12.juli.2018

Safe er i streik, det er ikke IndustriEnergi (IE)

fb

 
Fagforbundet Safe har valgt å gå til streik, vi i MDN er for øyeblikket ikke direkte berørt av streiken, men vi kan bli berørt.
maersk_innovator_print
Som dere sikkert allerede har hørt og lest så er Fagforbundet Safe i en lovlig konflikt. Dette berører ikke oss direkte, men det kan skje. Da er det snakk om eventuelle permitteringer på spesifikk rigg. 

Det er i dag sendt ut en mail fra IE til de som er på ”flyteriggområdet” (der vi er)om hvorledes man skal forholde seg dersom man blir permittert pga pågående konflikt. Her er det også linker til nyheter og generell informasjon. Vi har limt inn mail som er sendt ut under, og vedleggene er også tilgjengelige. 

Eventuell konfliktstønad betales direkte av IE. Men først må man søke NAV om dagpenger.Fra Industrienergi:

Hei alle sammen 

Vi konstaterer at fagforbundet Safe har valgt å gå til streik på flyteriggområdet i årets oppgjør, mens vi i Industri Energi ikke har noen i streik, da vi er godt fornøyd med årets oppgjør på Flyteriggavtalen. 
Du kan lese mer om resultatet fra årets oppgjør her: https://www.industrienergi.no/nyheter/enighet-i-forhandlingene-om-flyteriggavtalen/ og særskilt om pensjonsgarantiordningen "AFP+1G her: https://www.industrienergi.no/nyheter/flyteriggavtalen-informasjon-pensjonsgarantiordningen-afp1g-og-arets-oppgjor/

Vi legger i tillegg med en "flyer" som forklarer oppgjøret på en enkel måte.


Vi som forbund er opptatt av at vi alle følger arbeidslivets spilleregler under andre forbunds konflikt, og hjelper til med nedstengning av de riggene, som er og blir rammet av konflikten, men man skal selvsagt ikke drive streikebryting.
"Under en streik er det streikeplikt for de som er tatt ut i streik. 
Under en streik kan ikke arbeidsgiver la andre arbeidstakere overta arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av de som er tatt ut i streik. En streikebryter er en betegnelse på en person som under streik, utfører arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av de som streiker.
Med andre ord vil dette si at dersom en mangler en stilling på ett skift offshore, kan ikke bedriten få noen andre på arbeidsplassen til og utføre denne jobben. Mangler en for eksempel en Derrick mann på grunn av streik, kan ikke noen andre utføre denne jobben. 
Det er selvsagt anledning for arbeidsgiver å sette ansatte som ikke er i streik, til andre forefallende oppgaver. Som eksempelvis rengjøring, generelt vedlikehold etc. 
Selv om det ikke er Industri Energi som streiker, skal vi vise solidaritet for lovlige arbeidskamper, på samme måte som vi forventer dersom vi hadde vært i streik." 

Men selv om vi ikke er i streik kan flere av våre medlemmer bli rammet av permittering som følge av konflikten, Industri Energi vil da bistå økonomisk ved å utbetale konfliktstønad til de av våre medlemmer som blir permittert og ikke får dagpenger av NAV, som følge av streiken til SAFE.

De som blir permittert må melde seg hos NAV og søke dagpenger. Hvis de får avslag må man ta vare på dokumentasjon og føre oversikt over tapte timer. 

Industri Energi ønsker primært at konfliktstønaden utbetales gjennom de ulike klubber/avdelinger, så sjekk på din klubb`s nettside, Facebook side, eller hør med din tillitsvalgt hva du skal gjøre.
Hvis klubben lokalt ikke utbetaler konfliktstøtten, vil Industri energi sentralt utbetale til medlemmet direkte. 
Vedlagt ligger: 
· Timeliste i forbindelse med konflikt 
· Kontrollskjema for konfliktstønad. 


NB! Vær nøyaktig med utfyllingen, da går alt så mye raskere. 
Hvis du skal sende krav om konfliktstønad til Industri energi sentralt, sendes det på e-post til;tone.risan@industrienergi.no 

Håper denne informasjonen var til nytte, du kan følge situasjonen videre på vår nettside; https://www.industrienergi.no/ 
Hello everyone

We acknowledge that SAFE has chosen to go on strike on the tariff agreement for offshore drilling vessels. We at Industri Energi are not on strike due to our negotiation partys are satisfied regarding this years` negotiation on the tariff agreement. 

Please refer to this link if you wish to find more information about this years` negotiations, 
https://www.industrienergi.no/nyheter/enighet-i-forhandlingene-om-flyteriggavtalen/ 

If you require additional specifications regarding AFP+1G in particular, please consult the following: https://www.industrienergi.no/nyheter/flyteriggavtalen-informasjon-pensjonsgarantiordningen-afp1g-og-arets-oppgjor/

You can also access more information about the outcome of this years` negotiation in the attached flyer. 


At Industri Energi, we feel it is crucial to follow the labor rights of other unions to go on strike and we are dedicated to help with shutting down rigs that affected by strikes. 

Employees on strike are required to follow strike protocol. 
Due to the mandatory nature of a strike, it is forbidden for employees to have other workers take over duties or responsibilities that are meant to be carried out by those on strike. Strike breakers are employees that go against striking obligations and carry out work or responsibilities that are normally performed by employees on strike. 
In other words, if an employee on strike is missing from a position offshore, it is not allowed to get someone else in the workplace to do this job. For example, if a Derrick man is missing due to a strike, no-one else is allowed to perform the tasks associated with this position. 
There is then an opportunity for employers to assign non-strike staff to other foreclosure tasks, such as cleaning, maintenance, etc. 
Even if we are not on strike, Industri Energi is commited to showing solidarity towards legitimate labor conflicts, as we expect the same treatment when forced in to a similar situation. 


A significant number of our members are facing the possibilities of a temporary work leave for the duration of the SAFE strike. By paying a compensation, Industri Energi will financially assist affected members who do not receive unemployment benefits from NAV. 

Those who get a temporary work leave must register with NAV and apply for unemployment benefits. If your application is rejected, you must take care of documentation and keep track of lost work hours. 

Industri Energi wishes that compensations be paid through the various clubs and departments. Please check your club's website, Facebook page, or consult your electoral representative in order to get the information needed for you to collect your compensation. If a club or department is not able to pay the compensation, Industri Energi will pay to member directly.

Industri Energi will pay strike benefits to our members whom are being temporary laid off. 

Please fill out the forms with accurate information to ensure faster proceedings. 
Workplace branches / departments only need to send in a complete overview on an excel file. 

Send all strike benefit requirements to Tone Risan; tone.risan@industrienergi.no
Hope this information was useful, you can follow the situation on our website; https://www.industrienergi.no/ 

Best regards

Med hilsen

Bente Havre
Kontorsekretær
Mobil: +47 99579155
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);