Arkiv 2004


2004Kopi av artikkel i www.offshore.no i dag 15.desember 2004
Volve-konsept i boks
Statoil har signert intensjonsavtaler med kontraktørselskapene Mærsk Contractors Norge og Teekay Norge for å bygge ut og produsere Volve-feltet i Nordsjøen med en oppjekkbar plattform og et lagerskip.
Plattformen skal leies av Mærsk og lagerskipet av Teekay.
Oljen fra feltet skal produseres fra plattformen Mærsk Inspirer, mens tankeren Navion Saga skal benyttes som lagerskip før videre transport.
Gassen skal sendes til den Statoil-opererte Sleipner A-plattformen for sluttprosessering og eksport.
Avtalene med Mærsk har en samlet ramme på tre til fire milliarder kroner, avhengig av endelig produksjonslengde.
Totale utbygging- og driftskostnader for Volve er beregnet til rundt seks milliarder kroner, hvorav investeringene utgjør i underkant av to milliarder kroner.
Det skal bores tre produksjonsbrønner, tre vanninjektorer og to vannproduksjonsbrønner fra plattformen.
Produksjonsstart er planlagt for første kvartal 2007 og feltet forventes å produsere i fire år.
Plan for utbygging og drift (PUD) planlegges sendt til norske myndigheter i februar 2005. Avtalene er avhengig av innsendelse og godkjenning av PUD.
Volve er et lite oljefelt som ligger om lag åtte kilometer nord for plattformen Sleipner A.
Utvinnbare reserver er beregnet til 60 millioner fat olje og én milliard kubikkmeter gass.

Av Bår Inge Pedersen, den 15.desember 2004 kl 17.00

 

Kopi fra www.nopef.no publisert tirsdag 16.november 2004.
Skatt for utlendinger som jobber i Norge
- Finn Boserup, leder av samarbeidskomiteen for utenlandske entreprenør- og oljearbeidere i Norge, hevder at NOPEF vil ta bort det 15% skattefradraget som utlendinger får når de jobber i Norge. Dette er å ta en ting helt ut av sammenhengen, sier NOPEF-leder Leif Sande.
- NOPEF er tvert i mot opptatt av å finne en løsning på den urettferdigheten som oppsto da myndighetene i 2003 vedtok å skattlegge utlendingers arbeidsreise, sier Sande.
Boserup har satt i gang et opprop mot NOPEF, der han hevder at NOPEF vil ta bort det 15% skattefradraget som utlendinger får når de jobber.
På forbundsstyremøte i NOPEF den 23.10.03 var saken oppe og forbundsstyret vedtok enstemmig følgende: "NOPEF jobber videre med å få rettet opp uheldige konsekvenser som følge av regelendringen."
NOPEF har tatt saken opp med myndighetene.
Grunnen til at myndighetene har innført skatt på utlendingers reiser er at utlendinger får et standard skattefradrag på 15%. I dette fradraget hevder myndighetene at det ligger et fradrag for reiser til og fra arbeidsstedet i Norge. Når utlendingene så får reisene betalt av arbeidsgiver, mener myndighetene det er urimelig at utlendingene skal ha fradraget for reisen.
For å løse dette velger derfor myndighetene å la dem beholde skattefradraget på 15%, men samtidig innføre skatt på reiseutgiftene som betales av arbeidsgiver. Dette slår selvsagt svært uheldig ut for offshorearbeidere, hvor reiseutgiftene er relativt store.
Vi har sett på ulike måter å løse dette på. Én måte kunne ha vært å la alle utlendinger få de samme fradragene, for eksempel rentefradrag, som alle vi andre har i Norge. Da ville selvsagt ikke reisene kunne beskattes. Dette har vi tatt opp med myndighetene.
Den 11. oktober i år fikk vi svar fra finansminister Foss om at dette ikke kunne la seg gjøre.
Vi vurderer nå om vi skal gå videre etter dette sporet, eller om vi skal forsøke å finne andre løsninger, eventuelt gå til rettslige skritt mot myndighetene. Det er også klare diskriminerende elementer i denne saken. En annen mulighet er også å ta urimelighetene opp politisk veg på samme måten som skatt på mat.
NOPEF jobber videre med saken.

Publisert av: Torill Moen Sist oppdatert: 16.11.04 10:44

 

PRE-SKIFT MØTER
Fra 3.mai 2003 eksisterte det ikke lokal avtale om kompensasjon for deltakelse på såkalte pre-skift møter. Dersom du hadde besatt stillingen som Ass.Borer, Tårnmann, Boredekksarbeider, Boredekksmekaniker, Slamsiloperatør, Kranoperatør, Ass.Kranoperatør eller Hjelpearbeider hadde du i løpet av en 14-dagers periode blitt kompensert med 2 ½ timer overtidsbetaling ved deltakelse på disse møter.

MAF har ved flere anledninger prøvd få til en slik avtale som også skulle gjelde Drillere og personell som arbeider i Maskinavdelingen. MAF har ikke lyktes å komme frem til en ny lokal avtale med bedriften, beklageligvis. Dette betyr at all deltakelse på slike møter skal minst kompenseres med ½ time overtidsbetaling for hvert møte pr. deltaker. MAF vil oppfordre alle som ikke blir pålagt å møte på slike sammenkomster om å ikke møte opp.

Jeg er ellers fristet til å spørre meg selv: Får det selskap som har inngått kontrakt med Operatør betalt for slike møter av oppdragsgiver for alle besetningsmedlemmer? Etter det jeg kan erindre så er vel slike møter pålagt, dersom man innehar SUT. Jeg er også fristet til å spørre meg selv: Kunne det tenke seg at en Operatør ikke betaler sin avtalepart i henhold til overenskomsten?

Av Bår Inge Pedersen, den 15.november 2004 kl 10.00

 

PENSION MCN-PERSONELL UK
MAF have received some phonecalls regarding pension questions for MCN personnel living in UK. These personnel have received a letter from Scottish Life Pension (SLP) and have been asked to sign this letter before sending it back to the SLP. MAF has looked into this matter and can advise that there in no need for concern. If you have any questions please contact Andrew Eason phone 01224 577 800 or email address (Andrew.Eason@marsh.com).

Av Bår Inge Pedersen, den 25.oktober 2004 kl 12.00

 

NOPEF-LANDSMØTE
Som dere sikkert vet arrangeres NOPEF`s Landsmøte denne uken. Det er en begivenhet som finner sted hvert fjerde år. Som i 2000 vil Landsmøtet bli avholdt i Haugesund. MAF har fått tildelt 4 delegatplasser under dette års Landsmøte. Disse plassene tildeles av NOPEF i forhold til medlemsmassen i de respektive lokale klubber. Totalt er det tildelt 184 delegatplasser. Mer detaljer omkring Landsmøtet kan du få på NOPEF`s hjemme side (www.nopef.no).

MAF har innlevert 9 forslag som skal debatteres under Landsmøtet. Forslagene er fordelt i følgene kategorier: Organisasjon, Næringspolitikk, Tariffpolitisk og Helse-Miljø og sikkerhet (HMS). Totalt er det innkommet 35 forslag omkring disse hovedemnene. Kanskje litt besynderlig at en lokal klubb bestående av ca 400 medlemmer har hvert fjerde (25%) forslag omkring disse emnene. MAF representerer litt over 2% av medlemsmassen i NOPEF.

Her er forslagene innsendt av MAF:

Neste revisjon av sokkelregelverket, Ptils HMS-regelverk. (Ramme-, Styrings-, Opplysningsplikt- , Innretning- og Aktivitetsforskriften).

Utflagging/internasjonalisering.

Sosial dumping.

Arbeidslivslovsutvalgets innstilling.

Organisasjonsendring i NOPEF. Les mer om grunngiving og innstilling her
Tidsfrister for saksbehandling.

Sammenslåing med OFS.

Kontraktssituasjonene og virksomhetsoverdragelse.

Tidsplan for innføring av en permanent pensjonsordning for flyterigg-arbeiderne.

Av Bår Inge Pedersen, den 25.oktober 2004 kl 12.00

 

NOC OPPSIGELSER TREKKES TILBAKE
De i NOC som har fått oppsigelsesbrev i forbindelse med kontrakssituasjonen på Deepsea Trym, vil de nærmeste dagene få brev fra bedriften om at disse oppsigelsene ikke lenger er gjeldende. Deepsea Trym har fått kontrakt med Norsk Hydro på Norsk Sokkel. Den faste kontraksvarigheten er 12 måneder med 6 x 6 måneder opsjoner (kilde www.offshore.no).

Av Bår Inge Pedersen, den 25.oktober 2004 kl 12.00

 

NOMINASJON MAF-STYRET 2005
Da er det tid for nominasjon i forbindelse med styrevalg i MAF. Vedlagte nominasjonspapirer utarbeidet av valgkomiteen er nå sendt ut på riggene.

Av Bår Inge Pedersen, den 4.oktober 2004 kl 15.00

 

TILSLUTNINGSAVTALE MELLOM NOPEF/MAERSK SELSKAPER
Som dere alle kjenner til er det inngått en avtale mellom NOPEF(MAF) og en rekke Maersk selskaper for arbeid i Norge på norsk kontinentalsokkel. Dere har alle mottatt denne avtalen, samt info fra bedriftene (Maersk Contractors Norge AS (MCN), Norsk Offshore Catering (NOC)). MAF og MCN har de to siste ukene vært på samtlige utreisemøter på heliport for å informere om denne avtalen. Denne informasjonskampanje vil vi videreføre slik at alle crew har hatt en reell mulighet til å stille MAF og MCN direkte spørsmål ved forhold omkring denne protokoll som kunne være av en viss allmenn interesse. Det er selvfølgelig også mulighet for å kan stille spørsmål direkte til MAF pr telefon eller e-post.

MAF er fornøyd med denne avtale. Noen av de alvorligste bekymringene MAF har hatt de siste år mener vi nå er eliminert bort. Bekymringene etter lønnsoppgjøret i år, der vi la alle krav til side for å kunne sikre at vi har en sikker og trygg arbeidsplass i fremtiden er nå tildels oppnådd i denne avtalen.

Av Bår Inge Pedersen, den 3.september 2004 kl 12.30

 

KOMMENTAR TIL STYREVALG I MCN
Etter å ha studert innsatsen på valget til å representere i styret for Maresk Contractors Norge, må jeg si at det er veldig frustrerende å oppleve at interessen er så laber blant medlemmene. Det var ca 30 % av medlemmene som så seg tid til å postlegge konvolutten med stemmer. Hva de enkelte som stemte på er personlig (takk til Dere som orket å gå den lange veien til postkassen), men hva forventer egentlig medlemmene av MAF, når de selv ikke er interessert i å vise noen interesse i de forskjellige valg. Maf blir til stadig oppringt/kontaktet av medlemmer som har spørsmål/klager på lite info om hva som er på gang osv. Det må Dere gjerne gjøre i fremtiden også, men vi forventer da også at innsatsen fra Dere vil øke i fremtiden. Det nytter ikke å bare å forlange og så når MAF ber DERE gjøre en liten innsats så er resultatet så nedslående som dette. Vi må ALLE stå sammen og gjøre en felles innsats når det kreves, og det er dette som gjør at våre ildsjeler FÅR overskudd til arbeidet i MAF. Håper og tror at dette vil forbedres i fremtiden.

Av Lars Yterland, den 27.august 2004
 

RESULTAT AV VALG AV ANSATTEREPRESENTANTER TIL STYRET I MCN
Resultatet av valget av ansatterepresentanter til styret i MCN får du ved å klikke på dette vedlegget:

Av Bår Inge Pedersen, den 3.september 2004 kl 08.30

 

VALG AV ANSATTEREPRESENTANTER TIL STYRET I MAERSK CONTRACTORS NORGE
(Dette er altså valg til styret i aksjeselskapet MCN, og ikke til styret i fagforeningen MAF!)

Informasjon fra valgstyret er blitt utsendt i brev til hver enkelt ansatt.

Valgstyret består av Ivar Berg, Joar Løland (fra administrasjonen) og Bår Inge Pedersen (MAF).

Vi som sitter i MAFs styre og arbeidsutvalget i foreningen, synes det er riktig å be om å få våre medlemmers støtte i det valget som nå finner sted!

Som dere vet er det mulig å stemme på èn av listene.

Av de navn som står på den ene listen, nominert av ansatte på kontoret, ser vi at det er mange som er interessert i å spise kirsebær med de store, og vi er ikke i tvil om at alle har en oppriktig mening om å arbeide for noe de synes er viktig.

Men vi som har blitt nominert av MAF`s styre håper på forståelse for at vi tror at vi i større grad enn andre, er forpliktet til å kjempe for de saker som Årsmøtet og Styremøtene på demokratisk vis har sagt er de viktigste for medlemmene.

Vi ber dere derfor om å bruke stemmeretten og stemme på de kandidatene som MAFs styre enstemmig har nominert; nominasjonsliste 2:

Ulf Schrøder Materialforvalter/Nestleder MAF

Frode Larsen Elektriker/Klubbleder MAF

Bår Inge Pedersen Rig. Administrator/Foreningssekretær MAF

Johan H. Lind Materialforvalter/KHVO/Styrerepresentant MAF

Poul Uldbæk Driller/Norsk ansatt

Ole Rasmussen Elektriker/Styrerepresentant MAF

Av Bår Inge Pedersen, den 3.august 2004 kl 13.30

 


OPPSIGELSESDRØFTELSER I MCN og NOC
Den 20. og 21. juli møtte MAF til drøftelser med MCN/NOC om mulige masseoppsigelser. MAF møtte med Frode Larsen, Bår Inge Pedersen, Ingolf Stenevik, Hallstein Bugge og Ulf Schrøder.
Bakgrunnen for drøftelsene var at Mærsk Giant i midten av september flyttes til britisk sokkel for et boreoppdrag på 3-4 måneder. Deretter har riggen pr. dato ingen videre kontrakter, verken i Norge eller UK.
Bedriften hadde tilbudt 49 MCN-ansatte (og 22 NOC-ansatte) å bli med riggen til UK, men da på britiske lønns- og arbeidsvilkår (lignende de som Innovator har hatt det siste år). Dette var det bare 5 MCN-ansatte som takket ja til. Resten reserverte seg.
Da bedriften innkalte til drøftelser om masseoppsigelser mente de i utgangspunktet at det faktum at så mange hadde reservert seg ville medføre en overtallighet i Norge, og at det derfor ville bli nødvendig å si opp 27 ansatte i MCN og 16 ansatte i NOC.
Heldigvis klarte bedriften og foreningen sammen under drøftelsene å finne en løsning som bare gjør det nødvendig å si opp 3 ansatte i MCN og 14 i NOC.
Den store forskjellen skyldes i hovedsak at Mærsk Innovator skal bemannes med flere folk enn opprinnelig beregnet. Bemanningen er stort sett fastsatt i tråd med anbefalingene utarbeidet i begynnelsen av juni av en bredt sammensatt "bemanningsgruppe" (et underutvalg av Innovator's AMU).
Mærsk Innovator vil til enhver tid ha 2 crew ombord (dag og natt). Disse utgjøres av de 43 ansatte og 2 lærlinger som framgår av bemanningsplanen. I tillegg forsterkes bemanningen med 4 ansatte (2 som Roughneck og 2 som Roastabout). De 2 Roughneck'ene og 1 Roastabout går vanlig 2-4 rotasjon, mens den siste Roastabout'en går inn i kompetansegruppen med vanlig kompetansegruppe-rotasjon (8 uker disponibel + 4 uker fri).
For alle crew tilsammen betyr dette at 9 ansatte (se vedlegg til protokollen) får 2-4 rotasjon, mens 3 Roastabouts forsterker vår eksisterende kompetansegruppe, som dermed økes fra 12 til 15 mann.
I tillegg til alt dette aksepterer bedriften anbefalingene fra "bemanningsgruppa" om at det sannsynligvis trengs 1 ansatt ekstra pr. crew (dvs. tilsammen 6 ekstra) den første tiden for ConocoPhillips, inntil vi har boret den første produksjonsbrønnen. Dette betyr ekstra mannskap i ca de 6 første uker, og selv om vi ikke har skrevet det i protokollen, er vi ganske sikre på at disse midlertidige jobbene blir tilbudt noen av de som ble oppsagt rundt juletider ifjor, og som dermed fortsatt har krav på å få tilbud når ledige stillinger dukker opp.
For å få dette puslespillet til å gå opp, har vi vært nødt til å be ca. 10-12 personer om å godta å endre sin stilling fra den de har i dag. I hovedsak gjelder det tidligere Roastabout'er som har måttet si seg villige til å være SCO eller Roughneck på 2-4 rotasjon, eller være villige til å muligens bli sendt ut som Rougneck'er fra vår kompetansegruppe. Alle som ble spurt var villige, og ville hjelpe til slik at minst mulig ble sagt opp. Og det hjalp oss veldig mye i drøftelsene, så takk skal dere ha.
Det var ikke like store spillerom i NOC. Vi fikk øket kompetansegruppen med 2 personer, men det var alt. Der vil det ikke bli brukt nye "løsvikarer" før alle som nå blir sagt opp har fått en sjanse til å ta jobben.
Drøftelsesprotokollen ligger vedlagt, og blir også sendt ut på rigg. Dersom dere har spørsmål om hvorfor ting ble slik de ble, er dere velkommen til å ringe MAF, Frode, Bår Inge eller Ulf.
Vi er iallefall glade for resultatet. En rigg forlater Norge, bare 5 MCN-ansatte følger med. Likevel behøver vi høyst si opp 2-3 personer !
Og til sist: Husk at endringene som beskrives i protokollen ikke vil tre ikraft før Mærsk Giant forlater Norge i september. De bytter som dere allerede har fått beskjed om som følge av at Innovator kommer (og vi en stund blir 3 rigger i Norge) står fortsatt ved lag, inntil dere får annen beskjed fra personalavdelingen.

                                                                        Hilsen Ulf Schrøder, nestleder MAF.

 

GIANT TIL UK
Bedriften har nå sendt ut sitt "tilbud" til de som de mener skal med “Giant” til UK. MCN henviser i sitt tilbud til den såkalte “Nordsjøavtalen”.
Først og fremst ;
“Nordsjøavtalen” gjelder ikke for MAF`s medlemmer, fordi NOPEF har erklært denne ugyldig.
Dette betyr at vi ikke har en tariffavtale for våre medlemmer på UK sokkel.

MAF har ved flere anledninger oppfordret bedriften til møte oss for å lage en seperat avtale, som regulerer “Giant`s” UK-opphold - men dette har bedriften blankt avvist.
Ved å lage en seperat avtale for “Giant” i UK, kunne vi ha utsatt omrokeringen til om vi så at “Giant” fikk mere arbeid i Norge. Vi ville da fått en fullt operativ rigg ifra første dag, samt en ”varm” rigg til markedsføring i Norge.
Ved å begrense utenlandsoppholdet til ”Judy”, ville vi kunne forplikte våre medlemmer til å reise over, dog på en bedre avtale en den bedriften tilbyr.

Hva så med tilbudet - dersom avtalen hadde vært en gyldig avtale som medlemmene måtte forholde seg til ?

Bedriften skriver i sitt tilbud:

”De har rett til å bli tilbakeført til faste ledige stillinger på norsk sokkel, når slikt arbeid foreligger. Tilbakeførelsesretten går foran eventuelt oppsagte med gjeninntakelserett.
Deres samtykke til arbeid i utlandet er dog ikke kun begrenset til arbeid på ”Judy” feltet. Dette kan være arbeid på andre enheter i utlandet eller på oppdrag i utlandet i forlengelse av de oppdrag som er kjent i øyeblikket.”

Hva betyr alt dette???

”til faste ledige stillinger”:
“Innovator” ble bemannet opp utenfor Norge.
Ved å bemanne “Innovator” på UK-sokkel, så hevder MAF at bedriften tar ifra de som ble oppsagt ifjor - deres rettigheter ihht. gjenansettelse.
Hvorfor skulle ikke bedriften gjøre den samme oppbemanningen med f.eks. “Guardian”, hvis den kom tilbake? Hva med XL-2?
Man kan heller ikke søke seg tilbake i lavere stillinger.
”er dog ikke kun begrenset til ”Judy” feltet.”:
Feltet, og ikke kontrakten er på ca. 3-4 måneder. Hvis kontrakten blir forlenget, eller man blir flyttet til en annen rigg, så er man altså der på ubestemt tid.
Det står heller ingen ting om tilbakeføring dersom riggen blir “stakket” i UK.
”forlengelse av de oppdrag som er kjent..”.
Hvilke oppdrag? På andre rigger som har kontrakter i dag, på UK-sokkel?

Bedriften har bekreftet at våre arbeidsplasser er der, ved gi dette tilbudet til våre medlemmer på en crew-liste de har for “Giant” i september.
De skulle iallefall ha gitt tilbudet til alle de som er på Giant i dag!
MCN har også satt en veldig kort svarfrist.(19.juli-04)
Dette har vi sett før, men de har nok forsikret seg at alle mottar tilbudet!
Hadde avtalen vært gyldig for oss, så gir ikke dette de med lang ansiennitet noe valg. Vi kan bare spekulere på hvorfor.
MAF tror tilbudet bevisst er så dårlig, slik at de med lang ansiennitet må reservere seg.
Vi har altså i realiteten ingen garanti om å komme tilbake til norsk sokkel !!!
Er det å ikke svare, det samme som å si nei?
Nei, mener vi, de henviser jo til en avtale som ikke er gjeldende for medlemmene. Kan man svare på et tilbud da?

Hva med de som blir til til “overs” i Norge, som følge av at man reserverer seg? - et av mange punkt i “Nordsjøavtalen”, som også ikke er ivaretatt.
Andre MCN-ansatte burde vel få tilbud siden Maersk skal bemanne riggen under alle omstendigheter.
De som skal bemanne den, dersom vi takker nei, kjenner iallefall ikke riggen. Våre kollegaer som blir i overtall er dyktige folk som bedriften burde ta vare på.

Bedriften har innkalt MAF til masseoppsigelses drøftelser den 20.juli-04, MAF vil hevde at disse oppsigelsene er usaklige.

MAF mener at vi må ha en tariffavtale, før vi kan svare på tilbudet. Vi må iallefall ha en avtale som er gyldig for oss.

MAF kommer til å kreve at det opprettes en kollektiv tariffavtale som regulerer “Giant`s” utenlandsopphold - og dette kommer vi til å gjøre med de midlene vi har til rådighet...
Da “Innovator” gikk til UK i fjor, så ville ikke MAF sette denne prosessen igang, fordi vi prøvde å reforhandle den såkalte “Nordsjøavtalen” noe vi ikke greide den gangen.
Bedriftens måte å tolke den såkalte “Nordsjøavtalen” på, etter at “Innovator” gikk til UK i stillhet, ble uproblematisk for dem. Avtalen var jo ugyldig for oss, så vi kunne/ville ikke bestride det de gjorde/ikke gjorde.
Så derfor ; denne gangen så må vi ta de grep som er nødvendig for å få en avtale - og vi krever en gyldig avtale.

Dersom vi skulle vurdere å svare ja på tilbudet, så burde vi iallefall først kontakte de som sa ja i fjor og ble med ”Innovator” til UK, før vi svarer. Uansett så er dette en avtale mellom den enkelte som takker ”ja” og bedriften.
Og - kanskje det ville være en idè å spørre 1 av de 9 som ville - og hadde rett på å bli tilbakeført - etter oppdraget på ”Golden Eye” var ferdig (men ikke fikk dette).
Bedriften hevdet at det ikke var ledige jobber i Norge, noe som det var.....


Frode Larsen 080704

 

SOLOLØP AV MCN
Det er nå sendt ut lister over personell rokader i forbindelse med oppbemanning av ”Mærsk Innovator” når den kommer til Norge i slutten av juli. Maersk Contractors Norge as (MCN) har ikke vært villig til å høre på noen av de absolutte krav MAF har omkring personell rokadene, derfor forteller vi våre medlemmer hva vi mener.

MCN har ikke tenkt å tilby tidligere ansatte i MCN gjennansettelse i bedriften. Arbeidere som er sagt opp på grunn av arbeidsmangel har fortrinnsrett til ny tilsetting. Dette er klart hjemlet i Arbeidsmiljølovens §67. I vår bedrift dreier dette seg om 10-15 mann som ble oppsagt grunnet arbeidsmangel i 2003. Noen av våre tidligere kolleger har med hell skaffet seg arbeid i andre bedrifter. Faktum er vel at det kun dreier seg om 3-6 mann som hadde villet takket ja til nyansettelse i MCN. Disse 3-6 personene har en rett til nyansettelse og MAF vil kjempe for at lover og regelverk skal etterleves.

MCN vil gi arbeid til ansatte i Maersk Offshore Singapore (MOS) på norsk sokkel. Det dreier seg om ca 30 mann ansatt i MOS og resterende ansatt i AP-møller rederiet (APMR) i Danmark, totalt 34 mann. Jo, vi har behov for personell, det er riktig det. Når det gjelder ansatte i MOS og APMR, så bebreider jeg ikke dem. De er sikkert like gode som oss i en arbeidssituasjon. MAF er nok nødt for å se på spørsmålet omkring EØS-avtalen når det gjelder ansatte utenfor EØS-området. Vi vil foreløpig ikke utdype dette, men kommer tilbake med mer omkring dette spørsmål ved en senere anledning.

Når det gjelder ”info til alle ansatte”, som er sendt ut av MCN denne uken, vil vi gjerne kommentere. Grunnen til at vi gjør dette er at infoen inneholder påstander fra bedriften som kan mistolkes. MAF har ikke avtalt noe med bedriften om tilbud i forhold til ”Nordsjøavtalen”. Dersom bedriften provoserer MAF og dens medlemmer med denne ”avtalen” som bedriften kaller ”den såkalte Nordsjøavtalen”, har vi sagt overfor bedriften hvilke virkemidler klubben vurderer å bruke. Vårt forbund, NOPEF, har underkjent avtalen. Dersom bedriften mener at avtalen eksiterer, så gjelder den vel også personell i Norsk Offshore Catering as (NOC), uavhengig hvor NOC opererer?

MAF har gjentatte ganger bedt bedriften om å revurdere måten de har tenkt å bemanne riggene sommer/høst 2004. Vi har gitt klar beskjed til bedriften om at dersom de setter opp bemanning uten å tilby de tidligere ansatte i MCN, personell med rett til nyansettelser, så må vi ta opp kampen for dem også. Vi har også fortalt dem at dersom bedriften har tenkt å bruke ordet ”Nordsjøavtalen” i forbindelse med at ”Mærsk Giant” seiler til UK-sektor i slutten av september, økes konfliktnivået ytterligere.

MAF ønsker ikke dette konfliktnivået. MAF tror at vi kunne kommet frem til avtaler begge parter kunne akseptert. Beklageligvis så er disse personell rokadene med alle elementer dette medfører, ett sololøp fra bedriften.

Av Bår Inge Pedersen, den 28. juni 2004 kl 00.25

 

ANGÅENDE ”INFO TIL ALLE ANSATTE”
De ansatte i Maersk Contractors Norge AS (MCN) har fått tilsendt informasjonsbrev datert 23. juni 2004.

I denne info omtaler de blant annet ”Tilbud om arbeid i UK”. Her skrives det at:

”Tilbudet vil bli gitt i henhold til det som er avtalt med Maersk Ansattes Forening i den såkalte ”Nordsjøavtalen””.

Som vi alle vet har NOPEF i brev til Norges Rederiforbund (NR) med kopi til MCN blant annet skrevet at de hevder at ”Nordsjøavtalen” er ugyldig. MCN har bedt MAF redegjøre for vårt syn i saken. MAF har skrevet brev til bedriften der vi tar NOPEF`s brev til NR til etterretning. DETTE BETYR AT NORDSJØAVTALEN IKKE EKSISTERER FOR VÅRE MEDLEMMER.

MAF kommer tilbake med mer i denne saken!!

Av Bår Inge Pedersen, den 24. juni 2004 kl 19.30

 

FAST ANSETTELSE FOR ”CREW 5” I NOC
Bedriften informerte 16.juni MAF om at ”crew 5” vil bli fast ansatt i Norsk Offshore Catering as (NOC). Ansettelsen for hver enkelt person trer i kraft ved første utreise etter 16.juni 2004.

MAF har i protokoll av 23.april 2004 hevdet at crew 4 og 5 er å betrakte som gjenninsatt. Bekreftelsen på at crew 4 er fast ansatt kom 21.mai. MAF mener bedriften har tatt en klok avgjørelse.

Av Bår Inge Pedersen, den 17. juni 2004 kl 14.15

 

TARIFFOPPGJØRET 2004
Jeg lovet tidligere denne uken å komme tilbake med kommentarer til lønnsoppgjøret 2004.

Det er beklagelig at det prosentmessige generelle lønnstillegget er vesentlig lavere i gjennomsnittet fordelt på alle lønnsgrupper i forhold til andre lønnsoppgjør i Norge. I år har 3,5 prosent vært akseptabelt blant arbeidsgiverne i Norge, mens vårt oppgjør har i gjennomsnittet gitt i underkant av 2 prosent.

Jeg personlig er skuffet av resultatet av oppgjøret. Vi i MAF la alle krav til side. Vi ønsket kun å sikre at vi har en sikker og trygg arbeidsplass i fremtiden. Vårt krav var at virksomheter med hovedbedriftsansvar skal drives fra base i Norge. Dette er helt i trå med hva Operatører på norsk sokkel har i dag (Petroleumsloven § 10.2). Dersom vi hadde fått dette inn i overenskomsten, kan vi hindre at:

det opprettes ”pappselskaper” styrt fra utlandet
kollektive avtaler svekkes
faglige rettigheter svekkes
stillingsvernet grunnet internasjonale kontrakter svekkes
Vi må nok bare innse at det er ”kjøttvekta” som bestemmer. MAF sitter ikke alene i forhandlingene med NR. Vi har i alle fall gjort NOPEF og alle de andre avdelingene i NR-bedriftene oppmerksom på hva vi mener er i ferd med å skje med våre arbeidsplasser. Beklageligvis gikk ikke oppgjøret til uravstemning.

Av Bår Inge Pedersen, den 14. juni 2004 kl 00.05

 

LØNNSFORHANDLINGENE AVSLUTTET
I dag morges (kl 08.30) ble det underskrevet en enighetsprotokoll mellom NR og NOPEF i forbindelse med lønnsforhandlingene. Jeg har enda ikke lest protokollen og kan derfor ikke uttale meg riktig enda. Protokollen finner du på: http://www.nopef.no . Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Av Bår Inge Pedersen, den 9. juni 2004 kl 11.35

 

KONTRAKT FOR ”MÆRSK GIANT”
Vi har nettopp fått vite at Maersk Contractors Aberdeen har signert ”Letter Off Intendent” med Conoco Phillips for ”Mærsk Giant” på britisk sektor. Avtalen har en varighet på ca 3-4 måneder. Oppstart vil være etter endt oppdrag for Pertra på Varg-feltet i slutten av september.

Hva dette innebære rent personellmessig vet vi foreløpig ikke. Vi avventer innkalling til møte mellom MCN og MAF for å drøfte situasjonen.

Av Bår Inge Pedersen, den 8. juni 2004 kl 17.35

 

FRA NOPEF AKTUELT I DAG 8.JUNI Med tillatelse fra NOPEF
Savner informasjon etter helikopteruhell
Passasjerene på et Super Puma MKII-helikopter på veg fra Mærsk Giant og Petrojarl Varg til Sola fredag kveld, fikk en ubehagelig opplevelse. Piloten trykket på feil knapp og utløste potongene på styrbord side like etter at helikopteret hadde lettet fra Petrojarl Varg. Selv om pilotene ga beskjed om at dette var en feiltakelse og at det ikke var farlig, opplevde passasjerene dette som svært ubehaglig.

De mener at etter at helikopteret landet på Sola ble det ikke gitt videre informasjon om det som skjedde. Den manglende informasjonen virket belastende.

Bår Inge Pedersen, som er sekretær i NOPEF-klubben i Mærsk, har snakket med noen av passasjerene. - De er opprørt over at de ikke fikk mer informasjon om det som hadde hendt, sier han. - Uansett om pilotene forsikret om at det ikke var farlig å fly med potongene som hadde blåst seg opp, opplevdes det som svært ubehagelig. Passasjerene oppfattet det slik at pilotene ikke var klar over hva som hadde skjedd. En av passasjerene gikk derfor frem i cockpiten for å gjøre oppmerksom på at potongene hadde blåst seg opp.

Da helikopteret landet på Sola var det i nærheten av hangaren, og ikke på den vanlige landingsplassen.

Super Puma MKII-helikopteret tilhører CHC Helikopter Service. Flygersjef i Helikopter Service, Anders Kristian Røsok, sier til at NOPEF-Aktuelt at ifølge rapporten fra piloten ble det gitt informasjon etter landing på Sola. En av passasjerene var inne i cockpiten og fikk se hvilken knapp som hadde utløst potongene.

Røsok sier også at pilotene ble oppmerksom på hva som hadde skjedd umiddelbart etter at det hendte. De vurderte det slik at det ikke på noen måte var noen fare forbundet med å fly til Sola.

Ifølge Røsok var årsaken til at helikopteret landet i nærheten av hangaren og ikke på vanlig plass at så lenge potongene var oppblåst burde lang taxing unngås. Et annet helikopter var på vei opp fra flyplassen. Super Puma MK2-helikopteret skulle også uansett inn i hangaren der det nå har fått skiftet potonger.

Jon Sneltvedt i Luftfartstilsynet sier at han tar ikke stilling til denne konkrete hendelsen, men at på enkelte helikoptertyper kan det gå ut over flystabiliteten dersom potongene utløses når helikopteret er i fart.

Av Torill Moen


LØNNSFORHANDLINGENE HAR STARTET
Lønnsforhandlingene startet i dag kl 10.00. Begge parter (NR/NOPEF) har overlevert sine krav. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er noen utvikling i saken.

Av Bår Inge Pedersen, den 7. juni 2004 kl 13.05

 

AVLYST RIGGBESØK ”MÆRSK INNOVATOR”
Operasjonelle årsaker ombord på ”Mærsk Innovator” var årsaken til at jeg ikke fikk avlagt riggbesøk. Besøket har vært planlagt i over en uke og jeg ble informert om avlysningen bare 3 timer før avreise til Aberdeen. Så er det bare å håpe på at de gir ”grønt lys” ved en senere anledning. Jeg regner med at operasjonsledelsen i UK ikke har noe imot riggbesøk fra fagbevegelsen.

Av Bår Inge Pedersen, den 4.juni 2004

 

KONTRAKT FOR ”MÆRSK GIANT”
Vi har fått vite at ”Mærsk Giant” har fått ”Letter Off Intendent” med Pertra. Riggen skal bore ett hull med varighet på ca 60 dager. Dette betyr at ”Mærsk Giant” har arbeid til slutten av september 2004.

Det er også bekreftet at kontrakten for ”Mærsk Giant” i Egypt er overført til ”Mærsk Guardian”.

Av Bår Inge Pedersen, den 2.juni 2004

 

NESTE UKE
Lønnsforhandlingene avholdes i Oslo 7-8. juni.

Måndesmøte mellom bedriften og MAF avholdes fredag 11.juni.

Av Bår Inge Pedersen, den 2.juni 2004

 

INGEN OPPSIGELSER UTSTEDES DENNE MÅNED
MAF har fått vite at det ikke blir utsendt oppsigelser denne måned. Vi refererer til siste ukes nyheter som omhandlet ”30 mulige oppsigelser i MCN”.

Av Bår Inge Pedersen, den 28.mai 2004

 

MÆRSK GIANT/MÆRSK GUARDIAN
Vi har mottatt mange henvendelser fra medlemmer som forteller at de ombord på riggene har blitt informert om at Mærsk Guardian ”overtar” kontrakten for ”Mærsk Giant” i Egypt. Vi har ikke fått dette skriftlig bekreftet fra noe hold.

Vi har blitt informert om at det diskuteres med kunde om mulig forlengelse av borekontaken for ”Mærsk Giant”. Noen endelig avklaring om kontrakten forventes avklart i nær fremtid.

Av Bår Inge Pedersen, den 28.mai 2004

 

INFO FRA STUDIETILLIDSVALGT
Efter et vellykket møde med bedriften den 29.03.04, hvor der var bred enighed fra begge sider om mere efteruddannelse af vores medarbejder i MCN.

Følgende er i gang.

I uge 22 og 25 har vi ET, elec, ass rigeng samt rigeng i Aberdeen hos Varco på et 5 dags kursus i topdrive og ED brake.

Vi har et Crane simulator kursus med xl rig grafik i støbeskeen, men her koster det en del at få lavet grafik for xl rig.

Vi arbejder på at få et rigfloor mec kursus op og stå hos Varco, samt kølekursus og fiberoptisk for network. Her er der tale om kursus for alle rigge som er hos MCN.

Mere info vil komme op på MAF hjemmeside, samt kursus agenda vil blive sendt til Giant, Gallant samt Innovator.

Hvis nogle ”lurer” på kursus samt kursus info kan du kontakte mig på 0045 75646437,0045 75693833 samt mail. or_consulting@hotmail.com.

Det skal lige understreges at der ikke er underskrevet oplærings aftale med bedriften,men forventes gjort i nærmeste fremtid .

Av Ole Rasmussen, den 27.mai 2004

 

LØNNSOPPGJØRET 2004
Forhandlingene for lønnsoppgjøret er den 7. og 8. juni. NOPEF har oversendt kravene til NR denne uke. Kravene er ett resultat etter møte i forhandlingsutvalget i NOPEF avholdt i Oslo 29. april 2004. Forhandlingsutvalget består av representanter fra klubbene i selskapene: Smedvig Offshore as, Odfjell Drilling as, Maersk Contractors Norge as, Transocean Sedco Forex, Universal Sodexho Norway as, Dolphin as, Saipem SpA, Knutsen OAS Offshore as, Eurest Support Services, Stena og representanter fra NOPEF.

Av Bår Inge Pedersen, den 28.mai 2004

NESTE UKE
Undertegnede reiser på riggbesøk til ”Mærsk Innovator” 3-7.juni.

Av Bår Inge Pedersen, den 28.mai 2004

 

30 MULIGE OPPSIGELSER I MCN
MAF har vært på drøftelsemøte 18.mai i forbindelse med mulige eventuelle masseoppsigelser i MCN. Grunnen til de eventuelle oppsigelsene er overskudd av personell i MCN dersom det kun oppholder seg 2 Mærsk-rigger på norsk sokkel fra slutten av juli måned.

"Mærsk Innovator" har pr. dags dato ikke dedikerte dekksarbeidere. Ett utvalg oppnevnt av interim-AMU for "Mærsk Innovator" har fått oppgaven å utrede bemanningens størrelse samt basisbemanningens sammensetning. Dette kan medføre endringer på antall og navn som eventuelt foreslås oppsagt. Dette utvalg skal avholde møte 3-4 juni 2004.

Av Bår Inge Pedersen, den 25.mai 2004

 

OMLEGGING AV STYRINGSSYSTEMET I MCN
MAF har blitt orientert (19.mai) om at styringssystemet i MCN vil bli endret. Omleggingen vil innebære at Maersk Contractors i England, Danmark og Norge får ett felles styringssystem. MAF og vernetjenesten er aktivt med i denne omleggingen. Det er estimert at omleggingen vil være sluttført i løpet av 2005.


Av Bår Inge Pedersen, den 21.mai 2004

 

VALG AV ANSATTEREPRESENTANTER I STYRET I MCN
Valgstyret har avholdt møte 19.mai og vil utsende nominasjonspapirer i løpet av neste uke (22). MAF vil komme tilbake med mer informasjon i denne saken ved en senere anledning.

Av Bår Inge Pedersen, den 21.mai 2004

 

CREW 4 I NOC FÅR FAST ANSETTELSE
MAF har i dag blitt orientert om at "crew 4" får fast ansettelse. Papirer på fast ansettelse blir sendt den enkelte ansatte omgående. MAF har i møter og protokoll overfor NOC hevdet at crew 4 og crew 5 ansees som fast ansatt.

Av Bår Inge Pedersen, den 21.mai 2004

NESTE UKE
Der er enda ikke planlagt noen møteaktivitet der MAF er en av den deltakende art for neste uke. Vi vet vel fra erfaring at det "dukker opp" møter på kort varsel.

Undertegnede var på riggbesøk på "Mærsk Gallant" sist uke. Vi har bedt bedriften arrangere det slikt at det er mulig med riggbesøk på "Mærsk Innovator" i slutten av neste uke.

Av Bår Inge Pedersen, den 21.mai 2004
 
}, []);