04.mai.2022

Karantenesakene mai-22

fb

 
STATUS PÅ KARANTÆNE SAGERNE – Maj 2022
shutterstock_127009094
Kompensation for karantæne generelt
I slutningen af 2021 henvendte LO-leder Peggy Hessen Følsvik henvendte sig til NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) for å diskutere en henvendelse til myndighetene om offentlige kompensasjonsordninger.
Henvendelsen resulterte i et møte hvor NHO fremholdt at medlemsbedriftene burde kunne finne løsninger, og påla NOG (Norsk Olje og Gass) å ta initiativ til et møte med Industri Energi for å komme til enighet om prosessen videre.
 
Det avtalte møtet med Norsk olje og gass om kompensasjon for karantene ble gjennomført 24. mars. Industri Energi redegjorde for vår klare oppfatning fra møtet mellom LO og NHO forrige høst, som var at representantene fra ledelsen i LO og NHO var enige om at NOG måtte sørge for at medlemsbedriftene måtte bli holdt ansvarlig i karantenesaken.  Dette innebærer at vi kan legge til grunn at de som har plassen på toppen av næringskjeden i olje- og gassindustrien på norsk sokkel skal vise ansvarlighet når det gjelder kompensasjon for karantene. Dette som et alternativ til å involvere myndighetene i kompensasjonspørsmålet. Representantene for Norsk olje og gass forsikret oss om at de umiddelbart vil ta ansvar og forventinger opp med medlemsbedriftene. De ble enige om å møtes igjen 7. april for å diskutere veien videre.  
 
Info fra IE efter mødet d. 7 april.
Som avtalt ble det avholdt oppfølgingsmøte med Norsk olje og gass i går, den 7. april. Representantene for arbeidsgiverforeningen for blant annet operatørselskapene kunne beklageligvis fortelle oss at medlemsbedriftene ikke vil ta ansvaret for myndighetspålagt karantene hos underleverandører. Fra vår side ble det naturligvis fremholdt at vi i lys av signalene fra NHO og LO, hverken kan eller vil akseptere dette. Vi ba NOG om å orientere NHO om utfallet av «opprydningen» som hovedorganisasjonene oppfordret til. Industri Energi vil fra vår side orientere LO-lederen om det samme. Vi legger opp til dialog med LO over Påske. 
 
MAF kan ellers oplyse at sagen blev diskuteret på vores Årsmøde d. 18-19 marts 2022.  Her blev der rejst krav om at der kommer ind en ordlyd i tarifaftalen som begrænser en arbejdsgivers ret til at begrænse fritiden for deres ansatte. Dette kan for eksempel være karantæne.  
Kravet blev også fremmet ved NR’s tariffkonferance d. 20 april 2022
 
 
Kompensasjon for pålagt fritidskarantene gjeldende fra 24.juni 2021
Det praktiseres fritidskarantene også for fullvaksnierte på rigger operert av Maersk Drilling Norge som arbeider på kontrakt for AkerBP. Dette gjelder personell som kommer fra «Land med krav om innreisekarantene innenfor EU/EØS inkludert Sveits og Storbritannia (Som angitt i vedlegg A i Koronaforskriften)».
 
MAF krever at personell som blir pålagt fritidskarantene blir kompensert med tapt fritid for den tiden de ikke er på arbeid når de er på rigg.
Kravet gjøres gjeldende fra 24.juni 2021, da versjon 27.0, «Utreiseinstruks – Håndtering av koronasituasjonen» til AkerBP ble gjort gjeldende.
 
Bedriften mener ikke at det er grunnlag for å kreve kompensasjon for karantene ombord i henhold til Overenskomsten.
MAF har derfor udarbejdet tvisteprotokol med bedriften, med henblik på at rejse sag.
 
 
Kompensasjon for pålagt fritidskarantene gjeldende fra 05.februar 2022
AkerBP innførte igjen fritidskarantene på våre enheter fra 05.02.2022. Dette med henvisning til Utreiseinstruks versjon 33, pkt 4.
MAF krever at personell som blir pålagt fritidskarantene blir kompensert med tapt fritid for den tiden de ikke er på arbeid når de er på rigg.
Kravet gjøres gjeldende fra 05.februar 2022, da versjon 33.0, «Utreiseinstruks –
Håndtering av koronasituasjonen» til AkerBP ble gjort gjeldende.
 
Bedriften mener at årsaken til at fritidskarantene ble innført var for å beskytte kollegaer og redusere konsekvenser/utbrudd ombord, og gi bere vilkår for kartlegging av nærkontakter ved eventuell smitte. Instruksjonen var at en ikke skulle etablere nye nærkontakter utenfor arbeidstiden, derav avstå fra å benytte rekreasjonstejenster ved en minimum bruk av fellesområder utenfor arbeidstid og måltider.
 
Bedriften mener ikke at det er grunnlag for å kreve kompensasjon for karantene ombord
i henhold til Overenskomsten.
MAF har derfor udarbejdet tvisteprotokol med bedriften, med henblik på at rejse sag.
 

Kompensation for Corona test inden udrejse.
Her er vi ikke helt enige med Industri Energi når de mener at det kun skal kompenseres i henhold til tarifaftalens punkt 8, som siger overtid for medgået tid dog minimum 4 overtimer. Vi satte kravet lidt højere. Uanset har Industri Energi indsendt stævning med nævnte krav i henhold til punkt 8 i tariffen og vi må afvente resultatet af dette. Industri Energi antager at hvis de vinder en dom på dette, så kan vi benytte den for at opnå det samme resultat. 
Sagen er berammet i Arbeidsretten d. 28-29 April 2022.
 
26-04-2022 IE nyheder - Forlik i saken om koronatest før arbeidsreise
Partene har inngått forlik i kravet om kompensasjon for tiden medlemmer har brukt på å ta koronatest i forkant av arbeidsreiser.
Saken dreide seg om at oljearbeidere i flere bedrifter ikke fikk teste seg hjemme i forkant av utreise, men ble pålagt å komme seg til utreisested i forkant, for å teste seg der.
Industri Energi/LO, Safe og motparten Norges Rederiforbund er enig om å løse tvisten utenrettslig.
Partene er enig om at arbeidstakerne i de saksøkte bedriftene tilstås en kompensasjon med virkning fra 1. januar 2021 for ulempen ved å måtte møte tidligere enn normalt, for å ta koronatest, tilsvarende to timer overtidsbetaling per utreise.
Tvisten anses med det løst, uten at partene har tatt stilling til det underliggende tolkningsspørsmålet. Partene er samtidig enig om å sammen drøfte en tariffmessig løsning for framtiden, hvis det skulle bli aktuelt å gjeninnføre slik testing.
Den varslede arbeidsrettssaken begjæres hevet som forlikt.
 
MAF har diskuteret forliget på månedsmødet d. 03.05.2022 
Bedriften hævder at forliket mellom NR og arbeidstaker organisasjonene (LO/SAFE) datert 25. april 2022 medfører ikke at ansatte som satt i myndighetspålagt karantene tilstås en kompensasjon for å møte tidligere før utreise for covid test.
Bedriften ser ikke at denne protokoll skal gjøres gjeldende for MDN ansatte, og hever videre at at MDN har gitt en bedre kompensasjon enn hva forliket tilsier.
 
MAF var uanset ikke en del af sagen/forliget fordi vi ikke var enig med IE. Og vi havde bedre ordninger.   Vi vurderer derfor at tviste på sagen.
 
 
Krav om betaling for hjemmetesting.
MAF krever at våre medlemmer skal ha samme kompensasjon som det AkerBP ansatte har fått for hjemmetesting i forbindelse med utreise. Dette ble gjort gjeldende fra den 15.12.21 slik vi ser det, er der krav om 3 hjemmetester. De mottar 0,5 overtidstimer for hver test de tar.
Bedriften har d. 11 april meldt tilbage at de ikke vil kompensere for hjemmetesting. MAF har derfor oversendt tvist til bedriften.
 
 
Sygdom i karantænetiden og retten til permisjon i henhold til tarifaftalens punkt 14.1 a,b og c
Vi har tidligere oversendt alle problemstillingerne til Industri Energi, men de har ikke taget stilling til dem.  Vi mener ikke at det kan være rigtigt at vi mister både tarifmæssige og lovmæssige rettigheder til permissioner ved at skulle sidde i karantæne.  
Vi har forsøgt os med lokale aftaler, men det eneste bedriften har givet efter på, er at man nu kan melde sig syg i karantænetiden, uden at de vil gå til træk i lønnen, hvis man på grund af sygdom, ikke har kunnet gennemføre nødvendig karantæne inden udrejse. Vi må dog pointere at dette er kun den praksis som bedriften har valgt, og vi har ikke fået en aftale på det. 
Ud over dette har vi fortsat udfordringer med permissioner i henhold til tariffens punkt 14.1 a,b og c, når de falder ind i karantænetiden.  
Dette har også været diskuteret på vores Årsmøde, og det er derfor nu et krav til Hovedopgøret 2022, at vi skal arbejde på at få en tekst ind i tarifavtalen, som sikrer at det ikke skal få økonomiske konsekvenser, hvis man på grund af berettiget permisjon, ikke kan gjennemføre en pålagt karanteneperiode før utreise, og av den grunn ikke kan reise offshore til planlagt tid.
Kravet blev også fremmet ved NR’s tariffkonferance d. 20 april 2022

Kompensation for krav om karantæne eller isolation på hjemrejsen.
Bedriften oplyser at dette vil typisk være regerings pålagt karantæne (som i øvrigt skal håndteres af det lokale smittevernskontor) og de mener derfor ikke at de skal kompensere, selvom nærkontakten eller smitte med corona er sket på deres installation.
Industri Energi mener ikke vi kan kræve noget så længe det er myndighedspålagt og bedriften ønsker ikke at lave en lokal aftale om kompensation for dette. 
 
 
maersk-drilling-hardware-page
15.mai.2024

NAF info Mai 2024

Litt om Lønnsoppgjøret, Inspirer, Travel Policy, Helseforsikring, Fagbrev og Internasjonalt ansatte.
Les mer
NAF info Mai 2024
Kran%20offshore
19.april.2024

NAF info april 2024

En info om kontraktsituasjonen, NAF styremøte, floorhands, sikkerhetsbriller, sikkerhetsmøter, helseforsikring, internasjonalt ansatte, karantenesaken, lønns/reiseregninger input og medarbeider rådgiving.
Les mer
NAF info april 2024
IMG_1759
28.mars.2024

Sykefraværsoppfølging

De siste månedene har NAF vært i dialog med bedriften for om mulig få til en avtale der NAF bruker ressurser til å ta kontakt med dem som har meldt seg syk
Les mer
Sykefraværsoppfølging
p%C3%A5ske
21.mars.2024

Info mars 2024

En info om retten til å gå i land, stillingsnavn, helseforsikring, internasjonalt ansatte, lærlinger, Intrepid/Interceptor og Inspirer.
Les mer
Info mars 2024
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
12.mars.2024

Info 12.mars

Inspirer
Les mer
Info 12.mars
Maersk-Inspirer-Repsol-1-1024x673
06.mars.2024

NAF info 6.mars

Litt info omkring Inspirer
Les mer
NAF info 6.mars
}, []);