Arkiv 2017

20150813-10152078
23.05.2017
Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart for de som er 57 år eller eldre
For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving. Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.
Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart for de som er 57 år eller eldre
23.05.2017
En kort info uke 16
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå.
En kort info uke 16
20141201-115500616
12.01.2017
MAF styrevalg
Frode L, Jørn, Frode S, Kristoffer, Odd Richard og Lars er nye faste medlemmer i MAF-styret
MAF styrevalg

MAF Info
Freddy Olsen omkom etter den tragiske ulykken på Maersk Interceptor.
Sist oppdatert: 14.12.2017 | Opprettet: 11.12.2017
Nå med nytt "MDN Newsletter" datert 14.desember.
Tankene går til hans familie, venner og kollegaer. Vi lyser fred over hans minne.

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Roustabout Freddy Olsen døde etter den tragiske ulykken ombord på Maersk Interceptor.
Tankene går til hans familie, venner og kollegaer. Vi lyser fred over hans minne.

En Maersk Drilling Norge (MDN) ansatt er innlagt på Stavanger universitetssykehus og er etter MDN´s opplysninger på bedringens vei og i rimelig god form etter forholdene.


Vedlagt finner dere «MDN Newsletter» som omhandler den tragiske ulykken ombord på Maersk Interceptor.
 
MAF Info
Info following monthly meeting with the company from 13.december
Sist oppdatert: 14.12.2017 | Opprettet: 14.12.2017
An info relevant to courses for medics, resource pool, compensation for traveling expences, PFA, welding course for Eng Mech and meetings at heliport.
 
AMLS and PHTLS courses for Medics
We have discussed compensation for the two courses and the likelyhood that it is expected that Medics should be able to find the time to complete the interactive part during their working hours (30 hours per course).
The company has now entered into dialogue with ISOS (BHT) to evaluate options for alternative ways to complete the courses. But, so far, they maintain the current practice of compensating only for the 8 hours that take place at the training center, and that the interactive part must therefore be carried out during the working hours.
The matter will be followed up.
Resource pool and use of temporary manning
We are aware that there is still a great deal of pressure on the resource pool and a very high level of temporary employment.
We have requested the company to re-employ/recruit personnel in the positions most needed. However, we are most likely to face downsizing when Innovator leaves the NCS in 2018, and therefore we are uncertain whether it is equally beneficial for anyone offered re-employment for such a short period of time. As it will mean that those who, because of current employment conditions or otherwise, choose to waive the position offered, thus losing their right to re-employment. A right that will be moore beneficial to the individual if there would be new jobs on the Norwegian Continental Shelf in the near future.
Travel compensation for courses in the United States
We are still not agreed with the company on compensation for the long travel time to the courses currently arranged in Houston. The dialogue continues.

Taxation in Denmark of the PFA pension (profit)
We are still awaiting a response from the corporate tax advisors at Deloitte. Before a possible agreement may be reached, the company wishes to clarify whether such payments may trigger a taxation of profits in Norway.

Welding course for Eng Mech
The company has recommended to the "Training and Resource Pool" that the position Eng Mech no longer needs a welding certificate (G4). We had really hoped for a clarification in the case, but the planned meeting by the group was canceled due to the tragic incident on Maersk Interceptor.

Meetings at the heliport
In recent weeks, MAF has been visiting at the heliport and has mainly met with those travelling offshore, but also some of you who have returned from the rig.
We think this is very rewarding as we experience that there are several who have neither seen nor met us before. One goal must be to meet everyone going offshore. So, eventually we will see you in 2018.
 
MAF Info
Info etter månedsmøte med bedriften 13.desember
Sist oppdatert: 14.12.2017 | Opprettet: 14.12.2017
En info som omhandler kurs for sykepleierne, kompetansegruppen, reisekompensasjon, PFA, sveisekurs for Eng Mech og heliportmøter.

AMLS og PHTLS kurs for Medic's
Vi har diskuteret kompensation for de to kurser og rimeligheden i at det forventes at Medic's skal kunne finde tid til at tage den interaktive del i deres arbejdstid (30 timer pr kurs).
Bedriften er nu gået i dialog med ISOS(BHT) for at se ind i muligheder for alternative oplæg til kurserne. Men de fastholder indtil videre den nuværende praksis med at der kun kompenseres for de 8 timer som foregår på kurscenteret, og at den interaktive del derfor må forgå i arbejdstiden.
Vi følger op på sagen.

Kompetansegruppe og brug af vikarer
Vi erfarer at der er fortsat et stort press på kompetancegruppen, og et vældig højt vikarforbrug.
Vi har opfordret bedriften til at genansætte/nyansætte i de stillinger hvor der størst behov. Men vi står mest sansynlig overfor en nedbemanning når Innovator forlader norsk sokkel i 2018, og derfor er vi usikre på om det er lige fordelagtigt for alle at blive tilbudt genansættelse for en så kort periode. Da det vil betyde at dem som på grund af nuværende arbejdsforhold eller andet, vælger at takke nej til stillingen, dermed mister deres ret til genansættelse. En ret som nogen måske vil have mere gavn af hvis der skulle komme nye jobs tilbage her på Norsk sokkel i nærmere fremtid.

Reisekompensation for kurs i USA
Vi er fortsat ikke blevet enige med bedriften om en kompensation for den lange rejsetid til de kurser som nu afholdes i Houston. Dialogen fortsætter.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskud)
Vi afventer fortsat et svar fra bedriftens skatterådgivere hos Deloitte. Før en mulig aftale kan komme i stand, ønsker bedriften afklaret om sådanne udbetalinger kan udløse en gevinstbeskatning i Norge.

Svejsekurs for Eng Mech
Bedriften har indstillet til "Trenings og Kompetansegruppen" at stillingen Eng Mech ikke længere trænger svejsecertifikat(G4). Vi havde egentlig håbet på en afklaring i sagen, men det planlagte møde i gruppen blev aflyst på grund af den tragiske hændelse på Maersk Interceptor.

Møter på heliporten
De siste ukene har MAF vært innom heliporten og fått møtt i all hovedsak de som har reist ut, men også noen av dere som kom inn fra rigg.
Vi synes dette er veldig givende, og vi ser at det er flere som hverken har sett eller møtt oss før. Et mål må være å få møtt alle som reiser ut, så vi sees forhåpentlig i 2018.

Styrevalg MAF
Styrevalg Maersk Ansattes Forening
Sist oppdatert: 14.12.2017 | Opprettet: 12.12.2017
Til alle medlemmer !
Da var vi passert 1.desember og stemmesedler er sendt hjem til hver enkelt av dere.
Nå med stemmeseddel og info som vedlegg.

Konvolutter med stemmemateriale til hver rigg er også avlevert til bedriften og er sendt ut til riggene med mailbaggene .

Det er de tillitsvalgte på riggene som skal sørge for at stemmeurne blir satt opp i duty messe eller egnet sted.
 
Valget finner sted mellom 1.desember 2017 og 15.januar 2018 .
Vi ønsker alle lykke til med valget og husk å bruke stemmeretten din.
 
Hilsen Valgkomiteen MAF 
Info om valget ligger vedlagt. 

Allianse
Alle for en, en for alle!
Sist oppdatert: 21.11.2017 | Opprettet: 21.11.2017
Dette er gledelig. Allianse mellom Maersk Drilling og Aker BP signert.
Som det står i mange media idag, allianseavtalen mellom Maersk Drilling og Aker BP er signert.
Odfjell Drilling og Halliburton er også med i avtalen. Vi tar oss av Jack-ups så får Odfjell avlaste med flyterigger.
Hva denne avtalen konkret vil betyr for oss som er ansatt i MDN vet vi ikke. Men når Aker BP har valgt oss som foretrukket leverandør kan det ikke bety annet enn spennende fremtidsutsikter. 
Her er litt om hva som finnes på nettet omkring alliansen:
https://sysla.no/offshore/gar-kompaniskap-bore-allianser/

http://petro.no/maersk-drilling-haliburton-aker-bp-inngar-rigg-allianse/75491

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/354496/maersk_drilling_indgaar_fleraarig_allianceaftale_med_norsk_firma.html

https://www.maerskdrilling.com/en/media-center/press-release-archive/2017/11/maersk-drilling-enters-into-alliance-agreement-with-aker-bp

http://shippingwatch.dk/Virksomheder/article10045167.ece

http://e24.no/energi/aker-bp/aker-bp-inngaar-boreallianser-med-maersk-odfjell-og-halliburton/24192176

https://www.akerbp.com/en/aker-bp-forms-two-separate-drilling-well-alliances/ 

KHVO
Utpeking av Koordinerende Hovedverneombud (KHVO)
Sist oppdatert: 17.11.2017 | Opprettet: 17.11.2017
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene.
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF i Gdansk februar 2018.


Ansatte som kan være interessert i dette tillitsverv bes kontakte MAF (mmaf@online.no) innen 1.februar 2018.
 
MAF Info
Info etter månedsmøte med bedriften
Sist oppdatert: 18.10.2017 | Opprettet: 18.10.2017
En info som omhandler kompetansegruppen, PFA, Reisekompensasjon og Jule-crewskifte 2017.
Kompetansegruppen:
MAF mener fortsat at der må fastansættes flere personer i kompetansegruppen for å dække op for brugen af vikarer offshore. Bedriften er igang med at kortlægge behovet, og vil afholde et møde senere i Oktober, for at vurdere hvor mange der eventuelt trænges og i hvilke stillinger. Herefter vil vi diskutere sagen igen.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskud):
Der afholdes et møde mellem bedriften og deres skattetekniske rådgivere d. 25 Oktober. Der ses positivt på sagen, og vi forventer en snarlig afgørelse.

Reisekompensation for kurs i USA:
MAF har fået mange henvendelser fra medlemmer som mener de bør kompenseres for deres lange rejse til Houston for at tage kurset "Team based well control"
Vi har diskuteret sagen med bedriften og afventer svar.

Jule-crewskifte 2017:
Maersk Interceptor og Maersk Integrator har normalt crewskifte tidligt på morgenen d. 26 Dec. Og Maersk Invincible har crewskifte den 25 Dec.
Mange vil ikke have mulighed for at rejse med fly hverken d 24 eller 25 Dec. Så de vil skulle holde Jul på Hotel i Stavanger, såfremt vi ikke kan lave en aftale med bedriften om at udsætte crewskiftet til d. 26 Dec om eftermiddagen.
Der arbejdes på at finde løsninger.
 
MAF Info
Info etter månedsmøte med bedriften
Sist oppdatert: 13.09.2017 | Opprettet: 13.09.2017
En info som omhandler MOB-båt trening, arbeidsbelastning i teknisk avdeling, skatt i DK på PFA-pensjonen, kompetansegruppen, MAF årsmøte og språkbruk i MDN.
MOB-båds Træning:
Trænings og kompetansegruppen her set ind i regler for alternative måder at træne på, men er kommet til den konklusion at træning på land ikke vil blive aktuel. Træning vil derfor fortsat blive afholdt offshore i henhold til regelværket. Det vil uanset fortsat være på frivillig basis i henhold til R-003-N. Bedriften oplyser at skulle dette forhindre at lovpligtig træning kan gennemføres, vil eventuelle sager blive behandlet på individuel basis

Arbejdsbelastning i teknisk afdeling:
Denne sag som omhandler høj arbejdsbelastning for ET og Elektrikere har nu været diskuteret i S-AMU.
Man ser at der er store udfordringer med jordfejl i de elektriske systemer. Samt en meget høj arbejdsmænge i IFS.
Bedriften oplyser at de har afsat større økonomiske midler til udbedring af jordfejl i 2018. De oplyser også at der fortsat arbejdes med at se ind i reduktioner og forbedringer i IFS. S-AMU fortsætter med at følge sagen..

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskudd):
Sagen er fortsat under behandling, men hovedkontoret i København ser positivt på sagen, og er indstillet på at finde en løsning med PFA.
Pt. undersøges der fortsat nogen skattemæssige forhold.

Kompetansegruppen:
MAF mener det må fastansettes flere personer i kompetansepoolen for å dekke opp for vikarbruken offshore. Bedriften trænger mere tid til at få det fulde overblik over behovet. Sagen diskuteres igen ved næste månedsmøde.

Årsmøte i MAF.
Dette møte vil bli avholdt i Gdansk d. 9-10 Februar 2018 (Styremøde dagen før). Invitationer vil blive sendt ud i løbet af kort tid.

Sprogbrug i MDN:
Denne sag behandles fortsat i S-AMU. Her vurderes der hvilke af vores procedurer som bør oversættes til Skandinavisk, og hvilke som fortsat bare trænger være på Engelsk. Der lægges naturligvis vægt på det sikkerhedsmæssige, men også på hvor ofte proceduren har været benyttet.
 
MAF Info
Tillitsvalgtkonferanse MAF 2017
Sist oppdatert: 12.09.2017 | Opprettet: 12.09.2017
Datoene er 23. - 24. oktober 2017 og 13. – 14. november 2017.
Årsmøtet i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2017. Konferansen blir avholdt to ganger, slik at alle skal få mulighet til å delta.
Datoene er 23. - 24. oktober 2017 og 13. – 14. november 2017. 
Tillitsvalgtkonferansene avholdes på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Alle plasstillitsvalgte og bedriftstillitsvalgte er invitert.
På agendaen er gjennomgang av overenskomsten med de typiske problemstillingene vi har i Maersk Drilling Norge AS (MDN), samt sosialt samvær.

MAF ber de tillitsvalgte som er interessert i å delta om å melde seg på ved å sende mail til mmaf@online.no.
Oppgi navn, hvilken rigg du arbeider på, og hvilken dato du ønsker å delta.

Det er begrenset deltakelse på konferansene, derfor blir det påmelding etter ”først til mølla” prinsippet.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 23. oktober er satt til 8. oktober.
Påmeldingsfrist til konferansen som starter 13. november er satt til 29. oktober. 
 
MAF Info
Salg av Maersk Oil til Total
Sist oppdatert: 24.08.2017 | Opprettet: 24.08.2017
De fleste har nok fått med seg at Maersk Oil ble solgt til franske Total for 47 mrd danske kroner.
Dette omhandler ikke Maersk Supply, Maersk Tankers og Maersk Drilling i denne omgang.
Når det er sagt så arbeides det med løsninger for disse andre 3 selskapene i Energi-divisjonen i Maersk.
MAF har god kontakt med MDN i dette og vi venter i spenning på hva som kan skje.
Vi legger ved en uttalelse fra vår direktør Jakob Korsgaard. 
" Som annonceret tidligere denne uge er Maersk Oil bekræftet solgt til franske Total. Yderligere information omkring salget og det pågående arbejde med at finde strukturelle løsninger for de resterende virksomheder i Energi Divisionen kan findes her: 
http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/press-room/press-release-archive/2017/8/total-to-acquire-maersk-oil, 
og som Energi Divisionen udtaler til den danske avis Børsen 22. august: ”Målet er fortsat at sikre de bedst mulige løsninger for den enkelte forretnings fortsatte udvikling samt for AP Møller-Mærsks aktionærer. Vi tilstræber som tidligere nævnt at være i stand til at have offentliggjort de strukturelle løsninger inden udgangen af 2018, afhængigt af markedsudvikling og muligheder.”"
 
"Vor opgave hos Maersk Drilling Norge er fortsat at fokusere på optimal drift af enhederne i operation"

MAF-info
Industri Energi startet mandag 21. august en omfattende rekrutteringskampanje i oljeindustrien
Sist oppdatert: 23.08.2017 | Opprettet: 23.08.2017
Fra 21.august til og med 31.oktober er det en rekrutteringskampanje innenfor NR området, MAF er med!

Under hele kampanjen blir det gitt 3 måneders gratis medlemskap til nye medlemmer innen NR- området.

Etter kampanjen blir det gitt premier til den beste ververen av kampanjen og i hver avdeling. Det betyr at det skal deles ut premier til noen som er tilsluttet MAF. Beste verver betyr ikke nødvendigvis den som verver mest, men den som har gjort en imponerende jobb med vervingen.

Mer info om kampansjen finner dere på https://www.industrienergi.no/nyheter/vise-drar-lasset-offshoreansattes-interesser/
og på
Facebook: https://www.facebook.com/IndustriEnergi

MAF vil være til stede enkeltdager på heliporten på Sola under kampanjen.
 
MAF Info
Info etter månedsmøte med bedriften
Sist oppdatert: 23.08.2017 | Opprettet: 23.08.2017
En info som omhandler norsk språk, sikkerhetsmøter, sveisekurs, MOB-båt trening, møter ombord, årsmøte MAF, arbeidsbelastning, skattespørsmål, catering og gjennansettelse i MDN.
Norsk språk og sikkerhetsmøter.
Vi har igjen oppfordret MDN til at sikkerhetsmøtene blir avholdt på skandinavisk først. Bedriften har tatt dette videre med operasjonen/rig.manager, men kommer ikke til å legge videre press på at dette skal gjennomføres.
MAF oppfordrer operasjonen til at dette ønske etterkommes.
Resten av "Norsk språk"-saken fortsetter i S-AMU. Dette omhandler hva som må være på skandinavisk av prosedyrer osv.

Sveisekurs for Eng.Mech og Mech.Welder.
Vi har ikke kommet til noen løsning enda, men bedriften arbeider videre på dette.
Det betyr også at det ikke er forhandlet noe om kompensasjon for det som ikke har bestått kurset enda..

MOB-båt trening.
Trenings og kompetansegruppen vil se på dette, herunder krav, regler, registrering og alternative måter å trene på (land).
Dette var også ett punkt i audit fra Ptil på Intrepid og dette vil vi følge opp.

Velkommen ombord møter på Integrator.
Tidlig innsjekk gjør at de frivillige heliport-møtene har blitt flyttet ut til riggen.
Bedriften bekrefter igjen at disse møtene er frivillige, men at de oppfordrer til at man går på disse for sin egen interesse og egen/andres sikkerhet.

Årsmøte i MAF.
Dette møte vil bli avholdt i Gdansk til vanlig tid i slutten av januar/begynnelsen av februar.

Arbeidsbelastning i teknisk avdeling.
Denne har vi hatt oppe mange ganger og vi ser at det er utfordringer her.
MAF har allerede foreslått at det blir satt igang en arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på arbeidsbelastning, og at dette taes videre i S-AMU.
Det kan tenkes at der også i tillegg burde være igangsatt nye bemanningsanalyser som gjenspeiler at riggen har vært i drift en stund, og at dette kanskje burde vært gjort i alle avdelinger.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskudd).
Saken går i sin helhet på at man skal betale skatt på utbytte av sin avkastning på pensjonen.
Her synes det å være positive ting på gang og det er god kontakt mellom MD og PFA i Danmark. KPMG vil sjekke opp de skatte messige forhold i Norge osv.

Catering.
Vi må kunne få lov til å gratulere NOC med fornyelse av kontrakten på våre rigger for de neste 3 årene.

Gode nyheter for noen av de som er oppsagt:

Invincible, Hotel Administrators.
Her har bedriften gjeninntatt 3 tidligere Rig.adm som skal fylle disse stillingene.
At stillingen får nytt navn, betyr ikke noe annet enn at arbeidsoppgavene ikke vil være helt lik stillingsinstruksen for rig.adm, men at de blir lønnet likt.
Når det er sagt så vil disse stillingene være likestilt ved en eventuell nedbemanning.

Invincible, ekstra dekksarbeidere.
Det har blitt besluttet å gjeninnsette 6 dekksarbeidere som vil ha sitt arbeidssted på Invincible.
 
 
MAF Info
Info uke 24
Sist oppdatert: 16.06.2017 | Opprettet: 16.06.2017
En info som omhandler reiser, språk, sveisekurs osv.
Bestilling af hjemrejse:
Vores protokol for bestilling af rejser har været udfordret I den seneste tid.
Bedriften har undersøgt hvor reelle de opgivne helikopter-ankomsttider i Dawinci har været. Og de oplyser nu til os, at BHL506 fra INTEGRATOR i gennemsnit har været forsinket i mere end 23 min. 

Diskussionen mellem os og bedriften har især gået på om transittiden på 61 min mellem BHL506 (opgivet ankomst kl 08:49) og flyet til København (planmæssig afgang kl 09:50) var tilstrækkelig til at vi kunne kræve at at man kunne booke kl. 09:50 til københavn. Og ja det har MAF stået fast på, fordi aftalen siger 60 min eller hvad transportleverandørerne anbefaler.
 
Hvad angår transportleverandørerne så går vi ud fra fra SAS anbefalinger, som siger 30 min før afgang. (fra man går ind i lufthavnen før sikkerhedskontrollen)
Men nu oplyser helikopterselskabet til MDN at deres ankomsttider i Dawinci bliver beregnet ud fra den hurtigste rute, og uden hensyntagen til fueling eller andre forsinkelser. Det har de nu været inde at rette på, indtil videre har de således ændret ankomsttiden på BHL506, som ifølge Dawinci nu ankommer kl. 09:10.

De 60 minutter i aftalen gælder fortsat, men det er naturligvis beklageligt for dem som gerne ville forsøge at nå den første afgang til københavn. Vi kan desværre ikke med protokollen i hånden kræve at man kan bestille fly med en transit-tid på 40 min. 
Hvis de nye tider ikke holder stik i fremtiden så må vi jo klage over det. Men sidste Onsdag landede den kl 09:05 og det er ligesom ikke nok til at klage over en urealistisk sen tid.
Vi kan selvfølgelig opsige aftalen, men så har vi ikke noget konkret at kræve, og en mulig ny aftale vil nok ikke blive i vores favør. 

Brug af sprog ved sikkerhedsmøder:
MAF mener at det er diskrimminerende at man flere steder har valgt at afholde sikkerhedsmøder først på Engelsk og derefter på Norsk/Dansk. Vi har bedt bedriften om at ændre det, men de er ikke enige i at dette skulle være et problem.

KPMG - Hjælp til Skatteindberetning for 2016.
Dette skal ses som en frivillig hjælp med skatteregnskabet for dem som har jobbet i udlandet i løbet af 2016.
I infoen som blev sendt ud, står der at deadline for indsendelse var 25 Maj 2017, og at dette også skulle være en betingelse for at kunne kræve refundering af forskels-skat iht. skatteaftalen. 
Det er MAF's holdning at dette infoskriv ikke skal kunne overskrive skatteaftalen. Bedriften oplyser derfor at såfremt der alligevel skulle komme krav om refundering af forskels-skat vil de blive behandlet individuelt. 

G4 Svejsekurs:
Bedriften oplyser at alt G4 træning er sat på hold, da riggene pt er relativt ok dækket med svejsekompetance. Der bliver arbejdet med andre løsninger.

Beskatning af afkast på PFA pension (for Danskere)
Der arbejdes på om vi kan få Mærsk til at lave en aftale med PFA, som kan give os lov til at hæve den skat fra pensions-opsparingen, som vi årligt pålægges for afkastet på opsparingen.
Vi vender tilbage når der er nyt i sagen.

Lønnsoppgjøret offshore 2017
Da er lønnsoppgjøret for offshoreansatt i havn
Sist oppdatert: 01.06.2017 | Opprettet: 01.06.2017
10 000 på lønnsmatrisen + 2 kr på nattillegget

I tillegg videreføres arbeidet med mulig omlegging av «tap av helseattest» og pensjonsutvalget fortsetter sitt arbeid.
Vedlagt er protokoll.Du finner mer info på IE´s hjemmesider.
 
MAF Info
En kort info uke 22
Sist oppdatert: 01.06.2017 | Opprettet: 01.06.2017
Vi forteller kort om hva vi driver med nå.
Norsk språk
Vi diskuterer dette med bedriften igjen. Rammeforskriften §14 og bruk av norsk språk er en stor utfordring i næringen. 
Dette er på handlingsplanen vår og det er også veldig sterkt forankret i Landsmøte som IE hadde nå nylig. Det blir brukt ord som diskriminerende, og vi ser at det nå avholdes sikkerhetsmøter ute på Engelsk først, for så å ta det på skandinavisk.
Dette har vi tatt opp med bedriften og følger med på dette. Det har også vært avholdt møte i København der vernetjenesten og MAF var til stede. Dette var ett møte der det ble sett på prosedyrene og i hvilket omfang disse trengte å være på skandinavisk. Et utvalg vil se på dette.
Hele saken om RF §14 ligger også i S-AMU og følges konstant.

Hjelp til skatteoppgjør for 2016 - KPMG
Her vil bare informere om at mail sendt fra kontoret om at man møtte bruke KPMG ved utfylling av selvangivelsen, for at skattegarantien skulle kunne brukes, er nok ikke vi helt enige i. Dette vil bli sjekket opp av bedriften og vi avventer hva de egentlig mener.

Arbeidsbelastning
Dette er en sak som opptar mange og vi får inn eksempel på at medlemmer er veldig slitne og at der er en frustrasjon i at de ikke føler at det får gjort alt det som de skal i løpet av skiftet/turen.
Vi har anbefalt bedriften at det settes igang en arbeidsmiljøundersøkelse, der det spesielt blir sett på dette med arbeidsbelastning. Vi vet ikke om dette blir en realitet, men MAF tar uansett saken inn i S-AMU.

EX-pool
Her har vi utvidet hva som kan være arbeidsoppgavene til de som har fått plass her. EX arbeide er nå basert på en risikoanalyse (RBI), som vil redusere detaljerte Ex inspeksjoner og det betyr at vi har lengre intervaller på planlagt vedlikehold. 
Vi har valgt å utvide arbeidsområde for disse i gruppen til også å gjelde annet elektrikerarbeid. Alternativet var at de ville redusere antallet i EX pool, og det har altså nå blitt forhindret ved at vi har laget denne enigheten.
Det er vi veldig fornøyd med.

Flybillett bestillinger
Her har vi ikke kommet til noe enighet med tanke på protokollen som regulerer dette med transittid.
Bedriften holder fast på at 60 minutter transittid ikke er nok, fordi det viser seg at helikopteret sin planlagte ankomst til Sola, er en teoretisk tid som ikke gjenspeiler den faktiske tiden som i snitt er 23 minutter senere. Bedriften vil kontakte operatører og helikopterselskapene for å se på dette og vi avventer i spenning.
Vi kan ikke bare se på Avinor hva de anbefaler i dette, da helikopterselskapene faktisk er en transportør, og vil da måtte taes hensyn til i protokollen. Dette har ikke vært praksis for tidligere men er helt klart en faktor som må taes hensyn til.
Hvorfor sier vi ikke opp protokollen? - fordi den har andre elementer i seg med ventetid og det får vi aldri inn igjen om vi skal lage en ny protokoll.
 
MAF Info
En kort info uke 16
Sist oppdatert: 20.04.2017 | Opprettet: 20.04.2017
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå.

MAF har i dag hatt månedsmøte med MDN.
Her var det vanlige sakene samt at vi har diskutert skattesak for ett enkeltmedlem. Her blir det satt opp ett nytt møte i morgen med Payroll.
 
Av andre saker som kan nevnes er at vi har sett på en utvidelse av arbeidsoppgavene for de i EX-pool, onshore lønnsjusteringer, arbeid for Aker BP på land for MDN ansatte(Planning Engineering), ansiennitet protokollen og problemer rundt dette med norsk språk ute på riggene. Det sistnevnte mener MAF og Vernetjenesten er ett brudd på RF§14.
 
Ellers er planen for neste uke at vi skal på Landsmøte i IE. Tilsammen er vi 8 personer fra MAF. Det er Jørn B Hansen, Frode Sell, Eirik Gjemble, Anders Blom, Hanne Holmboe og Roy Stranden. I tillegg deltar Bår som sitter i Landsstyret og Frode L som er i Forbundsstyret. Landsmøte er i Oslo i perioden 28.-30.april.
 
Uken etterpå har MAF styremøte den 3.-4.mai i Stavanger.

Ellers så kan vi meddele at vår kontorsekretær Malin Lea har sin siste dag på jobb for oss i morgen. Hun skal begynne hos Aker BP på mandag den 24.april.
Elisabeth vil starte på igjen den 15.mai, slik at telefonen blir satt over til oss andre i AU frem til da.
MAF takker for den jobben Malin har gjort for oss og hun ønskes lykke til i ny jobb:-)

Kontoret vil bli delvis bemannet denne tiden, men dere alle vet at vi er å treffe på telefon og mail.

Undersøkelse
Vær med i undersøkelsen
Sist oppdatert: 22.11.2017 | Opprettet: 22.11.2017
I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil ei spørjeskjemaundersøking i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).
Linken til undersøkelsen finner du her:
http://www.ptil.no/nyheter/rnnp-sporjeskjemaundersoking-vi-vil-hoyre-di-meining-article13124-702.html

IE-info
Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart for de som er 57 år eller eldre
Sist oppdatert: 20.04.2017 | Opprettet: 20.04.2017
For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving.
Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.

Valgmulighetene er blitt mange og tidspunkt for uttak av pensjon og tidspunkt for fratredelse er gjerne forskjellig etter at pensjonsreformen trådte i kraft. Fleksibel alderspensjon, AFP og pensjon opptjent via arbeidsgiver kan nå tas ut i kombinasjon med fortsatt arbeid. Større fleksibilitet, mer omfattende regelverk og store individuelle forskjeller gjør at informasjons-behovet er stort.
Erfaringene etter flere års samarbeid er udelt positive og vi ser på dette tilbudet som en viktig medlemsfordel.

Tredjepart vil også kunne bistå dere som tillitsvalgte i pensjonsspørsmål f.eks ved skifte av pensjonsordning, omstilling og i individuelle saker. Interne foredrag og kurs kan også avtales med Tredjepart der det er behov. 
Selskapet er et frittstående rådgivningsfirma uten kommersiell tilknytning til andre og har pensjonsrådgivning som et av sine spesialområder. Selskapets rådgivere har lang erfaring både innen land- og offshorebaserte ordninger, i tillegg til pensjon som ytes fra det offentlige.

Målgruppen i år er medlemmer som er fylt 57 år eller eldre som har opptjent trygderettigheter i Norge og som ikke har benyttet seg av tilbudet tidligere. Rådgiving på pensjon opptjent utenfor Norge og skatteavtaler med andre land er ikke omfattet av tilbudet.

Våre medlemmer får med dette tilbudet en oversikt på fremtidig pensjon og valgmuligheter. Valget man gjør har konsekvenser for resten av livet. Vi er opptatt av at våre medlemmer får en oversikt på fremtidig pensjon og muligheter, slik at siste periode som yrkesaktiv og pensjonstilværelse kan planlegges best mulig.

For støtte til tillitsvalgte i pensjonsspørsmål er det avtalt en egen pris. Ta gjerne kontakt med undertegnede eller Terje Valskår for ytterligere detaljer.
Vedlagt finner dere brosjyre og oppdragsskjema som fulgte utsendelsen. Denne informasjonen vil også bli tilgjengelig på våre nettsider.
Her finner du litt mere info og skjema: www.industrienergi.no/pensjon-2/ 
 
MAF Info
En kort info
Sist oppdatert: 17.02.2017 | Opprettet: 17.02.2017
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå...

MAF avholdte månedsmøte den 16.02.17.
Denne gangen hadde ikke vi så mange saker som skulle diskuteres.
Veldig mange av sakene den siste perioden har blitt løst via mail.

Av tidligere saker så har det vært en som det har blitt brukt mye tid på som omhandler punkt 2.2 i tariffen og om hvordan dette skal praktiseres. Denne saken avventer vi nå hos oss, fordi det blir kjørt en tilsvarende sak i SAFE som skal i Tingretten.

Av andre gjøremål denne uken så har MAF hatt møte angående fremdriften av hjemmesiden. Vi har avtalt møte med leverandør for å «friske opp» siden. Vår nye IT tillitsvalgt Tommy skal hjelpe med i dette arbeidet.

MAF har vært i Lagmannsretten denne uken. Saken omhandler enkeltmedlem som har fått oppsigelse begrunnet hyppig sykefravær over lang tid.

Det har ellers kommet inn en bekymringmelding vedrørende turnus på ett serviceselskap på en av våre rigger. Her har vi nå tatt kontakt med operatørklubben og bedt om hjelp til å se inn i dette. Det er ikke vi som leier inn dette firmaet.

Neste månedsmøte er satt til 27.03.17

MAF styre
Små endringer i styret 2017
Sist oppdatert: 26.01.2017 | Opprettet: 26.01.2017
Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningsekretær.

Styret valgte å ha 2 nestledere, ikke 3 som i 2016. Da ser listen ut som følger:


• Frode Larsen:
Leder, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger.

• Bår Inge Pedersen:
Forening sekretær, NR-Forum, hel stilling på land, lønnsforhandlinger. 

• Jørn B. Hansen:
Nestleder, hel stilling land, lønnsforhandlinger, S-AMU. 

• Frode Sell:
Nestleder. 

• Finn Boserup:
Pensjons informant, AKAN(ansattrepresentant).

• Hanne Holmboe:
Sosialtillitsvalgt(attføringsutvalget), AKAN(MAF).

• Frank Fosse:
Studietillitsvalgt.

• Odd Richard Kollstad:
Forsikrings tillitsvalgt.

• Eirik Gjemble:
Vara studietillitsvalgt. Vara S-AMU.

• Roy Stranden:
Pensjons informant.

• Jørgen L Nielsen:
Aktiv styremedlem.

• Kim Harboe:
Aktiv styremedlem.

• Lars Mæland:
Aktiv styremedlem.

• Kristoffer Norheim:
Økomomiansvarlig, vara Ungdoms tillitsvalgt.

Utenom styret:


Tommy Ebbesvik:

Ungdoms tillitsvalgt og IT tillitsvalgt

MAF styrevalg
Frode L, Jørn, Frode S, Kristoffer, Odd Richard og Lars er nye faste medlemmer i MAF-styret
Sist oppdatert: 18.01.2017 | Opprettet: 18.01.2017
I tillegg er Jørgen valgt som første varamedlem og Frank valgt inn som andre varamedlem.

Vedlagt finner du valgprotokoll der du finner blant annet hvor mange stemmer alle som var med i valget fikk.

 
 
}, []);