Pensjon for offshorearbeidere som har vært bosatt i Norge

Her kommer litt informasjon for bosatte i Norge som jobber offshore:

Opptjeningstid (offshore):
Din opptjeningstid får du vite dersom du tar kontakt med Pensjonstrygden for Sjømenn , mail: post@pts.no

Søknad sjømannspensjon:
For å få utbetalt sjømannspensjon må du søke www.pts.no ca.3-5 måneder før du blir 62 år. Skjema: "Krav om sjømannspensjon/tilbakebetaling av pensjonsavgiften" finner du også på overnevnte nettadresse.

Pensjonsytelser og ulike muligheter:
For å få en utregning av dine forventede pensjonsytelser må du innhente endel dokumentasjon fra ditt arbeidsliv og disse kan du sende til: Tredjepart AS, Gjerdrumsvei 12 A, 0484 Oslo, tlf. 21424141, mail: firmapost@tredjepart.no
Egenandel for denne tjenesten er kr.500,- for dem som er født i perioden 1947 til og med 1957. Regningen blir tilsendt fra Industri Energi (IE).

Dokumentasjon:

*Serviceberegning fra NAV over forventet alderspensjon. Du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor og be om en beregning. Alternativt kan du gå inn på nav.no på "din pensjon".Du trenger pin- koder "MinId" for å komme inn på siden.

*Lønnsslipp fra arbeidsgiver og eventuelt NAV for de som mottar f.eks gradert uførepensjon, eventuelt Sjømannspensjon.

*Lønns-og trekksoppgave

*Selvangivelse

*Hvis aktuelt: Siste oversikt over opptjent pensjon i NRT ordningen (Norsk Rederiforbunds Tilleggspensjon)

*Siste oversikt over forventet tjenestepensjon fra 67 år hos nåværende arbeidsgiver

*Pensjon for sjøfolk/fiskere

*Eventuelt fripoliser fra tidligere arbeidsgiver og/eller private pensjonsordninger.

*Mulig andre dokumenter du mener kan ha betydning for din pensjon.

Man kan fratre med AFP fra 60 år. Gjør du det vil du det vil du bli stående med gjeldende tid som opptjeningsår i Folketrygden.
 
Pensjonsreformen:
Full opptjening er 40 år med pensjonspoengtall.
Årskull født t.o.m 1953 beholder gamle opptjeningsregler for folketrygden, men blir omfattet av nye uttaksregler som innebærer en levealdersjustering. Hovedprinsippet er at pensjonen skal fordeles over antall teoretiske gjenstående leveår fra uttakstidspunktet. Tidlig uttak gir mindre i årlig pensjon. Innen man når teoretisk levealder, skal man ha fått like mye i pensjon som om man utsatte uttaket til f.eks 67 år. Hvis vi sammenligner uttak (ved fullt opptjent pensjon) ved 62 år og 67 år ser vi at skjæringspunktet for samlede ytelser fra NAV går rundt 83 år.

-Fra og med 2011 er Fleksibel alderspensjon samlebetegnelsen på alderspensjon fra NAV.

Tjenestepensjon- ordning fra 67 år
Ny lov om foretakspensjon åpner for at man kan ta ut sin tjenestepensjon fra 62 år, uavhengig om man er i jobb eller ikke. Ordningen er normalt ferdig betalt ved 67 år, men forutsetter at man står i stilling for at arbeidsgiver skal kunne betale årlig premie.
NB!! Du må kreve pensjon fra Storebrand (tidligere Nordea), enten det er før 67 år eller ved 67 år, både ytelsesordningen og evt. fripolisen.

Hvordan går man fram for å søke fleksibel alderspensjon og AFP?
Elektronisk søknad:
Gå inn på www.nav.no og klikk på fanen som er merket med pensjon. Gå deretter inn på siden som heter "Din pensjon". Her trenger du pinkoder fra MinID eller BankID for å komme inn på din egen side. 
Alternativt kan du logge inn med endagspassord. Kryss av for fleksibel alderspensjon og AFP. Behandlingstiden er kortere ved elektrinisk søknad på NAV sine hjemmesider, NAV Din pensjon.
 
Merknad:
For å ha rett til AFP(Avtalefestet Pensjon) fra Fellesordningen må du på uttaktidspunktet og i de tre siste årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i foretak som er tilsluttet Fellesordningen for AFP, jfr.§ 3-2 i AFP-vedtektene.
NB! Maersk Drilling Norge AS er ikke tilsluttet Fellesordningen for AFP. 
Papirsøknad:
Søknadsskjema for fleksibel alderspensjon i folketrygden finner du på NAV sine hjemmesider eller på ditt lokale NAV-kontor. Søknadsskjema for AFP finner du hos Fellesordningen for AFP sine hjemmesider, www.afp.no

AFP, tjenestepensjon kombinert med andre ytelser.
Blir man sykemeldt etter å ha tatt ut AFP,og har fast arbeid,er man fortsatt berettiget sykepenger

Ved en eventuell senere uførepensjon vil NAV omgjøre fleksibel alderspensjon til et beløp tilsvarende din opptjente folketrygd, samt stanse AFP-ytelsene, og du vil samlet få en tjenestepensjon som om du allerede hadde vært i jobb til 67 år.
Folketrygden blir da levealderjustert først ved 67 år folketrygden deles på gjeldende faktor.


Desember 2014, Roy Stranden.
 
}, []);