06.03.2014 | Opprettet: 06.03.2014
The medicals issued prior to 1st January 2014 will still be valid until current expiry date, but all new medicals should be issued by a doctor approved by Fylkesmannen i Rogaland.
This information is provided by Maersk Drilling Norway and MAF post on their website: 
From 1st January 2014 new regulations became applicable for doctors issuing Norwegian offshore medicals.
The medicals issued prior to 1st January 2014 will still be valid until current expiry date, but all new medicals should be issued by a doctor approved by Fylkesmannen i Rogaland.
 
Following link can be used to find approved doctors: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Godkjenning-av-legar/
Further go to “Petroleumsleger” at the right side of this page.
If you complete a medical with any doctor that is not on this list, you will not be able to check in at the heliport.
 
If you have any questions to this, please contact your personnel coordinator.

Offshore helseattest
Fra 01.01.2014 trådte nye regler ikraft for leger som utsteder offshore helseattest
Sist oppdatert: 06.03.2014 | Opprettet: 06.03.2014
Helseattester utstedet før denne dato vil fremdeles være gyldige frem til utløpsdato, men alle nye helseattester må være utstedt av en lege som er godkjent av Fylkesmannen i Rogaland.
Dette er informasjon som er gitt av Maersk Drilling Norge og som MAF legger ut på hjemmesiden:
Fra 01.01.14 trådte nye regler ikraft for leger som utsteder offshore helseattest. Helseattester utstedet før denne dato vil fremdeles være gyldige frem til utløpsdato, men alle nye helseattester må være utstedt av en lege som er godkjent av Fylkesmannen i Rogaland.
Ved å følge denne linken finner du oversikt over godkjente leger: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Helse-offshore/Godkjenning-av-legar/
Trykk på «petroleumsleger» på høyre side
 
Hvis du får helseattest fra en lege som ikke står på denne listen, vil du ikke få sjekket inn på heliporten.
 
Hvis du har noen spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med din personal koordinator.

Hytte/leilighet- tilbud
Hytter/leiligheter til leie for alle ansatte i Maersk Drilling Norge as
Sist oppdatert: 06.03.2014 | Opprettet: 03.03.2014
Via ett norsk selskap Prodess A/S er det nå mulig å leie leiligheter og hytter i inn-utland for alle ansatte i Maersk Drilling Norge as til en god pris.
Frode Sell har vært i kontakt med Prodess A/S , og inngått avtale med dem om og tilby alle Maersk ansatte muligheten til å leie hytter / leiligheter til god pris.

NB : dette har ingenting med Maersk hyttestyret og gjøre, men et tilleggs tilbud.


NYHET for ansatte i MAERSK DRILLING!

Alle ansatte får fra i dag tilgang til Firmahytter og -Leiligheter innenlands og i populære destinasjoner i utlandet.

Registrer deg som bruker som ansatt i Maersk Drilling her;

http://prodess.no/NewUser.asp?CompanyID=29&CRC=6430

Foretrekker du vinter og ski med kakao foran peisen eller sol og strand med en kald forfriskning?
Her har vi litt av hvert for enhver smak.


Vi tar gjerne imot tips til destinasjoner som du ikke finner i oversikten!


Mvh
Frode Sell 
i samarbeid med Prodess AS

MAF-Info
General info
Sist oppdatert: 11.03.2014 | Opprettet: 27.02.2014
Info on: Apprentices, Safety manning and reductions in the workforce at industrial actions, Stay in dockyard for Mærsk Gallant, Ongoing survey on the welder position and position of Motorman on the G-rigs.

Apprentices
We have received a lot of feedback that there is no room for apprentices onboard or that the seat capacity of the helicopters does not allow that our trainees come out to the correct unit at the right time. We have now confronted the company accordingly.
MDN confirms that this has been an issue lately, but emphasizes that apprentices should be given priority with regard to transport to the unit and berth onboard.
MAF observes that the challenges maybe related to the customers need for capacity on the rigs and helicopters. The company has presently attended the issue.

Safety manning and downsizing of the work force at industrial actions
We have to establish an agreement on safety manning and reduction of the work force in event of labor disputes. We currently have agreements regulating this with the offshore units operating in Norway, but we have to extend the agreements to include the XLE rigs as well. Work is being made on the subject and we expect that such a protocol will be finished before May 2014.

Mærsk Gallant, Stay in shipyard
Mærsk Gallant is heading for Odense Staalskibsvaerft (often named the Lindø yard) for upgrading and classification.
We have been informed that the date of transit set for April 7, 6 days in transit and then to stay at the yard for 74 days.
We are agreed with the company on the main items in an agreement for the stay, and we hope to sign within the next meeting in March.
The company is presently working on a new info related to taxation of the personnel who are will be working on the rig during the stay at the yard.
The info on the subject will be submitted when finished.
Since work will be carried out within the living quarters, hotel will be used during most part of the stay in Denmark.
It is hotel "Sorte Kilde" which is selected.
http://www.sortekilde.dk

Survey of the welder position is ongoing.
MDN is working on a survey on how many jobs on our rigs which are required to be carried out by a welder holding a G4 or G6 certificate.
MAF follows this project with a special interest on Maersk Gallant, where we right now are discussing whether there should still be a permanent position for a G6 welder onboard.

Position of Motorman on G-rigs
MAF is of the opinion that the Motorman on G-rigs is doing the same work and has the same responsibility as the Engine Responsible on I-rigs. 
We therefore believe that they are placed in a wage group too low,
MAF has submitted their argumentation to MDN, and this will be handed over to the Fixed Position Committee as soon as possible.

MAF-Info
Generell info
Sist oppdatert: 26.02.2014 | Opprettet: 26.02.2014
Info om: lærlinger, Sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter, Verftsopphold for Mærsk Gallant, Kortlægning af svejsejob ongoing og Motormands stillingen på G-rigge.
Lærlinger
Vi har fått en rekke tilbakemeldinger om at det ikke er plass til lærlinger om bord eller at setekapasiteten på helikoptrene ikke tillater at våre lærlinger kommer seg ut til den riktige enheten i rett tid. Dette har vi konfrontert bedriften med.
MDN bekrefter at dette har vært ett problem den siste tiden men presiserer at lærlinger skal prioriteres med hensyn til transport til enheten og køyplass om bord.
MAF ser kanskje at utfordringene ligger i forhold til kundens behov for kapasitet på riggene og helikoptrene. Dette jobber nå bedriften med.

Sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter
Vi må ha i orden en avtale omkring sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter. Vi har i dag avtaler som regulerer dette med de enhetene som i dag opereres i Norge, men vi må utvide avtalene til også å gjelde XLE-riggene. Dette arbeidet jobbes det med og vi forventer at slik protokoll er ferdig før mai 2014.

Mærsk Gallant, Verftsopphold
Mærsk Gallant skal til Odense Staalskibsværft(ofte kalt Lindøværftet) for oppgradering og klassing.
Det har blitt oss fortalt at dato for seiling er satt til den 17. april, 6 dager seilas og for så å være 74 dager på verft.
Vi er enige med bedriften om hovedlinjene i en verftsavtale, og denne håper vi å signerer innen neste møte i mars. 
De holder på å lage en ny info vedrørende skatt for de som skal arbeide der.
Dette vil bli distribuert når det er ferdig.
Siden det skal arbeides i boligmodul, så blir det hotell som skal benyttes under det meste av oppholdet i Danmark.
Det er hotell "Sorte Kilde" som er valgt. 
http://www.sortekilde.dk

Kortlægning af svejsejob ongoing.
MDN jobber på en oversigt over hvor mange job på vores rigge, som kræves udført af en Svejser med G4 eller et G6 certifikat.
MAF følger med i dette projekt med en speciel interesse på Maersk Gallant, hvor vi lige nu diskuterer om der fortsat skal være en enkelt fast G6 svejser om bord.

Motormands stillingen på G-rigge.
MAF mener at Motormann på G-rigge udfører samme arbejde og har samme ansvar som Engine Responsible på I-rigge. 
Vi mener derfor at de er indplaceret i for lav lønnsgruppe, 
MAF har indleveret vores argumentation til MDN, og den vil snarest blive sendt til det faste stillingsudvalg.

Local protocol
Transit agreement XLE-rigs
Sist oppdatert: 19.02.2014 | Opprettet: 19.02.2014
Then MAF have signed an agreement for transit from Singapore to Norway for XLE-rigs.
The protocol is attached.
 
As you can see, the agreement is password protected. ID and password you will get by contacting union representatives on the rig.

Lokal protokoll
Forseilingsavtale for XLE-riggene
Sist oppdatert: 18.02.2014 | Opprettet: 18.02.2014
Da har vi signert avtale om forseiling fra Singapore til Norge.
Protokollen ligger vedlagt.
Som dere skjønner er avtalen passordbeskyttet. ID og passord får dere ved å kontakte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

MAF styre
Frode Larsen fortsetter som leder, nå på 10 året sammenhengende
Sist oppdatert: 10.02.2014 | Opprettet: 10.02.2014
Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår I Pedersen som foreningssekretær.
Her ser dere den fullstendige listen over konstitueringen:
Frode Larsen: Leder, fulltid på land, NR forum, lønnsforhandlinger og interim AMU.
Bår Inge Pedersen: Foreningssekretær, fulltid på land, NR forum og lønnsforhandlinger.
Jørn B. Hansen: Nestleder, fulltid på land og S-AMU(MAF-rep.)
Frode Sell: Nestleder

Finn Boserup: AKAN(MAF rep.) og pensjon.
Hanne Holmboe: Sosialtillitsvalgt, AKAN (i kraft som sosialtillitsvalgt) og attføringsutvalg(i kraft som sosialtillitsvalgt).
Frank Fosse: Studietillitsvalgt og valgstyre MDN
Odd Rikard Kollstad: Forsikringstillitsvalgt.
Eirik Gjemble: Vara S-AMU(MAF-rep.) og vara til studietillitsvalgt.
Roy Stranden: Økonomiansvarlig og pensjon.
Jørgen L Nielsen: Aktivt styremedlem.
Kim Harboe: Aktivt styremedlem.
1.vara: Kristoffer Norheim: Aktivt styremedlem og ungdomstillitsvalgt.
2.vara: Glenn Andersen: Aktivt styremedlem.
 

Lokal protokoll
Protokoll om omplassering på Inspirer
Sist oppdatert: 04.02.2014 | Opprettet: 04.02.2014
Avtale om omplassering av overtallig personell på Mærsk Inspirer i forbindelse med borestans.
Vedlagt finner du protokollen. 

MAF-Styrevalg
Bår, Finn, Hanne, Roy, Kim og Eirik nye faste medlemmer i MAF-styret
Sist oppdatert: 20.01.2014 | Opprettet: 20.01.2014
I tillegg er Kristoffer Nordheim valgt inn som første varamedlem og Glenn A Jessen valgt inn som andre varamedlem.
Valgprotokollen ligger vedlagt.

 
 
}, []);