Arkiv 2010

”Mærsk Reacher”
”MÆRSK REACHER”
Sist oppdatert: 24.11.2010 | Opprettet: 24.11.2010
MAF is presently working intensively to achieve an agreement for the intake of "Reacher" to Norway. The agreement must also include many other aspects.
Mærsk Reacher to Norway
As previously informed, the ”Mærsk Reacher” is expected in Norway sometime during the spring time. Before the rig enters the shipyard in Rotterdam, the rig will comply with its contract as a flotel in the Danish sector.
It is also possible that the rig will take on a drilling contract before it is towed to the Netherlands. As you will already know, the contracts “Reacher” has in Denmark is somewhat uncertain or unclear. This means that the agreements MAF intends to make with the MDN is put on ‘hold’, but we are in daily contact with the company.
Along with the intake of “Reacher” comes several challenges, which we have to enclose in an agreement with the company.
I will now try to clarify the various challenges that must be taken into account in the agreement.

At present ”Reacher” is on the Danish Shelf. The rig is manned according to hotel modus + some drilling personnel. An estimated 55 persons are presently on board. The unit is going to Rotterdam for reconstruction. If there is a drilling contract before transit to the Netherlands, we do not know yet. But if there is a drilling contract the number of drill crew will be increased and since the rig is in Danish waters, it is possible that it may not be manned by personnel from MDN (Maersk Drilling Norge as). 

Some may ask if the rig comes fully manned to Norway or may they do so?
MAF do not know if the rig comes fully staffed to Norway. Legally they can do so.
It will be similar to the fact as we claim that the crew should be included if ”our rigs” is  transferred to another shelf. The illustrious word transfer of undertakings shall apply. Many of our ”old-timers” are familiar with our fights related to transfer of undertakings in the beginning of the 2000s.
Some of the challenges are that the Danish personnel presently on “Reacher” will be visiting the Norwegian Shelf to learn the regulations, practices, etc.
We also have MDN personnel who will attend the rig located on the Danish Continental Shelf, in order to be familiarized with the “Reacher” in operation mode. The main challenge will be when MDN employees and the crew on “Reacher” will work together at the shipyard in Rotterdam. Here there is no Collective Agreement, what do we do then?
MAF are not willing to accept other than the Norwegian Collective Agreement, as if the unit was on the Norwegian Continental Shelf.
An agreement like the one we had with "Maersk Gallant" in Esbjerg 2009 with the "tax agreement".
But what of the personnel who are not currently encompassed by the Norwegian Collective Agreement? Will there be acceptance for one "A-team" and a "B team"? MAF at least can promise to fight for the "B team" to be promoted to the "A-team". We're colleagues!
MAF will revert with more info once we have clarified all these questions.

”Mærsk Reacher”
”MÆRSK REACHER”
Sist oppdatert: 24.11.2010 | Opprettet: 23.11.2010
MAF arbeider nå intensivt med å få til avtale for inntak av ”Reacher” til Norge. Avtalen må også omfatte mange andre senario.
Mærsk Reacher til Norge
Som tidligere informert om, så forventes ”Mærsk Reacher” til Norge på vårparten en gang. Før riggen skal på verft i Rotterdam, skal riggen overholde sin kontrakt som hotell på dansk sektor. Det er også mulig at riggen skal gjennomføre en borekontrakt før den slepes til Nederland. Som dere sikkert forstår allerede, er kontraktene Reacher har i Danmark noe usikre, eller uavklart. Dette gjør at de avtaler MAF skal inngå med MDN ligger litt på ”vent”, men kontakten med bedriften har vi daglig.

Med inntaket av Reacher følger flere utfordringer, noe vi må ha nedfelt i en avtale med bedriften.
Jeg skal nå prøve forklare de enkelte utfordringene som må tas til følge i avtalen.

Reacher er i dag på dansk sokkel. Riggen er oppbemannet til hotellmodus + noe borepersonell. Anslagsvis er det i dag ca 55 mann om bord. Enheten skal til Rotterdam for ombygging. Om det blir en borekontrakt før den seiler til Nederland, vet vi ikke enda. Men blir det borekontrakt så økes borebesetningen og siden riggen er på dansk sokkel, så blir den vel kanskje ikke bemannet med personell fra MDN (Maersk Drilling Norge as).

Noen lurer kanskje på om riggen kommer med full besetning til Norge og kan de gjøre det?
MAF vet ikke om riggen kommer fullbemannet opp til Norge. Rent lovmessig så kan de gjøre det. Det er jo det samme som vi hevder at mannskapet skal være med dersom ”våre rigger” seiler over til en annen sokkel. Det berømmelige ordet virksomhetsoverdragelse kommer her til anvendelse. Mange av oss ”gamle” kjenner våre kamper omkring virksomhetsoverdragelse i begynnelse av 2000-tallet.
 
Noen av utfordringene er også at Dansk personell som i dag er på Reacher skal besøke norsk sokkel for å lære regelverk, arbeidsmetoder etc. Vi har også MDN personell som skal ned på riggen som ligger på danske sokkel for å bli kjent med Reacher i operasjonsmodus.
Hovedutfordringen blir vel når MDN ansatte og ansatte på Reacher skal jobbe på verft i sammen i Rotterdam. Her er det jo ingen tariffavtale, hva gjør vi da?
MAF kommer ikke til å godta annet enn norsk tariff, som om at enheten var på norsk sokkel. En avtale lik den vi hadde med ”Mærsk Gallant” i Esbjerg 2009 med ”skatteavtalen”. Men hva med personell som i dag ikke er omfattet av norsk tariffavtale? Vi kan vel ikke ha ett ”A-lag” og ett ”B-lag”? MAF kan i alle fall love å kjempe for at ”B-laget” skal opp på ”A-laget”. Vi er jo arbeidskollegaer!
MAF kommer tilbake med mer info så snart vi får avklart alle disse spørsmål.

MAF-Board meeting November 2010
SOME INFO FROM MAF-BOARD MEETING
Sist oppdatert: 16.11.2010 | Opprettet: 16.11.2010
Board of MAF has decided to submit some info from topics being attended to after every board meeting of the local branch.
Here are some of the topics referred to:
 
Election to MAF-Board 2011
The nomination process which began October 1st will be finished at November 15th. At the deadline the shop stewards are asked to send the lists to the local branch.
The election will start December 1st and will last until January 15th 2011.
As usual, there will be opportunity to vote on the rigs. Ballot boxes will be arranged. And, of course, each one of you will receive election materials by mail to home address submitted.
Also during this election round there will be prizes, 5 winners will receive NOK 1 000,-.

MAF Annual General Meeting 2011
With reservations, depending on approval by the MDN, the next annual general meeting will be held in Riga. The actual period seems to be 27–30 January 2011.
Information from HSE
As usual the safety delegates reported on their current tasks. The work load is heavy, and Robert Holmen is exempted from 2 offshore hitches in order to help out.
The admission of ”MÆRSK REACHER” and subsequent AOC application require substantial resources. At the same time it is planned ship yard stay for rigs "Maersk Giant" and "Maersk Guardian."
Youth Shop Steward
The Board of the local Branch is very supportive to focus more on young people working in the company. We are familiar with the fact that persons who have engaged themselves in work among youth have attended youth conferences etc. The Board intends to invite some of these persons to the MAF Annual General Meeting. Shop Steward(s) for Youth will work to promote interest in trade union activities among our members under 30. The Board will supply the resources necessary in order to obtain a successful work among the young members in our local branch. Related to this we will also invite the leader of the Industri Energi Youth Committee to attend our Annual General Meeting.

MAF-Styremøte november 2010
LITT INFO ETTER MAF-STYREMØTE
Sist oppdatert: 14.11.2010 | Opprettet: 14.11.2010
Styret i MAF har bestemt at det i etterkant av styremøte i foreningen blir lagt ut litt info som forteller hva møtet omhandlet.
Her er litt om hva møtet omhandlet:
MAF-Styrevalg 2011
Nominasjonsprosessen som startet 1.oktober er ferdig 15 november. De tillitsvalgte blir bedt om å sende listene inn til klubben når fristen er over. Selve valget starter 1.desember og varer til 15.januar 2011. Det blir som alltid mulighet for å stemme på riggene, her skal det settes opp valgurner. Selvfølgelig får hver enkelt av dere valgmateriell hjemsendt til deres privatadresse.
Det blir også under denne valgrunden premier i form av gavekort, 5 vinnere à NOK 1 000,-.
Årsmøte MAF 2011
Med forbehold, at det godkjennes av MDN, blir neste årsmøte avholdt i Riga. Datoene ser ut til å bli 27.-30.januar 2011.

Vernetjenesten orienterte
Som vanlig orienterte vernetjenesten om hva de jobber med for øyeblikket. Arbeidspresset er stort, og Robert Holmen er frigjort for 2 offshoreturer, for å hjelpe til. Inntaket av ”MÆRSK REACHER” og påfølgende SUT-søknad krever store ressurser. Samtidig planlegges det verftsopphold av riggene ”MÆRSK GIANT” og ”MÆRSK GUARDIAN”.

Ungdomstillitsvalgt
Klubbens styre stiller seg svært positivt til å fokusere mer på ungdommen i bedriften. Vi vet at det har vært personer som har engasjert seg i ungdomsarbeid, vært på ungdomskonferanser etc. Styret ønsker å invitere noen av disse til MAF`s årsmøte. Ungdomstillitsvalgt/e skal jobbe for å fremme interesse for fagforeningsarbeid  blant våre medlemmer under 30 år. Vi vil stille de ressurser til rådighet som trengs for at ett ungdomsarbeid skal bli vellykket i vår forening. Vi vil i den anledning også invitere leder i ungdomsutvalget i Industri Energi med på årsmøtet.

Monthly meeting September 2010
WHAT ARE WE PRESENTLY DISCUSSING/NEGOTIATING
Sist oppdatert: 30.09.2010 | Opprettet: 30.09.2010
MAF will give you some info about the present topics and what's presently being discussed and negotiated with the company. Additionally we are handling a lot of individual personal matters which will not be referred to in this info.
 
The wages settlement for shore based personnel
In March this year the company offered the shore based personnel a pay rise of approximately 1.5%. After closing of the central wages settlement we have tried to increase the percentage to cope with the level offered within competing companies within the same scope of Agreement. These companies have given an increase in wages of approximately 3-4 %.
MAF has failed to improve the company's offer, which we believe may be related to the company's association with AP Moeller Group.
Based on this we have requested Industri Energi (IE) not to approve this year’s wage settlement. Officially the wages settlement is supposed to be approved by October 31. We will revert with info on this item.
 
National Congress IE
In week 41 the National Congress of IE will take place. It will be 6 years since the last meeting, when the merger with the Chemical workers union became a reality. As you will remember MAF opposed this decision, but we may not “cry over spilled milk’ any longer.
MAF will be represented by 5 delegates + 1 member of the National Council attending the meeting. All about the National Congress to be found HERE
 
International contracts
MAF has been advised by Maersk Drilling Norway (MDN) that a new company is established in Guernsey called Maersk Guernsey Offshore Crewing Pte Ltd.
Senior personnel who are employed by Maersk Guernsey Offshore Pte Ltd will be transferred to Maersk Guernsey Offshore Crewing Pte Ltd. Junior personnel will be dismissed from Maersk Guernsey Offshore Pte Ltd (Mog) to be employed by MDN only. This only applies for personnel working on the Norwegian Continental Shelf. All employees of Mog already have or will shortly receive a letter about this.
 
”MÆRSK REACHER” to the Norwegian Continental Shelf
As you probably are fully aware of MDN have signed a contract with BP for the delivery of the rig and crew on the Norwegian continental shelf. The duration of the contract is 3 years. Presently one are working hard in order to get the rig ready for an AOC application. Similar to earlier occasion an interim AMU has been appointed.When it comes to manning, this is not clarified yet.MAF anticipate that the whole resource pool will "bust" and that personnel dismissed in 2009 will be offered reinstatement. In addition we suppose that the company will have to apply for more employees. When and where the rig will be completed and made ready for the contract is not decided yet, but MAF believe it will be in Rotterdam in March/April next year. It is expected that the rig is ready for BP in the summer of 2011.

Månedsmøte september 2010
HVA DISKUTERER/FORHANDLER VI OM NÅ
Sist oppdatert: 29.09.2010 | Opprettet: 29.09.2010
MAF gir dere litt info om hva som diskuteres og forhandles om i disse dager. I tillegg arbeides det med mange individuelle personalsaker som ikke kan refereres her.
 
Lønnsoppgjøret for landansatte
I mars i år tilbød bedriften de landansatte en lønnsøkning på omkring 1,5 %. Etter at sentrale tarifforhandliger er gjennomført har vi prøvd å heve prosentsatsen slik av vi er på omtrent samme nivå som våre konkurrenter. De andre bedriftene innenfor samme område ha gitt en lønnsøkning på om lag 3-4 %.
MAF har ikke lyktes å endre bedriftens tilbud, noe vi mener kanskje har med bedriftens tilknytning til AP-Møller konsernet å gjøre. Vi har derfor bedt Industri Energi (IE) om å ikke godkjenne årets oppgjør. Oppgjøret skal offisielt godkjennes innen 31.oktober. Hva som skjer i denne sammenheng kommer vi tilbake til.
Landsmøte IE
I uke 41 arrangeres landsmøte i IE. Det er 6 år siden sist møte, da sammenslåingen med Kjemisk ble en realitet. Som dere sikkert husker var MAF mot dette, men vi kan vel ikke ”gråte over spilt melk” lenger.
MAF har 5 delegater + 1 landsstyremedlem som deltar på møtet. Alt om landsmøtet kan leses via denne link HER
Internasjonale kontrakter
MAF har blitt informert gjennom Maersk Drilling Norge (MDN) at det er opprettet et nytt selskap på Guernsey som heter Maersk Offshore Crewing Guernsey Pte Ltd. Senior personell som er ansatt i Maersk Offshore Guernsey Pte Ltd vil bli overført til Maersk Offshore Crewing Guernsey Pte Ltd. Junior ansatte vil bli oppsagt i Maersk Offshore Guernsey Pte Ltd (MOG) og kun bli ansatt i MDN. Dette gjelder kun personell som arbeider på norsk sokkel. Alle ansatte i MOG har eller vil få brev om dette i nær fremtid.
”MÆRSK REACHER” til norsk sokkel
Som der sikkert allerede vet har MDN skrevet kontrakt med BP om levering av rigg og mannskap på norsk sokkel. Kontraktens varighet er 3 år.
I disse dager jobbes det på spreng med å få klargjort riggen for en SUT-søknad. Det er nedsatt ett interim-AMU som det på samme måte har blitt gjort ved tidligere anledninger.
Når det gjelder mannskap så er dette ikke avklart enda. MAF tror nok at hele kompetansepoolen ”ryker” og at personell som ble oppsagt i 2009 vil få tilbud om gjennansettelse. I tillegg tror vi at bedriften må søke etter flere ansatte.
Når eller hvor riggen skal ferdigstilles for kontrakten er ikke avgjort enda, men MAF tror det blir i Rotterdam i mars/april neste år. Det forventes at riggen er klar for BP i løpet av sommeren 2011.

Ungdomskonferanse
MAF ønsker å engasjere sine unge medlemmer
Sist oppdatert: 29.09.2010 | Opprettet: 08.09.2010
Har du tid og anledning så meld deg på ungdomskonferansen NÅ!!
Ventetiden er over og du kan nå melde deg på årets ungdomskonferanse i IndustriEnergi som arrangeres 22. - 24. oktober på Rica Hotel , Hell ( Nær Trondheim).
Er du nyvalgt tillitsvalgt som lurer på hva du skal gjør ? Nettopp blitt medlem ? Lyst til å engasjere deg? Lyst til å treffe engasjert ungdom under 30 år fra hele landet ? Da er konferansen noe for deg .

Les mer om ungdomskonferansen 2010 på www.ungdomskonferansen.no
 

Styrevalg MDN as
FRODE, ULF OG BÅR BLIR ANSATTEREPRESENTANTER I STYRET I AKSJESELSKAPET MAERSK DRILLING NORGE AS.
Sist oppdatert: 19.08.2010 | Opprettet: 19.08.2010
Valget til ansatte representanter i styret i Maersk Drilling Norge as ble avsluttet i sist uke. Resultatet av opptellingen ble at Frode Larsen, Ulf Schrøder og Bår Inge Pedersen blir styrerepresentanter de neste 2 år.
Valget av ansatterepresentanter til MDN AS styre hadde tre innkomne nominasjonslister, og ved fristens utløp, hadde bedriften mottatt 315 stemmesedler, hvorav 32 ble forkastet eller var blanke.
Opptellingen av stemmene gav følgende resultat:
Nominasjonsliste 1
fikk 133 stemmer

Frode Larsen
Bår Inge Pedersen
Jørn B. Hansen
Per Holmen Hansen
Frode Sell
Ivar Arne Langseth
Nominasjonsliste 2
fikk 44 stemmer

Steen G. Sønderby
Siri Ørland
Siri Landmark
Stian Fjeldheim
Lars Fredrikson
Claus Thrue
Nominasjonsliste 3
fikk 101 stemmer
Ulf Schrøder
Jarle Halvorsen
Johan Lind
Morten Labahå
Geir Opsal
Erik Hatten
Ved bruk av beregningsnøkkelen for den benyttende valgmetoden har da valgkomiteen kommet fram til at følgende er valgt til ansattes representanter i bedriftens styre:
Styremedlem: Frode Larsen, Ulf Schrøder og Bår Inge Pedersen
Varamedlemmer: Jarle Halvorsen, Jørn B. Hansen og Steen Sønderby.
MAF gratulerer de nyvalgte og ønsker dem lykke til i det nye vervet.

Oppsigelser høsten 2009
FORLIK FØR RETTSAK
Sist oppdatert: 15.06.2010 | Opprettet: 15.06.2010
Det ble inngått forlik i saken om usakelige oppsigelser.
Saken som er beskrevet i en tidligere artikkel, ble forlikt før saken startet i Stavanger Tingsrett primo juni.
Antallet saksøkere ble i perioden frem til estimert start på saken i rettsystemet, ble redusert til 7 personer. De andre 8 hadde fått seg nye jobber i andre selskaper.
Forliket er en enighet mellom partene og refereres ikke her. Alt i alt er inntrykket at de 7 er rimelig godt fornøyd med forliket.

Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 19.21
ENIGHET I OPPGJØRET FOR OFFSHOREANSATTE
Sist oppdatert: 06.06.2010 | Opprettet: 27.05.2010
Det ble i dag enighet mellom IE/NR i lønnsforhandlingene for offshoreansatte. Protokollen ligger vedlagt.
Det gis ett generelt tillegg på 2,75 prosent. 
Mange tekniske endringer blir foretatt. 
Nattillegget øker med 8,- pr. time til 64,-. 
Totalt er rammen i lønnsoppgjøret estimert til i overkant av 4 %.

Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 17.20
FORHANDLINGENE FORTSETTER
Sist oppdatert: 27.05.2010 | Opprettet: 27.05.2010
Det er ikke noe særlig bevegelse her i forhandlingene, men vi fortsetter….
Vi er nå over på overtid….så får tiden vise..

Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 10.25
DA ER VI I GANG MED 3.DAG
Sist oppdatert: 27.05.2010 | Opprettet: 27.05.2010
Ikke så mye mer å si enn at vi fortsetter forhandlingene. MAF oppdaterer når noe skjer.
Det er nå planlagt at forhandlingene skal avsluttes kl 16.00.

Vulcanic ash
QUESTIONS AND ANSWERS RELATED TO THE ASH FROM ICELAND
Sist oppdatert: 04.05.2010 | Opprettet: 04.05.2010
In this article MAF will try to present answers to questions related to vulcanic ash from the vulcano Eyjafjallajökull in Iceland.
 
May l refuse to travel by vessel to or from the rig at the end/start of my offshore period?
- If you do not wish to make use of personnel basket to enter/depart the rig you may reject the offer. This right is established in the Activities Regulations § 83, which in turn refers to NORSOK standard R003.
What will be the consequences?
- If you are stuck on board a rig and do not participate in any work you are entitled to compensation for waiting time only. If you are working you of course are entitled to compensation for overtime.
- If you have not arrived on the rig and have arrived to the port of departure (heliport) only or the employer have asked you to stay at home until further notice, you are entitled to ordinary wages (you are not entitled to night shift allowance and any inconvenience allowance).
Am l entitled to compensation when travelling by boat?
Transport by helicopter will be used to/from the rig, this is why it is not described in the Collective Agreement.
In a meeting with the employers organisations IE have claimed that the time spent on vessels are to be calculated as working hours.  MAF then understand that the voyage from rig to shore will be compensated at overtime rate per hour. The voyage from shore to the rig will be compensated at overtime rate per hour, except from the supposed ordinary working hours on the rig.
MAF ask that your actual situation according to what is described above to be noted on the time sheets. It may be a little uncertain to report a number of hours spent on a sea voyage to shore, but please use an estimate and make a remark in the time sheet (eventually the number of hours spent may be corrected at the next offshore hitch). 

Vulkansk aske
SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED ASKEN FRA ISLAND
Sist oppdatert: 06.05.2010 | Opprettet: 04.05.2010
I denne artikkel vil MAF prøve gi svar på spørsmål som har oppstått i forbindelse med vulkans akse fra Eyjafjallajökull på Island.
Kan jeg nekte å reise med båt ut-eller fra/til riggen i slutten/begynnelsen av min arbeidsperiode?
- Dersom du ikke ønsker å bruke personell basket for å komme fra/til riggen kan du takke nei til det. Dette er hjemlet i Aktivitetsforskriftens § 83, som viser til NORSOK R003 standard.
Hva skjer da?
- Dersom du er om bord på rigg og ikke arbeider har du krav på ventetidsbetaling. Arbeider du har du selvfølgelig krav på overtidsbetaling.
- Dersom du ikke er kommet om bord på riggen og er kommet til utreisested (heliport) eller arbeidsgiver har gitt deg beskjed om at du skal være hjemme inntil videre, skal du ha vanlig lønn (du har ikke krav på nattillegg og ulempetillegg).
Har jeg krav på kompensasjon ved båtreise?
Helikoptertransport skal brukes til/fra rigg, derfor er ikke dette beskrevet i tariffavtalen.
IE har i møte med arbeidsgiverorganisasjonene krevd at tiden om bord på båt skal regnes som arbeidstid. MAF tolker da dette som at turen fra rigg til land skal kompenseres med overtidskompensasjon pr. time. Turen fra land til rigg kompenseres med overtidskompensasjon pr. time, bortsett fra den tid du skulle arbeidet om bord.
MAF ber om at alt som er beskrevet ovenfor skrives på timelistene.
Det er kanskje litt uvisst å skrive timeantall på båtreise til land, men bruk ett estimat og kommenter dette i kommentarfeltet (eventuelt rettes dette opp på neste offshoretur).
Her finner du link til IE-info angående vulkansk aske
 

Engine Mechanic
WRONG CLASSIFICATION FINALLY REGULATED
Sist oppdatert: 29.03.2010 | Opprettet: 29.03.2010
The position “Engine Mechanic” has been wrongly paid since first established on the “Maersk Innovator”. All personnel who have held this position will have their wages group changed from C to B. The regulation will be performed with pay back of all personnel involved and of course the personnel in the same position on the “Maersk Inspirer” will be encompassed.
When ”Maersk Innovator” arrived in Norway a position not yet acknowledged by “the Permanent Position Committee” (re Collective Agreement clause 4.1.5). Maersk Drilling Norge as (MDN) determined to grade this position in wage group “C”. For many years the Committee has concluded that MDN has regulated this position in the wrong wage group. The position is supposed to be in group “B”. 
After years of there and back, MDN finally has decided and accepted the decision made by the Committee. This implies that all who hold or have held this particular position will have their wage group regulated from C to B. The decision made by the company will have retrospective effect and of course it will be related to personnel in same position on the “Maersk Inspirer”.
The company will adjust the wages from March 2010 and will pay the outstanding accounts on the next wages, by end of the month of March (April wages). MDN will inform the actual personnel. If anyone claims that MDN has not done calculations correctly, you may feel free to contact your Personnel Coordinator. If you have further questions you may contact MAF.

Engine Mechanic
FEIL INNPLASSERING ENDELIG JUSTERT
Sist oppdatert: 28.03.2010 | Opprettet: 28.03.2010
Stillingen ”Engine Mechanic” har vært feil avlønnet siden ”Mærsk Innovator” etablerte denne stillingen. Alle som har innhatt denne stillingen vil få endret lønnsgruppe fra C til B. Endringen gjøres med tilbakevirkende kraft og gjelder selvfølgelig også for personell om bord på ”Mærsk Inspirer”.
Da ”Mærsk Innovator” ankom Norge ble det etablert en stilling som ikke var godkjent av ”det faste stillingsutvalget” (ref. overenskomstens punkt 4.1.5). Maersk Drilling Norge as (MDN) valgte å innplassere denne stillingen i lønnsgruppe ”C”. Utvalget har i mange år konkludert med at MDN har innplassert denne stillingen i feil lønnsgruppe, den skal være i gruppe ”B”.
Etter mange år med mye frem og tilbake, har nå MDN endelig tatt en beslutning og akseptert utvalgets vedtak. Dette innebærer at alle som har eller har innehatt denne stillingen vil få justert lønnsgruppen fra C til B. Dette skal også ha tilbakevirkende kraft og det gjelder selvfølgelig også de som har hatt eller har stillingen om bord på ”Mærsk Inspirer”.
Bedriften vil justere fra mars 2010 og utbetale utestånde ved neste lønning, i slutten av mars måned (april lønnen). MDN vil informere dem dette gjelder. Dersom noen mener at MDN ikke har gjort korrekt utregning, ta gjerne kontakt med personalkoordinatoren din. Dersom du har ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med MAF.

Resultatet av MAF-styrevalget
Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 19.01.2010
Bår Inge Pedersen, Roy Stranden, Finn Boserup, Odd Rikard Kollstad, Frank Erik Fosse, Per Holmen Hansen, Tom Eirik Hansen og Ellen Gangenes valgt som nye styremedlemmer. De to sistnevnte er valgt inn som varamedlemmer.
Valgprotokollen ligger vedlagt.

FRODE LARSEN FORTSETTER SOM LEDER
Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 04.02.2010
Frode Larsen er valgt som leder, Jørn B Hansen og Rune Hanssen som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningssekretær.
Dette ble resultatet av konstitueringen av det nye MAF-styre den 3.februar 2010. Mer info om andre arbeidsoppgaver på hele styret kommer fortløpende.

Jakob Korsgaard blir ny administrerende direktør for Maersk Drilling Norge
Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 29.01.2010
Han tiltrer i stillingen i dag, 29.januar. MAF ønsker Jakob lykke til i den nye jobben og ser frem til ett godt og konstruktivt samarbeid.

15 stevner Maersk Drilling Norge
Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 16.01.2010
Totalt er det 15 som stevner bedriften for usakelige oppsigelser som ble foretatt høsten 2009. Stevningene ble oversendt Stavanger Tingrett denne uken.
Høsten 2009 varslet Maersk Drilling Norge (MDN) oppsigelser på totalt 25 personer. Etter at drøftelser var gjennomført med hver enkelt ansatt, bestemte MDN seg for å redusere antall oppsigelser til 22.

5 av disse 22 var ikke medlemmer og 2 har akseptert oppsigelsen.

12 har fått retten til stå i stilling og er i full jobb offshore. De 3 siste hadde ikke endt prøvetiden og har dermed ikke fått rett til å stå i stilling. For alle 15 mener MAF at det finnes arbeid i MDN og dermed krevd å få jobbene tilbake. MDN stevnes også med krav om at tapt inntekt skal utbetales for de 3 som ikke har fått retten til å stå i stilling.
MAF mener også at lovnaden fra bedriften om at ingen skulle miste sitt arbeid som følge av nedbemanningen på Inspirer i sommer, ikke er overholdt. Denne lovnaden ble annonsert fra MDN i januar og juni 2009 samt i lokal protokoll med MAF ultimo juni 2009.
Saken forventes berammet tidligst april/mai 2010. Advokat for IE-medlemmene er Advokat (H) Eyvind Mossige samt advokatfullmektig Karianne Rettedal.

Lønnsoppgjøret 2010, onsdag kl 18.35
VI FORHANDLER ENDA
Sist oppdatert: 26.05.2010 | Opprettet: 26.05.2010
Ikke så mye mer å si enn at det forhandles enda og dette vil pågå ut over kvelden, tror vi…. MAF oppdaterer…

Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 00.15
VI TAR PAUSE TIL KL 09.00
Sist oppdatert: 27.05.2010 | Opprettet: 27.05.2010
Arbeidsgiverne har bedt oss møte torsdag kl 09.00. Forhandlingene fortsetter altså…
Arbeidsgiverne har kommet med en rekke tilbud som vi har vurdert. Vi har blitt enige om å møtes i morgen tidlig. 

15 summons Maersk Drilling Norway
Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 16.01.2010
In total there are 15 employees who summons the company for an unfair dismissal, which was conducted in autumn 2009. Summons were sent to Stavanger District Court this week.
In the autumn 2009 Maersk Drilling Norge (MDN) gave notice of termination to 25 employees in total. After termination of the individual discussions with each employee, the MDN decided to reduce the number of dismissals to 22.
5 out of these 22 were non-members and 2 have accepted their dismissal.
12 have obtained the right to stand in position and are in full work offshore. The last 3 had not yet finished their trial period and thus had not earned the right to stand in position. For all 15 MAF claims that there is work available in MDN and claimed reinstatement in positions for all. MDN is also summoned on a claim that the loss of income shall be paid for the 3 who do not have the right to stand in position.
MAF are also of the opinion that the promise from the company that no one were supposed to lose their work as a result of the down manning on Inspirer last summer, is not observed. This promise was made public from MDN in January and in June 2009 and in a local minutes with MAF ultimo June 2009.
The case is expected to be listed for hearing in April/May 2010 at earliest. Solicitor for the members of Industri Energi will be Advocate (lawyer with Supreme Court advocacy) Eyvind Mossige and fully qualified solicitor Karianne Rettedal.

Lønnsoppgjøret 2010, onsdag kl 09.15
NÅ STARTER 2.DAG
Sist oppdatert: 26.05.2010 | Opprettet: 26.05.2010
Andre dag i forhandlingene har startet….MAF oppdaterer fortløpende…

Lønnsoppgjøret 2010, tirsdag kl 14.55
PAUSE I FORHANDLINGENE
Sist oppdatert: 25.05.2010 | Opprettet: 25.05.2010
Da er det pause i forhandlingene frem til i morgen kl 09.00
Kravene er diskutert og arbeidsgiverne ber om pause i forhandlingene frem til i morgen kl 09.00.
MAF oppdaterer fra i morgen tidlig.

Vinnere av gavekort
Sist oppdatert: 18.03.2010 | Opprettet: 19.01.2010
Keld Hansen, Harald Løvendahl, Jørgen Eriksen, Anders Blom og Stian Slagstad ble vinnere av gavekort på NOK 1 000,-.
Som kjent ble det i forbindelse med MAF-Styrevalg lovet 5 tilfeldige vinnere av gavekort på NOK 1 000,- for medlemmer som hadde stemt. De fem vinnerne vil i løpet av kort tid motta hvert sitt gavekort, gratulerer!

Lønnsoppgjøret 2010, tirsdag kl 12.45
DA ER VI I GANG
Sist oppdatert: 25.05.2010 | Opprettet: 25.05.2010
Den offisielle åpningen av lønnsoppgjøret er unnagjort. De reelle forhandlingene starter nå. MAF oppdaterer fortløpende…..
Selve forhandlingene foregår i NR`s (Norges Rederiforbund) lokaler i Oslo. Forhandlingene er estimert til å avslutte onsdag/torsdag denne uken.
Kravene som er overlevert NR er mange. Reguleringer i nesten alle punkter i tariffavtalen er fremmet. 

Lønnsoppgjøret 2010
NESTE UKE STARTER LØNNSOPPGJØRET
Sist oppdatert: 17.05.2010 | Opprettet: 17.05.2010
Tirsdag den 25.mai kl 13.00 starter lønnsoppgjøret for offshore personell. MAF vil i tradisjon tro oppdatere fortløpende under lønnsforhandlingene som foregår i Oslo.
Selve forhandlingene foregår i NR`s (Norges Rederiforbund) lokaler, like ved Akershus festning, sentralt i Oslo. Det er planlagt at forhandlingene starter kl 13.00 tirsdag 25.mai. Forhandlingene bør være slutt onsdag 26.mai, men det er avsatt ”reservedag” til 27.mai.
Kravene som er overlevert NR er mange. Reguleringer i nesten alle punkter i tariffavtalen er fremmet.
Da er vi tilbake når vi begynner neste tirsdag.
}, []);