Vedtekter

FOR NOBLE ANSATTES FORENING. NOPEF avd. 184.

Av 13. januar 1995 
Med endringer av:
1. mai 1995, 9. mars 1996, 2. februar 1997, 8. februar 1998, 22. februar 1999, 6. februar 2000, 28.januar 2001, 31.januar 2003, 11.februar 2004, 3.februar 2006, 3.februar 2008, 10.februar 2018 og 2.februar 2024.
Kapitel 1: Organisasjonsmessig tilknytning
1. Foreningen er tilknyttet Industri Energi (IE), heretter kalt Forbundet, og er underlagt forbundets vedtekter. 
2. Foreningen er partipolitisk uavhengig og kan ikke bevilge penger til politiske partier. 


Kapitel 2 : Formål
1. Arbeide for å organisere alle som er ansatt i Noble-konsernet i Norge i foreningen. 
2. Arbeide for å opprette overenskomster og avtaler vedrørende medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 
3. Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, kulturelle og miljømessige interesser, samt behandle saker, problemer og klagemål brakt fram for foreningens styre av medlemmene eller deres tillitsvalgte. 
4. Ivareta og fremme samarbeidet med andre foreninger og organisasjoner når dette finnes hensiktsmessig. 
5. Bistå medlemmene eller deres etterlatte vedrørende forsikringer eller andre stønadsordninger knyttet til medlemskap eller ansettelse. 
6. Arbeide for gjennomføring av bedriftsdemokrati og reell medbestemmelse og innflytelse for de ansatte i Noble-konsernets styrende organer. 
7. Motarbeide diskriminering på arbeidsplassen og i Noble-konsernet for øvrig. 
8. Fremme studie- og opplysningsarbeidet blant medlemmene. 
9. Arbeide for å opprette og / eller styrke velferdstiltak i Noble-konsernet. 
10. Delta i råd, utvalg, styrer, o.l. i Noble-konsernet i den grad dette er hensiktsmessig. 
11. Arbeide for at tillitsvalgte og verneombud skal ha de beste arbeidsvilkår for å utføre sine verv, ved å inngå avtaler om dette med Noble-konsernet. 


Kapitel 3 : Medlemskap
1. Alle ansatte i Noble-konsernet kan bli medlemmer i foreningen. 
2. Alle medlemmer plikter å godta foreningens vedtekter. 
3. Strid om rett til å bli medlem, eller om fortsatt rett til å være medlem avgjøres av foreningens styre. 
En slik avgjørelse kan ankes til Forbundet. 
4. Den innmeldte har fulle medlemsrettigheter i Forbundet når kontingenten er trukket av lønn eller innbetalt. 
5. Medlemskapet opphører når medlemmet slutter i Noble-konsernet dersom annet ikke er avtalt med foreningens styre eller Forbundet. 
6. Medlemmer som går ut av aktiv tjeneste og over på trygd eller pensjon, beholder sine rettigheter, men har ikke stemmerett ved klubbstyrevalg.
 
 
Kapitel 4 : Kontingent
1. Kontingent til Forbundet og foreningen fastsettes av Forbundet, og trekkes av lønn.
2. Foreningens styre kan, for et avgrenset tidsrom, pålegge særlig kontingent etter behov. Et slikt vedtak skal på behørig måte gjøres kjent for medlemmene før det kan settes i verk. 
3. Vikarer betaler full kontingent for den tiden de er ansatt, og går så over til å være hvilende medlemmer. 
De er da selv ansvarlige for å opprettholde sine forsikringer, i samarbeid med Forbundet. 


Kapitel 5 : Tillitsmannsordningen
1. På hver innretning eller arbeidsplass hvor foreningen har medlemmer i fast arbeid skal det velges en plasstillitsvalgt og en varatillitsvalgt for hvert 15. medlem, dog minst 3. Slike tillitsvalgte velges for 2 år av gangen, og vil bli betraktet som tillitsvalgte til det blir gitt melding om at nyvalg har funnet sted. De som velges, må være medlemmer av foreningen og være fast ansatt innenfor konsernet. 
2. De plasstillitsvalgte på en arbeidsplass eller innretning velger innbyrdes en hovedtillitsvalgt for arbeidsplassen eller innretningen. 
Den hovedtillitsvalgte er ansvarlig overfor arbeidsutvalget hva angår å sørge for at det blir avholdt valg på arbeidsplassen eller innretningen når en tillitsvalgt fratrer eller skifter arbeidsplass. 
Den hovedtillitsvalgte er videre, i samarbeid med foreningens arbeidsutvalg, ansvarlig for at valgene på arbeidsplassen eller innretningen blir organisert blant de forskjellige grupper av ansatte eller skift på en slik måte at det alltid er plasstillitsvalgte om bord eller i arbeid på arbeidsplassen. 
3. Valg skal skje skriftlig dersom ett medlem krever det. 
4. Dersom det for en gruppe medlemmer ikke holdes valg som pålagt vil foreningens arbeidsutvalg peke ut plasstillitsvalgt og varatillitsvalgt for gruppen. 
5. Dersom minst halvparten av medlemmene i en gruppe skriftlig krever det, skal det holdes nyvalg. 
6. Den plasstillitsvalgte eller dennes varatillitsvalgte, er talsmann for medlemmene i gruppen, og er deres delegat til foreningens årsmøter og tillitsmanns-konferanser. 


Kapitel 6 : Foreningens styre
1. Foreningen ledes av et styre bestående av maksimum 12 styre-medlemmer og 2 varamedlemmer, men minimum etter reglene i Hovedavtalens pkt. 3.7, valgt ved uravstemming blant foreningens medlemmer.
I styremøter møter styremedlemmene med tale, forslags- og stemmerett. Varamedlemmene har møterett, og har tale- og forslagsrett. 
Dersom styremedlemmer er fraværende på styremøtet gis stemmerett til varamedlemmene etter deres innbyrdes rangering i henhold til valgresultat, slik at dersom ett styremedlem er fraværende gis stemmerett
til 1.varamedlem, dersom to styremedlemmer er fraværende gis stemmerett til 1. og 2. varamedlem. 
2. Foreningens styre konstituerer seg selv, og velger leder, nestledere, sekretær og økonomiansvarlig. 
Styret kan videre etablere arbeidsgrupper eller velge spesialtillitsvalgte, så som studietillitsvalgt og forsikringstillitsvalgt, etter behov. 
Leder, nestledere og sekretær utgjør foreningens arbeidsutvalg, og representerer foreningen ovenfor bedriften. Styret kan vedta instruks til arbeidsutvalget og / eller økonomiansvarlig. Den daglige drift av foreningen forestås, i henhold til eventuelle direktiver gitt av styret, av arbeidsutvalget eller andre som styret utpeker blant sine medlemmer og / eller varamedlemmer. 
3. Foreningens styre er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. 
4. Alle saker avgjøres ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken av leder eller dennes stedfortreder. 
Ved stemmelikhet i styret i forbindelse med konstituering, kan styret stemme på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet er det styrets ansvar å finne en egnet løsning. 
5. Styret plikter å lede foreningen i.h.t. gjeldende vedtekter og Årsmøtets direktiver, samt å påse at regnskapet er riktig ført. 
6. Styremøte skal holdes minst 4 ganger årlig, eller når minst halvparten av styremedlemmene krever det. 
7. Styret konstitueres hvis mulig umiddelbart etter foreningens årsmøte, og fungerer til første årsmøte etter at nyvalg er avviklet. 


Kapitel 7 : Valg av styremedlemmer
1. Valg av styremedlemmer (jfr. Kap 6), skjer ved uravstemning i perioden 1.desember til 15.januar hvert år. Det kan bare stemmes på forhåndsnominerte kandidater. Valgkomiteen skal når valget settes i gang orientere medlemmene om hvilke kandidater som er nominert, og hvor mange som skal velges inn i styret. 
2. Valget foregår ved at det enkelte medlem stemmer på maksimum det antall av de nominerte kandidater, som der skal velges inn i styret, plus de to vara medlemmer. 
De kandidater som i valget får flest stemmer er valgt inn i foreningens styre for to år.  Varamedlemmene velges for ett år, slik at de som i valget har fått minst stemmer etter de som ble valgt inn som styremedlemmer, blir henholdsvis 1. og 2. varamann.
3. Alle medlemmer er valgbare og kan nomineres. 
Alle medlemmer eller grupper av medlemmer har rett til å foreslå kandidater. 
4. Forslag til kandidater skal sendes valgkomiteen i perioden 1.oktober til 15.november hvert år. 
Valgkomiteen skal på forhånd orientere medlemmene om hvilke styremedlemmer som er på valg. 
5. Opptelling foretas av et tellekorps bestående av to personer utpekt av foreningens styre i samarbeid med valgkomiteen. Ved elektronisk valg er det valgkomitéen som organiserer dette. 
Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning på årsmøtet. 
6. Aktive medlemmer og lærlinger har stemmerett.


Kapitel 8 : Årsmøtet
1. Årsmøtet skal avholdes mellom 15.januar og 1.mars hvert år. 
2. De plasstillitsvalgte eller deres varamedlemmer møter med tale- og stemmerett, i likhet med foreningsstyrets medlemmer og varamedlemmer, samt nyvalgte styremedlemmer og varamedlemmer. 
3. Årsmøtet velger sin møteleder og referent. 
4. Årsmøtet skal behandle : 
- Årsberetning 
- Regnskap 
- Styrets budsjettforslag 
- Innkomne forslag 
- Handlingsplan 
- Valg av valgkomite, 3 medlemmer 
- Valg av revisorer, 2 medlemmer 
- Valg av delegater til IEs landsmøter 
5. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 
Andre avgjørelser tas med alminnelig flertall. 
6. Avstemninger gjøres skriftlig dersom minst én delegat krever det. 
7. Forslag må være foreningens styre i hende minst to uker før Årsmøtet. Forslag sendt til NAF sin e-post adresse eller AU minst to uker før årsmøtet, regnes som sendt foreningens styre. Alle medlemmer har rett til å levere forslag. 
8. Årsmøtepapirene sendes delegatene elektronisk en uke før Årsmøtet. 
9. Dersom minst halvparten av foreningens medlemmer eller minst 3/4 av styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte innen 2 måneder. På dette møtet kan kun den eller de saker som ble oppgitt som årsak når møtet ble forlangt, bli behandlet. 


Kapitel 9 : Utelukking av medlemmer
1. Om noen har opptrådt som streikebryter eller blokadebryter, skal vedkommende straks utelukkes fra foreningen. Vedtaktet tas av Forbundsstyret, jf. Forundets vedteker § 28. 
2. Medlemmer som handler ukollegialt eller uhederlig kan utelukkes . Vedtaktet tas av Forbundsstyret, jf. Forundets vedteker § 28. 


Kapitel 10 : Suspensjon fra tillitsverv
1. Dersom en tillitsvalgt gjør seg skyldig i straffbare eller ukollegiale handlinger, kan Forbundsstyret, jf. Forbundets vedteker § 29 , på anmodning fra styret i NAF suspendere vedkommende fra alle tillitsverv. 


Kapitel 11 : Medlemmers ansvar og plikter
1. Medlemmene plikter å være lojale mot foreningens styre og andre som er tillitsvalgt. De plikter videre å holde sitt medlemskap i orden, og påse at kontingent blir trukket av lønn eller betalt. 


Kapitel 12 : Oppløsning av foreningen
1. Vedtak om oppløsning av foreningen krever 3/4 flertall på ordinært eller ekstraordinært Årsmøte, og skal godkjennes av IE. 
 
}, []);